Företagaren kan skaffa sig själv företagshälsovårdstjänster. Företagaren gör ett serviceavtal om företagshälsovård med ett företag i branschen eller med den lokala hälsovårdscentralen.

Folkpensionsanstalten (FPA) ersätter årligen efter ansökan 50 – 60 % av kostnaderna. Utöver företagshälsovården kan företagaren få ersättning även för de kostnader som uppstår för den sjukvård på allmänläkarnivå som han har ordnat för sig själv. Verksamheten måste basera sig på ett skriftligt avtal mellan företagaren och serviceproducenten och på en plan, som berör innehållet i servicen. Då företagaren har avlönad arbetskraft, förpliktar lagen honom att som arbetsgivare ordna service för sina arbetstagare. För företagaren själv är företagshälsovårdstjänsterna alltid frivilliga. Kostnaderna för företagshälsovården bestäms utgående från antalet klientbesök, men dessutom tillkommer en årlig grundavgift. Ett en persons företag betalar för den avtalsenliga företagshälsovården minst 250 € per år, vilket i sin helhet är en avdragsgill utgift i företagets beskattning.

Företagshälsovårdskostnader är också tandvård om saken har nämnds i företagshälsovårds-avtalet. Ingen FPA-ersättning betalas dessutom vanlig FPA-ersättning beroende på tandvården. För en persons företag tandvårdkostnadernas skatteavdrag är osäker.

Också en persons företag kan göra företagshälsovårdsavtalet.