Trots en god kassabudgetering kan företaget hamna i ett läge där kassamedlen inte räcker till för att betala alla inkommande fakturor.

Situationen kan komma sig av strejk, kundens konkurs, leverantörens problem med att få råvaror mm. I dylika fall tar man i god tid kontakt med fordringsägarna och varuleverantörerna. Behovet av permitteringar bland personalen utreds omedelbart, eftersom en minskning är ett dyrare sätt på grund av semesterlönerna och lönerna för uppsägningstiden. Dessutom kan permitteringar verkställas inom två veckor.

Fordringsägarna kan behandlas t.ex. i följande ordningsföljd:

 1. Man går noggrant igenom de egna fordringarna och sätter igång indrivningsåtgärderna. Man granskar huruvida något av NTM-centralen beviljat understöd ännu inte har utsökts för betalning eller hur man ska få det utbetalningsdugligt.
 2. Kontakt med banken och Finnvera, med vilka man överenskommer om flyttning av låneavkortningarna,om en tillfällig sänkning av räntan m.fl. åtgärder i syfte att öka kassamedlen. Man förhåller sig positivt till en tidigare gjord begäran, efter finansiärens kravbrev är underhandlingarna svåra.
 3. Skatter och betalningar strävar man till att betala i alla situationer, trots att även skattemyndigheten numera förhåller sig positivt till finansieringsarrangemang.
 4. Personalens löner ska betalas i tid ,om man har för avsikt att ha en produktion som kan faktureras.
 5. Fråga leverantörerna om längre betalningstid.

Avlägsnande av en negativ kredituppgift
En negativ notering i Suomen Asiakastieto Oy:s kredituppgiftsregister kan på ett avgörande sätt störa företagarens verksamhet. Negativa noteringar avlägsnas ur registret enligt följande:

 1. Uppgifter som berör en konkurs inom fem år efter konkursen.
 2. Uppgifter om skuldsanering och kungörelser inom en månad från det att motsvarande anteckningar har avlägsnats ur myndighetsregister.
 3. Uppgifter som berör utsökning omedelbart, om orsaken till utsökningen har hävts eller om utsökningen i övrigt har konstaterats vara ogrundad.
 4. Uppgifter om begränsad utsökning omedelbart, då registerföraren har fått uppgift om att gäldenären har betalt den skuld som inkrävdes vid den begränsade utsökningen.
 5. Uppgifter om den betalningsstörning som fordringsägaren anmält om och den betalningsstörning som gäldenären erkänt (t.ex. tratta) inom två år från det att uppgiften har sparats i registret.
 6. Av myndighet konstaterade uppgifter om betalningsstörningar (t.ex. betalningsföreläggande) och utsökningar senast inom tre år från det att uppgiften har sparats i registret.
 7. Uppgifter som gäller konkurs stryks ur kreditupplysningsregistret fem år efter att konkursen inleddes. Orsaken till att konkursen avslutas avgör när uppgifterna avförs ur registret. Om konkursen har förfallit på grund av brist på medel avförs anmärkningen tre år efter att konkursen har inletts.
 8. Uppgifterna om företagssanering avförs i enlighet med orsaken till att saneringen avslutades. Uppgifterna avförs ur kreditupplysningsregistret inom en månad efter att motsvarande anmärkningar om avförts ur konkurs- och företagssaneringsregistret som förs av Rättsregistercentralen. Registreringstiden för näringsförbud är förbudets giltighetstid, plus tre år.