Företagets inkomster

Beskattningsbara näringsinkomster i näringsverksamheten är pengar eller inkomster av penningförmån som man har erhållit. Uppfattningen om beskattningsbara inkomster är vidsträckt. Inkomster är t.ex.

  • Alla ersättningar som företaget har erhållit för prestationer
  • Bidrag, som företaget har erhållit
  • Försäkringsersättningar som företaget har erhållit
  • Ränte- och hyresinkomster som företaget har erhållit
  • Inkomster som har erhållits på grund av företagets förmåner, rättigheter och utlämnande av uppgifter (t.ex. överlåtelse av användningsrättigheterna till ett patent)


Företagets utgifter

Huvudprincipen är att alla utgifter som direkt eller indirekt främjar näringsverksamheten och inkomstens förvärvande är avdragsgilla. Huruvida utgiften är avdragsgill påverkas inte av huruvida utgiften föranleder inkomst eller inte, bara den har använts i syfte att anskaffa inkomst eller för att uppbevaras. T.ex. fastän de inköpta varorna skulle förbli osålda eller skulle förstöras i lagret är utgiften avdragsgill.

Icke avdragsgilla utgifter är däremot t.ex.

  • Utgiften är en privat utgift för företagaren eller någon annan
  • Inom de företag som hör till samma intressesfär flyttas resultat från ett företag till ett annat via felaktig prissättning
  • Utgiften är av kapitalplaceringstyp, dvs. el-, fjärrvärme- och vatten m.fl. anslutningsavgifter
  • Böter, betalningar för överlast eller motsvarande betalningar av straffnatur
  • Skattepåföljder