Då företagaren betalar lön åt sina arbetstagare eller sig själv, måste arbetsgivaren betala följande lagstadgade kostnader och försäkringar:

  • sjukförsäkringsavgift betalas till skattebyrån
  • arbetspensionsförsäkringsavgift åt pensionsförsäkringsbolaget
  • olycksfallsförsäkringsavgift åt försäkringsbolaget
  • arbetslöshetsförsäkringsavgift åt försäkringsbolaget
  • grupplivförsäkringsavgift åt försäkringsbolaget

Eftersom beskattningen har förändrats från att gynna lyftandet av dividend till att utbetala lön, lönar det sig för allt flera småföretagare att betala lön även åt sig själva. Lönsamhetsgränsen går vid en beskattningsbar inkomst om ca. 26 000 euro. I detta fall blir man tvungen att betala till lönerna hörande lönebikostnader, som framgår av nedanstående tabell. Försäkringspremierna betalas enligt såväl den utbetalda lönen för utförd arbetstid som outförd arbetstid, såsom lön som har utbetalats för semester och lediga dagar mm. Man bör kunna beakta de indirekta arbetskraftskostnaderna i företagets kostnadsberäkning och i budgeteringen. En arbetstagare som således gör 8 timmars arbetsdagar får lön för ca. 2 150 timmar och den som gör 7,6 timmars dagar för ca. 2 015 timmar. I följande tabell presenteras kort storleken på företagarens och företagets obligatoriska och frivilliga kostnader, då företaget betalar lön åt sina ägare och arbetstagare. En firmaföretagare kan inte betala lön ta naturaförmåner åt sig själv, men inom de övriga företagsformerna kan man.

Kostnader föranledda av löneutbetalningar i år 2021

Lönen Timlön 8 h/dag Timlön 7,6 h/dag Månadslön
Grundlön 10,00 € 10,00 € 2000 €/månad
Semesterlön 9,8 % 9,8 % 2000 €
Semesterpeng 4,9 % 4,9 % 1000 €
Söckenhelgsersättningar 2,9 % 2,9 % -
Pekkasledigheter 5,1 % - -
Sjukdoms-och skolninkostnader 4 % 4 % 960 €
Tillägslöner 2,67 € 2,16 € 3 960 €
Löner sammanlagt 12,67 €/timme 12,16 €/timme 25 960 €/år
Bikosnader Tilmlön 8 h/dag Timlön 7,6 h/dag Månadslön (i år)
ArPL -avgift 16,95 % 16,95 % 16,95 %
Olycksfallsförsäkring* 0,7 % - (8 %) 0,7 % - (8 %) I medeltal 0,7 %
Sjukförsäkringsavgift 1,53 % 1,53 % 1,53 %
Arbetslöshetsförsäkring 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Grupplivförsäkringsavgift ** 0,07 % 0,07 % 0,07 %
Bikostnaderna totalt 19,75 % - (27,05 %) 19,75 % - (27,05 %) 19,75 %
Koefficient på grundlönen 1,51 - (1,6) 1,45 - (1,54) 1,29***

* Olycksfallsförsäkring: Inom olycksfallskänsliga områden (byggande, livsmedel) kan det vara t.o.m. till 8 %.
** Grupplivförsäkringsavgift beroende på arbetsvillkoravtalet
*** I grundlön inkl. semesterpeng

Utbetalning av löner i praktiken
I praktiken kan löneutbetalningen skötas så, att man anskaffar ett löneutbetalningsprogram till den egna datorn, genom att använda sig av en bokföringsbyrå eller nätsidorna www.palkka.fi. I den kostnadsfria tjänsten www.palkka.fi kan man tryggt sköta småföretagets löneutbetalning. Samtidigt sköts alla officiella redovisningar och arkiveringen av löneuppgifterna ända upp till 11 år.