Avdrag av moms som ingår i inköp

Ett företag som bedriver momspliktig verksamhet får dra av den moms som ingår i inköpspriset på en vara eller en tjänst som har köpts av en annan momsskyldig. Förutsättningen för avdraget är att den köpta produkten eller tjänsten har förvärvats för momspliktig affärsverksamhet. Om förvärvet har gjorts för momsfri verksamhet, exempelvis för hälso- och sjukvårdstjänster, kan den moms som ingår i köpet inte dras av. Därtill har rätten till avdrag för varu- och tjänsteinköp begränsats bland annat då inköpen anses anknyta till företagarens eller personalens privata användning och inte till företagets egentliga affärsverksamhet. Köparens rätt till avdrag förutsätter också att säljaren av varan eller tjänsten är momsskyldig för sin verksamhet och har förts in i registret över momsskyldiga. Säljarens momsskyldighet kan kontrolleras på FODS-informationstjänst www.ytj.fi. Säljaren av varan eller tjänsten ska också ge köparen en verifikation ur vilken framgår momsen som ingår i inköpet.

Begränsningar i avdragsrätten

Den allmänna avdragsrätten har i mervärdesskattelagen begränsats närmast då inköpen i högre grad anses betjäna företagarens eller personalens privata konsumtion än affärsverksamheten.

Avdrag får inte göras vid förvärv av följande varor och tjänster:

  1. en fastighet som den skattskyldige eller hans personal använder som bostad, daghem, hobbylokal eller fritidsställe samt varor och tjänster i samband med fastigheten eller dess användning,
  2. varor och tjänster i samband med transporter mellan den skattskyldiges eller dennes personals bostad och arbetsplats,
  3. varor och tjänster som används för representationsändamål,
  4. personbilar, motorcyklar och vissa andra transportmedel samt varor och tjänster i samband med dessa eller deras användning.

Den sist nämnda begränsningen (punkt 4) gäller inte fordon och fartyg som har förvärvats för försäljning, uthyrning, användning för yrkesmässig persontransport eller körundervisning. Begränsningen gäller inte heller en personbil som har förvärvats för att enbart användas för ändamål som berättigar till avdragsrätt.