Ofta är det naturligast att ansöka om finansiering från banken. Storleken på den finansiering som behövs avgör om Finnvera kan finansiera projektet ensam eller om det krävs andra finansiärer och en tillräcklig självfinansieringsandel för att ordna finansieringen.

Företagarlån

Företagarlånet är ett personligt lån för företagaren. Med företagarlån är det möjligt att finansiera placeringar i ett aktiebolags aktiekapital och/eller placeringar i investerat fritt eget kapitals fond. Med företagarlån är det dessutom möjligt att finansiera inköp av aktier i redan verksamma företag.

Företag som är föremål för företagarlån kan vara verksamma i alla branscher förutom egentligt jord- eller skogsbruk eller grundentreprenad inom byggnadsbranschen. Målföretagen ska uppfylla EU-kriterierna för små och medelstora företag samt ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet.

Företagarlån kan beviljas delägare i aktiebolag, vars andel av aktiekapitalet och röstetalet är minst 20 procent efter en placering eller ett aktieförvärv som har finansierats med företagarlån.
Lån kan även beviljas flera grundare eller delägare i ett och samma företag. Företagarlånet kan vara högst 100 000 euro per låntagare. Vid beviljandet av lånet förutsätts en självfinansierad del på 20 procent.

Villkor för företagarlånet

 • Lånebelopp: 10 000–100 000 euro. Vid beviljandet av lånet förutsätss en självfinansierad del på 20 procent.
 • Ränta: 6 månaders euriborränta och marginal 3,25 %.
 • Lånetid: högst 10 år; i början av lånetiden kan det vara 1–2 år amorteringsfritt.
 • Säkerhet: Låntagaren ansvarar personligen för lånet. Expeditionsavgift: på lånet uppbärs en expeditionsavgift.

Finnveralån

Finnveralånet (Investerings- och driftskapitallån) är avsett för SMF-företag för att finansiera olika slags investeringar i byggnader, maskiner och utrustning samt för att finansiera behov av driftskapital till följd av företagets expansion. Minimibeloppet för Finnveraslånet är 50 000 euro.

Finnvera kan finansiera företagsverksamhet inom nästan alla branscher; endast egentligt lantbruk, skogsbruk och grynderentreprenad inom byggnadsbranschen står utanför våra finansieringsmöjligheter.

Finnvera-lånet är avsett för både små och medelstora företag. Företaget kan vara nytt eller redan existerande.

För storföretag kan Finnvera-lånet beviljas bara på särskilda grunder. Ett storföretag är ett företag, där antalet personal är mer än 249 och omsättningen mer än 50 miljoner euro eller balansomslutningen över 43 miljoner euro. Dessutom kan företagets ägarbakgrund och ägande i andra företag inverka på om det är ett SMF-företag eller ett storföretag.

Villkor för Finnveralånet

 • Lånebelopp: i allmänhet som delfinansiering, minimum 50 000 euro.
 • Ränta: räntan på lånet kan vara fast eller bunden vid en referensränta. Räntans storlek påverkas av företagets lönsamhet och ekonomiska ställning, av risken i affärsverksamhet samt av säkerheten för lånet. Små och medelstora företag kan i nationella stödområden få räntestöd för lånet.
 • Lånetid: i allmänhet 3 - 15 år, beroende på investeringens karaktär och storlek.
 • Säkerhet: förhandlingsbar från fall till fall.
 • Expeditionsavgift: på lånet uppbärs en expeditionsavgift.

Brofinansiering-rörelsekapitallån

Med brofinansiering avses ett driftskapitallån från Finnvera som används för att täcka ett företags behov av driftskapital under tiden mellan ett positivt stödbeslut från NTM-centralen eller Business Finland och utbetalningen av stödet.

Ansöka om finansiering och återbetalning av lån Företagen ska ansöka om brofinansiering via Finnveras onlinetjänst. De slutliga finansieringsvillkoren fastställs enligt Finnveras finansieringsbeslut. EU:s regler om statligt stöd kan höja priset på brofinansieringen. Brofinansieringsbeslutet fattas dock först när det finns ett beslut om biståndet. Förutsättningen för att Finnvera ska betala lånet är att Business Finland eller NTM-centralen har fattat ett gällande positivt stödbeslut.

Lånebeloppet kan uppgå till högst 70 procent av det obetalade stödbeloppet, vid stöd från Business Finland dock högst 500 000 euro.

Internationaliseringslån

- lån för små och medelstora företag med internationell inriktning

Internationaliseringslån beviljas för finansiering av finländska små och medelstora företags affärsverksamhet i utlandet och det skall märkbart främja den verksamhet som sker i Finland. Lån lämpar sig med vissa förutsättningar även för större företag än små och medelstora företag.

Lånet beviljas ett dotterbolag eller intresseföretag som befinner sig i utlandet och kan användas till

 • investering
 • utveckling
 • tillväxt
 • anskaffning eller ökning av ägarandelar samt höjning av aktiekapitalet i dotterbolag eller intresseföretag som verkar i utlandet. Låntagaren bör efter investeringen i regel inneha minst 1/5 av rösterna i bolaget

Det utländska dotterbolag eller intresseföretag som är objekt för finansieringen skall i första hand utöva produktions-, monterings-, underhålls- eller serviceverksamhet. Finansiering beviljas inte enbart för att grunda eller utvidga ett försäljningskontor eller för export.

