Startpeng beviljas av TE-byrån och är cirka 700 €/månad. Den tryggar företagarens utkomst under den tid som det uppskattningsvis tar att starta och etablera företagsverksamhet – dock för högst 12 månader. På grund av coronapandemin har maximitiden för startpeng tillfälligt förlängts så att startpeng kan beviljas för sammanlagt högst 18 månader.

Du kan beviljas startpeng om

 • Du är arbetslös arbetssökande
 • Inte är arbetslös men lämnar till exempel lönearbete, studier eller hemarbete för att bli företagare på heltid
 • Du har företagandet som bisyssla och planerar att bli företagare på heltid.

Förutsättningar för beviljandet av stödet är bland annat

 • Företagande på heltid
 • Tillräckliga färdigheter för att bedriva ifrågavarande företagsverksamhet
 • Möjlighet att bedriva fortlöpande lönsam företagsverksamhet
 • Nödvändighet med tanke på utkomsten
 • Inledande av företagsverksamhet först efter att stödet beviljats

Startpengansökan finns här.

Bilagor för startpengansökan

 • Affärsplan och finansieringsplan
 • Lönsamhetskalkyl
 • Intyg av betalda skatter
 • Intyg om startfinansiering för kostnader till 2 - 3 månader
 • TE-byrån kan begära ett yttrande från utomstående expert angående den föreslagna verksamheten

Ansökningsprocessen är följande:
1. Kontakta till Dynamo
2. Företagsrådgivaren intervjuar och hjälper ansökaren
3. TE-byrån behandlar ansökan