Företagarens pensionsförsäkring, dvs. FöPL-försäkring

En självständig företagare försäkrar sig själv i enlighet med lagen om pension för företagare. FöPL-försäkringen ger skydd vid åldrande och arbetsoförmåga och ger en företagare som övergår i deltidsarbete en möjlighet att övergå i deltidspension. FöPL-försäkringen skyddar även familjens utkomst ifall företagaren avlider. FöPL är en lagstadgad utgift, som man måste beakta då produkten prissätts.

Vilka hör till FöPL?
Till FöPL hör en i Finland boende person som inte är i arbets- eller tjänsteförhållande eller lantbruksföretagare. Förutsättningen är även att:

  • Företagaren är 18 – 68 år.
  • Företagsverksamheten har fortgått kontinuerligt under minst fyra månader efter det att företagaren fyllde 18 år.
  • medelinkomst under år 2021 är 8063,57 - 183 125 euro (minst 13 247 euro, kan personen ansluta sig i arbetslöshetskassan och få FPA-förmåner)

Gränsen för att omfattas av FöPL är 30 procents ägarandel i företag
En affärs- eller yrkesidkare, ansvarig bolagsman i personbolag och aktieägare i aktiebolag anses vara företagare. En aktieägare som arbetar i ledande ställning i aktiebolaget som företagare, om han ensam äger över 30 procent eller tillsammans med familjemedlem över 50 procent av bolagets aktier eller röstetal. Med ledande ställning avses verkställande direktör, styrelsemedlem eller suppleant. Också delägare som har försäkrat sig som arbetstagare (ArPL), och som uppnår den nya ägarandelen (över 30 procent) försäkras enligt FöPL.

Företagaren kan ta FöPL-försäkringen inom 6 månader från början. Försäkringsavgift bediteras retroaktivt från företagets början.

Nödvändigheten av FöPL-försäkring i olika företagsformer

Yrkes- och näringsidkare (Firma)
Yrkes- och näringsidkarna försäkras alltid i enlighet med FöPL. Även deras familjemedlemmar omfattas av FöPL om de arbetar i företaget utan arbetsavtal och utan lön.

Personbolag (Öppet och kommanditbolag)
Bolagsmännen i ett öppet bolag och de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag omfattas alltid av FöPL om de arbetar i företaget. En tyst bolagsman omfattas av ArPL, om man betalar honom lön från vilken man innehåller förskottsskatt. Om lön inte betalas står han helt och hållet utanför det lagstadgade pensionsskyddet.

Aktionär i ett aktiebolag
En aktionär i ledande ställning omfattas av FöPL, om han ensam äger 30 procent eller tillsammans med familjemedlemmarna över 50 procent av företagets aktiekapital eller av det röstetal som aktierna berättigar till. För övriga ägare som arbetar i företaget tar man ArPL–försäkring.

Hur definieras den inkomst som ligger till grund för pensionen?
Enligt lag bör FöPL-arbetsinkomsten motsvara en sådan lön som man skulle vara tvungen att betala om man i stället för företagaren skulle avlöna en utomstående person. Med arbetsinkomsten prissätter man således företagarens arbetsinsats, och den hänför sig inte direkt till företagsverksamhetens lönsamhet eller till den lön som i verkligheten utbetalas åt företagaren. Lönen kan vara större eller mindre än arbetsinsatsen. Fluktuationerna i de verkliga inkomsterna inverkar inte på arbetsinkomstens storlek. Vid uträkning av pensionen beaktas arbetsinkomsterna för hela den tid som företagsverksamheten har pågått. Därför är det viktigt att se till att arbetsinkomsten är av rätt storlek under hela försäkringstiden. Företagaren kan om han så önskar höja eller sänka försäkringspremiens storlek, varvid de dåliga åren kan ersättas av förhöjda avgifter under de goda åren. Dylika elasticiteter kan dock inte erhållas av en företagare som har obetalda, förfallna FöPL- premier eller en företagare som erhåller nedsättning av betalningarna på grund av att han håller på att starta företagsverksamheten.

Företagarpensionens storlek i år 2021

  • Personer som är 18 - 52 år kostnaden är 24,1 %.
  • Personer som är 53 - 62 år kostnaden är 25,6 %.
  • Personer som är 63 - 67 år kostnaden är 24,1 %
  • Företagare som påbörjar sin verksamhet får ett 22 procents avdrag för de fyra första åren.

Exempel på uträkning av pensionsavgiften, om arbetsinkomsten är överenskommen till 30 000 €/år

  • Pensionsutgiften är 30 000 € x 24,1 % = 7 230 €/år, dvs. 602,50 euro/månad (under 53- och över 62 år).
  • Försäkringsavgiften under fyra år 5 640 euro/år eller 470 euro/månad (under 53 år) för en företagare som påbörjar sin verksamhet .

Företagarpensionen i beskattningen
FöPL-betalningarna är i sin helhet en avdragbar utgift för betalaren. FöPL-avgiften kan betalas av antingen företaget eller personen själv.

Företagarpensionens inverkan på de dagpenningar som utbetalas av Folkpensionsanstalten (FPA)
Den arbetsinkomst som ligger till grund för FöPL-premien definierar bl.a. storleken på sjukdagpenningen. Detta innebär att FöPL-arbetsinkomsten borde motsvara den lön som utbetalas för det normala arbete som företagaren utför.

Företagarens övriga försäkringar

I sista skedet av planen för affärsverksamheten (FT3 Affärsplan) kartlades riskerna med företagsverksamheten. Observeras bör att företagets största risk oftast är att företagaren själv hamnar ur ”ledet”. Lagen förpliktar arbetstagaren att ta flera personförsäkringar men företagaren har inte denna förpliktelse. En upplyst företagare tar ändå åtminstone följande försäkringar.

Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring (ingen ersättning av olyckor under fritiden)
De ersättningar som utbetalas på basen av försäkringen avser förlust av arbetsförmåga som beror på olycksfall eller yrkessjukdom förorsakad av arbetet och de utgörs av dagpenning och invaliditetspension. Storleken på ersättningen och utbetalningarna är bunden till den arbetsinkomst som ligger till grund för företagarpensionen. Dessutom inverkar farligheten på det arbete som utförs på försäkringspremiens storlek. T.ex. om FöPL-arbetsinkomst är 30 000 euro, är årsavgiften för en olycksfallsförsäkring för arbete och fritid samt yrkessjukdom ca. 470 euro dvs. ca. 1,7 %. Kostnaden är avdragbar i företagets (öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag) beskattning exklusive enskild näringsidkare.

Livförsäkring
Det är skäl för företagaren att för sig själv ta en livförsäkring, vars storlek motsvarar minst de lån som tagits mot personlig borgen. På detta sätt förmår de kvarlevande i värsta fall se till att de hålls skuldfria. Försäkringspremier för livförsäkring och försäkring mot bestående arbetsoförmåga som har betalats i företagets namn är avdragsgilla i företagets beskattning då förmånstagaren är någon annan än företaget. I personbeskattningen är de däremot inte avdragsgilla.

Försäkring för sjukvårdsutgifter
Nämnda försäkring ersätter, som namnet säger, sjukvårdskostnader även vid ett privat sjukhus. Då försäkringen tas för ett företag är försäkringspremierna avdragsgilla i företagets beskattning. Försäkringen är individuell, dvs. alla försäkrade personer antecknas i försäkringsbrevet. Denna gång är män och kvinnor likvärdiga beträffande avgiften.