 • Låne- eller borgenstid: i allmänhet högst 10 år. De två första låneåren kan vara amorteringsfria.
 • Säkerhet: förhandlingsbar från fall till fall.
 • Lånets ränta: referensränta 6 månaders euriborränta och marginal som påverkas av företagets lönsamhet, den operativa risken i anslutning till affärsverksamheten, kredittiden, mållandet samt eventuella säkerheter.
 • Borgensprovision: Mottagare av borgen debiteras en årlig borgensprovision som påverkas av företagets lönsamhet, den operativa risken i anslutning till affärsverksamheten, borgenstiden, mållandet samt eventuella säkerheter.
 • Expeditionsavgift: på lånet uppbärs en expeditionsavgift.

Tillväxtlån

Finnvera kan bevilja tillväxtlån för finansiering av SMF- och midcap-företags betydande tillväxt- eller internationaliseringsprojekt och företagsarrangemang.

Tillväxtlån kan beviljas SMF- och midcap-företag som varit verksamma i över tre år. Vid finansiering av holdingbolag (NewCo), som köper ett verksamt företag, fordras att bolaget som köps har agerat minst i tre år.

Tillväxtlånet är en mellanfinansieringsprodukt som kräver främmande kapital. Företagets självfinansieringsandel måste alltid vara minst 20 procent och förutom Finnvera måste andra finansiärer delta i finansieringshelheten med minst 50 procent. Hur lönsamma och finansieringsdugliga projekten är bedöms fall för fall tillsammans med de andra finansiärerna.

Finnvera anser under 3 år gammal företag som nybörjande

Finansiering över 50 000 euro

Om finansieringsbehovet för ett projekt överstiger 50 000 euro behövs även andra finansiärer, vanligen en bank, samt en tillräcklig självfinansieringsandel. Vid företagsförvärv kan även den säljande parten vara partiell finansiär.

Den utomstående finansieringens andel kan fördelas mellan Finnvera och banken på följande sätt:

 • Finnvera och banken beviljar vardera ett separat lån.
 • Banken beviljar ett lån som täcker hela finansieringsbehovet och Finnveras partiella borgen söks för detta lån. Om Finnveras borgen uppgår till högst 80 000 euro och borgensandelen är högst 80 procent kan banken ansöka om borgen (begynnelseborgen) direkt från Finnvera för din räkning.

Finnveras andel av finansieringen
Finnveras andel av den totala finansieringen, som beviljats som lån eller borgen, varierar från fall till fall. I projekt som drivs av kraftigt växande, innovativa företag som internationaliseras kan Finnvera vara huvudfinansiär med en finansieringsandel som överstiger 50 procent. I övriga situationer är Finnvera partiell finansiär med en mindre finansieringsandel.

I nystartade (mindre än 3 år gamla) företags projekt, i projekt som främjar tillväxten och konkurrenskraften hos befintliga företag och i företagsarrangemang kan Finnveras finansieringsandel vara cirka 30–50 procent. I övriga projekt som drivs av företag som är verksamma på hemmamarknaden är Finnveras finansieringsandel cirka 30 procent.

Nödvändig självfinansieringsandel
Storleken på den självfinansieringsandel som krävs varierar i enlighet med projektets innehåll. Vanligen förutsätter vi en självfinansieringsandel på 15 procent vid investeringar och 20 procent vid företagsförvärv och generationsskiften.

Mera infomation www.finnvera.fi

Begynnelseborgen

Finnveras begynnelseborgen hjälper nya företag att få finansiering från banken för olika investerings- och driftskapitalbehov. Begynnelseborgen är avsedd för nystartade företag som överensstämmer med EU:s definition av SMF-företag. Företagen ska ha införts i handelsregistret för högst tre år sedan och vara ägda av fysiska personer. Begynnelseborgen kan beviljas för inhemskt företag eller registrerat firmanamn, ändå inte till andelslag.

Ansökning
Din egen bank ansökar om begynnelsebogen för din räkning. Du eller ditt företag behöver inte vara i direkt kontakt med Finnvera.

Villkor
Finnveras borgensandel kan vara högst 80 procent, men beloppet av begynnelseborgen som beviljas ett företag kan vara sammanlagt högst 80 000 euro. Minimibeloppet för Finnveras begynnelseborgen är 5 000 euro.

Säkerhet
Huvuddelägarnas proprieborgen som särborgen som ska täcka minst 25 procent av Finnveras borgensbelopp. Minimibeloppet för proprieborgen är 3 000 euro.

Begränsningar
Branscher som kan finansieras är andra än egentligt lantbruk, skogsbruk och grynderentreprenad inom byggnadsbranschen. EU:s bestämmelser om statsstöd (begynnelseborgen omfattar de minimis-stöd) begränsar användningen av begynnelseborgen vid finansiering v anskaffning av transportmedel och -anordningar då företaget idkar fraktning för annans räkning. Begynnelseborgen kan inte användas för att finansiera företagsförvärv eller anskaffning av verksamhetslokaler eller bilar. Det kan inte heller användas för exportfinansiering.