Utgångsläget är att man får företagens investeringar i Finland väl finansierade, om företaget kan placera egna pengar 20 % av investeringens värde och företagets ekonomi är god skick.

Med Företagstolkens planer presenterad i FT10 Affärsplan och FT22 Resultatsplan du kan skaffa finansiering.

I alla fall hjälper noggranna och trovärdiga kalkyler, som bevisar till finansiären, att den får sina pengar tillbaka. För detta syfte finns i Företagstolken kalkylprogram. Annat möjlighet är användning av leasing- eller delbetalningsfinansieringen, för vilka en maskin eller apparat som man själv har skaffat fungerar som säkerhet för lånet. Då företagaren sparar inteckningar för finansieringen av driftskapitalet.

Finansieringen i ett företag som ordnas i regel via fyra källor, dvs. via företagarens egen finansiering, bidrag, inkomstfinansiering och lån. Ett kännetecken på ett lönsamt företag är att man gör ersättningsinvesteringarna med inkomstfinansiering. Det på statsmaktens ansvar fungerande Finnvera Abp är den enda penninginrättningen, som har rätt till riskfinansiering. Företagets bransch får inte vara direkt jordbruk, skogsbruk eller grundläggningsentreprenader inom byggnadsbranschen. Du kan också ansöka om en lån från banken och få partiella borgen från Finnvera.

Företagarens egen finansiering
Företagarens egen placering har stor betydelse för arrangemanget med den totala finansieringen. En betydande egen penningplacering ger trovärdighet åt projektet och underlättar strävandena att få med en utomstående finansiär. Företagarens/företagarnas egen/egna placeringar bör uppgå till minst 20 % av kapitalbehovet. Utöver en penninginsats kan man placera anläggningstillgångar som s.k. apport av gängse värde i bolaget.

Övriga formar av egen finansiering (aktiebolag)
När aktiebolaget behöver mera finansiering, finns två alternativ: kapitallån och placering i SVOP-fonden (Fonden för inbetalt fritt eget kapital)

Aktiebolaget kan få kapitallån från aktieägarna eller från övriga finansiärer. Lån har sämre förmånsrätt än andra skulder då bolaget upplöses eller försätts i konkurs. Kapitalet av ett kapitallån får återbetalas och ränta på det får betalas endast inom ramen för det fria egna kapitalet. Upptagande av kapitallån har två ändamål:

1) Ett kapitallån kan användas som en saneringsmetod för att undvika likvidation.
2) Förbättring av bolagets soliditet, som kan vid behov lättare genomföras med kapitallån än genom aktiekapitalplacering.
Kapitallån kan således användas också som finansieringsmetod och inte bara som en saneringsmetod då likvidation hotar. Kapitallånet definierats som en post under det egna kapitalet. Enligt aktiebolagslagen måste företaget meddela i bokslut huvudsakliga villkor för kapitallån samt belopp av icke bokfört ränta. Denna bestämmelse gäller även för små bokföringsskyldiga.

Placeringar i SVOP-fonden (Fonden för inbetalt fritt eget kapital) är flexibel och enkel sätt att betala in och ta ut eget kapital i ett aktiebolag.

För placeringar betalas inte ränta. Inbetalda placeringar kalkyleras med i nettoförmögenhetsvärdet, som är grund för lågbeskattad dividentbetalning (8 % av nettoförmögenhet). Placeringar kan återbetalas inom 10 åren utan beskattning, om beloppet överskrider inte inbetalda placeringar.

Långfristiga lån
Långfristiga lån beviljas av banker, Finnvera Abp och pensionsförsäkringsbolagen. Beroende på den allmänna räntenivån varierar populariteten hos finansieringskällor; under tider av låg ränta är bankerna och Finnvera populära, under tider av hög ränta ökar pensionsförsäkringsbolagen sin popularitet. Den mest väsentliga skillnaden mellan finanasiärerna utgörs av kravet på säkerhet, emedan endast Finnvera Abp som fungerar på statsmaktens ansvar har rätt till riskfinansiering. Därför är den finansiering som de beviljar viktig speciellt då företaget är nytt.

I det följande granskas villkoren för lånefinansiering hos banker och pensionsförsäkringsbolag.

BANK FöPL-ÅTERLÅNING FÖRSÄKRINGSBOLAGETS PLACERINGSLÅN
Lånetid och betalningssätt Vanligen högst år, man överenskommer om betalningssättet 1 – 10 år, betalningssätt halvårsvis, rak amortering 1 – 10 år, betalningssätt i allmänhet halvårsvis, rak amortering
Avkortningsfria år 1-2 år Inte vanligt Inte vanligt
Använd säkerhet öretagets och/eller företagarens egendom och ofta företagarens begränsade personliga borgen samt Finnveras och Garantias öretagets och/eller företagarens egendom och ofta företagarens begränsade personliga borgen samt Finnveras och Garantias borgenborgen Som säkerhet godkänns säkerhet utfärdad av bank, Finnvera, Garantia eller kommun, försäkringsbolagets borgensförsäkring Alla typer av säkerhet samt av bank, kommun, Finnvera och Garantia utfärdad borgen
Lånets kapital Inga begränsningar Storleken på FöPL-lånet beror på storleken på de inbetalda FöPL-betal-ningarna. Ju mera FöPL-betalningar som företaget har inbetalat desto större andel FöPL- lån kan det söka från pensionsförsäkringsbolaget, dock minst 10000 €. Inga begränsningar
Ränta Euribor + kundspecifik marginal Binds till FöPL-låneräntorna (fast/rörlig), som Försäkringsbolaget Garantia noterar dagligen. Om kommunens eller Finnveras borgen används som säkerhet tillkommer ingen räntemarginal. För övriga typer av borgen tillkommer garantispecifik marginal Binds vanligen till FöPL-referensräntan och eller till räntan fogas kundspecifik marginal, som beror på kundens kreditvärdighet.
Företagsundersökning Från fall till fall Företagsundersökning görs alltid om Garantia och Finnvera är borgenärer Görs alltid