Business Finland erbjuder finansiering för forskning, produktutveckling och olika former av affärsutveckling företrädesvis i små och medelstora företag. Stora företag och forskningsorganisationer kan beviljas finansiering för samprojekt med små- och medelstora företag.

Vilka kan få bidrag?
I Finland fungerande små och medelstora företag eller stora företag och samfund som utvecklar sin teknologi.

För vad beviljas finansiering?
För främjande av företagets internationella konkurrenskraft, lönsamhet, sysselsättning, produktivitet, produktion och exporttillväxt på lång sikt. Utöver ovan nämnda saker är det till fördel för projektet om det främjar tillkomsten av ett nytt teknologiföretag eller kommersialiseringen av offentliga forskningsresultat eller tillkomsten av kunskapsintensiva tjänster eller förnyelse av nationalekonomiskt centrala kluster eller tillkomsten av nya tillväxtsektorer samt förnyelse av företaget i sig självt.

Finansieringsformer
Business Finland finansiering täcker endast en del av projektets kostnader och därför måste företagets egen finansiering för hela den tid som projektet pågår vara i skick. Finansieringen kan vara antingen lån eller bidrag. Finansieringen är beroende av vad företaget ska göra i projektet. Lånet är ett lågräntelån och kräver ingen säkerhet. Om målen för projektet av motiverade skäl inte uppnås och resultatet av projektet inte kan utnyttjas, kan en del av lånet i efterhand omvandlas till bidrag.

Business Finland finansiering betalas i regel ut i efterhand, mot redovisning som baserar sig på de faktiska kostnaderna, men det är möjligt att få en del av lånefinansieringen i förskott.

Finansieringens belopp
Beror på projektets omfattning, risk, eventuellt resultat, utmaningarna i den teknologi som utvecklas mm. Finansieringens andel kan uppgå till högst 70 % lån och bidrag sammanlagt.

Kontaktuppgifter: www.businessfinland.fi/sv/

Tillfälligt FUI-lån vid störningar

Tillfälligt forsknings-, utvecklings- och innovationslån är avsett för små och medelstora företag och midcap-företag med minst sex anställda i Finland och för stiftelser och föreningar som bedriver betydande affärer. Finansiering kan ansökas av företag som verkar på den internationella eller hemmamarknaden, och stiftelser och föreningar som letar efter nya sätt att lösa sina affärsstörningar genom utveckling. Genom att investera i utveckling vill sökande förbättra sina affärsvillkor och reformera sin verksamhet för att vara konkurrenskraftig efter coronakrisen. Det är möjligt att söka tillfällig lånefinansiering fram till 14 Maj 2021.

Finansieringen är avsedd för små och medelstora företag och midcap-företag som verkar i form av aktiebolag (Oy, Oyj) som verkar på de internationella eller inhemska marknaderna, som hade etablerat verksamhet före krisen orsakad av corona och vars verksamhet har påverkats av epidemin orsakad av coronaviruset. Stiftelser och föreningar med betydande företag kan också ansöka om finansiering om deras verksamhet har påverkats av coronavirus. Den sökande måste kunna visa Business Finland hur coronakrisen har hindrat företagets verksamhet eller vilken typ av hot det utgör för företaget och hur företaget försöker lösa dessa utmaningar genom utvecklingsåtgärder.

Hur mycket finansiering kan man beviljas

Lånet som beviljas vid störning av affärsverksamheten kan vara åtminstone 100 000 euro. Lånebeloppet för ett företag som verkar på den inhemska marknaden får inte överstiga 500 000 euro och det maximala finansieringsbeloppet för projekt för företag som söker internationell tillväxt bedöms vid behov.

Lånet som beviljas av Business Finland utgör 50–70 % av de godkända kostnaderna för projektet, beroende på de projekttyper som beskrivs ovan Den sökande ska alltså stå för 30–50 % med självfinansiering. Den sökance ska kunna visa för Business Finland att den har tillräcklig total finansiering för projektet. Eftersom Business Finlands finansiering i regel utbetalas retroaktivt, ska företaget alltså först själv kunna betala kostnaderna som uppkommer av projektet.

Lånetiden är i regel 7-10 år.

Läs mera: www.businessfinland.fi/sv//tillfalligt-fui-lan-vid-storningar...