En investering för att få in sina fordringar är oftast företagets mest lönsamma investering. Dess avkastning är nästan 100 procent, fastän det alltid uppstår utgifter av indrivningen.

Det finns många typer av indrivningssätt, men de används individuellt utgående från indrivningsobjektet. Före utomstående indrivning används i allmänhet indrivning per brev, per telefon eller per personligt besök. De två sist nämnda är ofta effektiva. Det är emellertid inte alltid som de mjuka metoderna räcker till, utan man är tvungen att ty sig till verkliga indrivningsåtgärder med utomstående hjälp.

 1. Tratta eller dragen växel
 2. Återtagning och kvittning
 3. Delbetalningsredovisning
 4. Betalningsorder
 5. Rättegång
 6. Konkurshot

1. Indrivning av tratta
Tratta eller dragen växel är betalningsuppmaning med hot om offentliggörande, där gäldenären uppmanas att inom utsatt tid (10 dagar) betala sina skulder inklusive indrivnings- och ränteutgifter. I sin nuvarande form är trattan en s.k. privaträttslig tratta, där den s.k. protesten, dvs. offentliggörandet sköts av kreditupplysningsbolaget Suomen Asiakastieto Oy. Tratta är således inte ett tvångsindrivningssätt.

Trattans lämplighet
Endast för indrivning av företagsfordringar och fordringarna bör vara ostridiga. Trattan är som indrivningsmetod bäst vid indrivningen av små fordringar då gäldenären inte från tidigare har betalningsstörningar. För indrivning av stora fordringar är trattan inte bra eftersom betalningstiden är så kort (20 dagar).

Indrivningens effekt
Den negativa offentligheten av ett indrivningsförfarande effektiverar betalningen av trattan. Fastän trattan inte lämpar sig för större indrivningar kan den utöva påtryckningar på att få gäldenären att göra upp en betalningsplan.

Indrivningsprocess och protest

 • Indrivningsbyrån skickar en tratta åt gäldenären efter protesttiden, såvida betalningen inte inbetalas. Kreditupplysningsbolaget får samma uppgift och härigenom uppstår en uppgift om en s.k. betalningsförsening. Uppgiften om en betalningsförsening är inte en egentlig notering om betalningsstörning men den kan ha betydelse för företagets framtida verksamhet.
 • Då inbetalningen uteblivit meddelar indrivningsbyrån om ärendet till kreditupplysningsbolaget (Suomen Asiakastieto Oy), varvid man också beslutar huruvida trattan ska publiceras som tyst (syns i kredituppgiftsbolaget databas) eller som offentlig (publiceras i näringsgrenens tidningar).
 • Kreditupplysningsbolaget tillställer gäldenären en anmälan om en offentlig protest, som ännu kan ändras till en tyst sådan om gäldenären sköter om fordran inom 7 dagar. Annars blir protesten offentlig såvida inte annat beror av gäldenären.

Tyst eller offentlig protest
Det lönar sig i regel att icke protestera en tratta om gäldenären fortfarande har även andra förfallna fordringar hos gäldenären. En offentlig uppgift får i regel även andra gäldenärer att röra på sig varvid egna fordringar kan vara i fara.

Synligheten i kredituppgifterna
Anteckning om betalningsstörningar är i kraft tre år.

Förkastande av tratta
Gäldenären kan förhindra protest för trattan genom att bestrida trattan på goda grunder, vilket innebär att man konstaterar att fordran har bestridits. Härvid fortsätter indrivningen via en s.k. omfattande stämningsansökan vid
tingsrätten.

2. Återtagning och kvittning av vara
Med återtagning av vara avses en situation då en vara har sålts med äganderättsförbehåll (äganderätten kvarstår hos säljaren till dess att köpesumman i sin helhet har betalts) eller med återtagningsförbehåll (kan avhämtas såvida betalning inte har skett), och man har för avsikt att ta tillbaka varan åt säljaren. Härvid bör följande punkter beaktas

 • man måste göra ett skriftligt avtal om återtagandet och överlåtande
 • den vara som återtas ska vara i sin ursprungsförpackning eller vara i övrigt klart urskiljbar från de övriga
 • i en konkurssituation kan det tänkas att varan krävs tillbaka till boet såvida inte omnämnandet om äganderättsförbehållet är obrutet sedan offertskedet
 • man kan vägra att leverera en vara om kunden bevisligen är betalningsoförmögen

Kvittning innebär en situation när kundens motfaktura kvittas mot ens egen betalningsfordran. Kvittning är möjlig om fordringarna är av samma värde (penningmässigt), förfallna och utmätningsbara. Även vid kvittning finns det i en konkurssituation risk för återgång till boet.

3. Redovisning i avbetalningshandel
I ett avbetalningsköp förbehåller sig alltid säljaren rätten att ta tillbaka ett föremål eller äganderätten till föremålet till dess att avtalet i sin helhet har betalts. Man kan av utmätningsmannen begära återtagande och redovisning av ett föremål om den förfallna raten är försenad över 14 dagar. Den summa som inte har erhållits bör uppgå till 5 procent (2 eller flera betalningsrater) eller 10 procent (1 betalningsrat). I fråga om konsumtionskrediter kan återtagandet ske först efter 30 dagar. Härvid bör det som är obetalt uppgå till 10 procent (flera rater) eller 5 procent (en rat). Vid redovisningen beordras den förfallna skulden att betalas omedelbart, och om föremålet återtas, beordras ännu den summa som ska betalas.

4. Betalningsorder
Betalningsorder är ett skriftligt förfarande med vilket man ber den lokala tingsrätten att utfärda en betalningsorder om en förfallen penningfordran. Utmätningsmannen levererar ordern åt gäldenären som uppmanas att betala sin fordran inom 10 dagar. En nackdel med en betalningsorder är gäldenärens möjlighet att motsätta sig ansökan utan grundad orsak. Ett annat problem är att man inte påträffar gäldenären. Om gäldenären godkänner ordern är fordran utmätningsbar.

5. Rättegång som indrivningsmetod
Metoden innebär inledandet av talan på grund av fordran i tingsrätten på sätt som är normalt i en rättegångsprocess. Om fordran inte har bestridits beslutar en domare om att anhängiggöra ärendet. Då domen har vunnit laga kraft kan man söka utmätning i det fall att betalning av gäldenären fattas. Utmätningsmannen granskar gäldenärens egendom som kan förvandlas till pengar och säljer den utmätta egendomen för att betala gäldenärens skulder. Nackdelen med förfarandet är den tid som processen pågår, som i allmänhet är flera månader lång.

6. Hot om att gå i konkurs
Då fordran är odiskutabelt ostridig kan gäldenären söka företagsgäldenären i konkurs genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Efter stämningen meddelar stämningsmannen stämningen gäldenären till kännedom, varvid gäldenären har en möjlighet att sköta om ärendet inom 8 dagar. Eftersom situationen företagen emellan endast sällan är sådan använder sig i allmänhet skattemyndigheten eller försäkringsbolagen av detta som indrivningssätt. Om kunden inte förmår betala för sin prestation innebär det början på en konkursprocess.

Användning av en inkasseringsbyrå
Ett brev som gäldenären får från inkasseringsbyrån brukar hjälpa överraskande bra. Gäldenären vet då att yrkesmän är anlitade. I allmänhet levererar indrivningsbyrån sin kund en röd stämpel med följande text ” De obetalda fakturorna överförs att indrivas av XXX. De kostnader som åsamkas av indrivningen, sätts till på fakturans slutsumma.” I allmänhet ger det här effekt. Kostnaderna för indrivningen består av en årskostnad och 5 - 20 % provision om fakturansvärde.