Åt företag som har erhållit ett FO-nummer (fastän det ännu inte är registrerat) öppnas konto för alla företagsformer genom att man tar med sig kopior av de registreringspapper som har skickats till Handelsregistret, av vilka det framgår vilka som är företagets ansvarspersoner och namntecknare. Kontot öppnas alltid för det företag som grundas och den person som har undertecknat handlingarna i anslutning till kontoöppningen ansvarar för det. Då företaget har blivit registrerat, levereras registerutdraget till banken och företagets namnuppgifter korrigeras. Samtidigt övergår ansvaret för kontot till den ansvarsperson som omnämns i registerutdraget.

Beviljandet av fullmakt till andra personer än kontoinnehavaren

Konttoinnehavaren kan bevilja fullmakter till andra personer. I aktiebolag måste upprättas en styrelseprotokoll om beviljandet av fullmakten. Kontotillgångar finns

  • Personen har vidsträckt fullmakt. Personen kan lyfta och insätta pengar, få kortet och använda internetbank men inte tillägga kontoinnehavaren eller fullmakter samt avsluta kontot. Mm. prokuristen har vidsträckt fullmakt. Prokuristen har rättighet att underteckna firmanamnet, då det är fråga om vanliga affärsärenden.
  • Personen har lyfträttighet, som ger möjlighet att lyfta och insätta pengar samt få kontoinformation. Men inget bankkort eller internetbankrättighet kan personen inte få.
  • Personen har rättighet till saldoinformation. Personen kan endast insätta kontant pengar och få saldoinformation.
Företaget måste ha åtminstone två kontofullmäktige och en av personen är prokurist

Prokuristen = person, som får handla på huvudmannens vägnar och teckna dennes firma i allt som gäller bedrivande av huvudmannens rörelse. En näringsidkare som finns antecknad i handelsregistret kan bemyndiga en viss person till sin prokurist. Prokuristen får dock inte utan särskilt bemyndigande överlåta huvudmannens fasta egendom eller tomtlegorätt eller söka inteckning i dem. Om prokuran är skriftlig, har prokuristen rätt att företräda näringsidkaren inför domstolar och andra myndigheter. Prokuristen får emellertid inte underteckna en handelsregisteranmälan på företagets vägnar.