Prissättningen av produkter inom industrin är klart svårare än inom sektorn handel fastän man även där använder sig av en prissättning som baserar sig på försäljningsbidrag. Problemet kommer sig av definitionen av det verkliga självkostnadspriset.

Det är lätt att göra beräkningar i ett redan befintligt företag jämfört med att företaget skall påbörja sin verksamhet med att tillverka sina egna produkter endera på basen av beställningar eller genom att sälja egna produkter direkt till den slutliga användaren. Man måste vid prissättningen, utöver de direkta kostnaderna, dessutom kunna ta i betraktande följande faktorer som indirekt förhöjer priset på den produkt som tillverkas. Dessa kostnader bör sättas på produktens försäljningspris. S.k. allmänna kostnader utgörs av

 • kostnader för bokföring och löneräkning
 • kostnader för en lagerkarl och en truck
 • underhåll av industrihall och renhållning av gårdsområden
 • kostnad för en försäljare
 • kostnad för en planerare
 • bettkostnader och underhållskostnader för en verktygsmaskin
 • uppvärmnings- och elkostnader för utrymmen
 • etc.

Exempel
Företaget börjar tillverka olika dynor, som används vid inredningar.

1. Beräkning av allmänna kostnader

Utvecklingsbolaget har passliga produktionsutrymmen, vilkas hyra uppgår till endast 4 €/kvadratmeter. Utrymmet i hallen uppgår till hundra kvadratmeter, varför man kan placera dit de tänkta 4 arbetstagarna utöver företagaren. Företagaren själv tänker att ta del i produktion en fjärdedel av sin arbetstid. Försäljning och administration tar den övriga arbetstiden. Även maskinerna måste anskaffas och dem tror hon sig kunna finna begagnade till ett pris om 35 000 € moms 0 %. En del av maskinerna är gammalmodiga, varför de måste förnyas inom de närmaste åren. Företagaren besluter, att maskinerna måste kunna betalas helt inom fyra år. Företagaren har beslutat om en lön för arbetskraften som uppgår till 12 €/timme. Lön måste i Finland utbetalas för 2150 timmar och då semestrarna avdrags blir nettoarbetstiden 1750 timmar.

Årsutgifterna är följande

 • Arbetskraft 4,25 personer x timlön 12 € x 2150 timmar x socialskyddsavgifter 1,35 =
  148 028 €
 • eftersom sjukdomsfallen i industrin uppgår till 8 % av arbetstiden bör de beaktas = 11 842 €
 • hyra för industrihall 400 € x 12 månader = 4 800 €
 • för el åt maskiner och i hallen torde åtgå 200 €/månader x 12 månader = 2 400 €
 • kapitalutgifterna för symaskinerna uträknas på basen av en annuitetsberäkning. Räntan fastställs till avkastningen av det förväntade kapitalet 15 %, anskaffningspris 35 000 €, återförsäljningsvärde 0 euro. Den årliga kapitalutgiften uppgår till 14 600 €.
 • maskinerna kräver service och reservdelar, nålar etc. Vi reserverar 20 % av kapitalutgifterna = 2 920 €
 • dessutom tillkommer bokförings- och kontorsutgifter, brand- och ansvarsförsäkringar samt utgifterna för försäljningsresor, uppskattningsvis 3 500 €
 • företagarens månadslön 2 500 € x 1,35 = 40 500 € i året.
KOSTNADSFAKTOR KOSTNAD PER ÅR
1. Arbetstagarnas löner med sidokostnader 148 028 €
2. Frånvarokostnader 11 842 €
3. Industrihallens hyra 4 800 €
4. Industrihallens driftskostnader 2 400 €
5. Symaskinernas kapitalkostnader 14 600 €
6. Underhållskostnader för maskiner 2 920 €
7. Kontors- m.fl. kostnader 3 500 €
8. Stinas direktörslön 40 500 €
KOSTNADER SAMMANLAGT 228 590 €
ÅRSKOSTNADEN PER ARBETSTIMME 228 590 €/(4,25 X 1750 timmar = 30,73 €

2. Uträkning av produktens pris

 1. Materialen inkl. svinn 3 % = 5,12 €
 2. Arbetskostnader 15 minuter (30,73 €/timme) = 7,68 €

Produktens pris 12,80 € utan vinst.

Detta pris täcker alla kostnader men företaget förblir ännu utan vinst. Vinsterna i finländska företag varierar mellan 4 – 15 %, varför 15 % inte är för mycket företagaren.
12,80 € x 100 / (100-15) = Produktens pris blir således 15,05 € utan mervärdesskatt.

Eftersom priset känns högt beslutar sig företagaren för att granska prisets riktighet som en försäljningsbidragsgranskning. Företagaren vet, att en medelförsäljningsbidragsprocent är 30, som företagaren beslutar att använda sina beräkningar. Uträkningen ser ut som följer:

 1. Materialen inkl. svinn 3 % = 5,12 €
 2. Direkta arbetskostnader: 12 €/timme x 15 minuter x Soc.skyddskoeff. 1,65 = 4,95

Direkta tillverkningskostnader 10,07 €

Då försäljningskravet uppgick till 30 %, är priset (100 x direkta kostnader)/ (100 – FÖRSÄLJNINGSBIDRAGET) dvs. (100 x 10,07 €)/(100 – 30) = 14,38 €.

Fulltäckande försäljningspris är något dyrare än om man skulle ha räknat ut det på basen av försäljningsbidraget.