Den ordinarie arbetstiden är högst åtta timmar om dygnet och 40 timmar i veckan. Den ordinarie arbetstiden per vecka kan även ordnas så att den i genomsnitt är 40 timmar under en tidsperiod av högst 52 veckor.

Maximiantalet övertidstimmar

Under en period av fyra månader 138 timmar
Under ett kalenderår 250 timmar
Extra övertidsarbete Högst 80 timmar per kalenderår. Den gräns om 138 timmar som stadgas i 1 mom. får dock inte överskridas.


Arbetstiden skall ordnas så att arbetstagaren en gång i veckan får en minst 35 timmar lång
oavbruten ledighet, som i mån av möjlighet skall placeras i samband med söndagen. Ledigheten per vecka kan ordnas så att den uppgår till 35 timmar i genomsnitt under en period av 14 dygn. Ledigheten skall dock uppgå till minst 24 timmar i veckan. I kontinuerligt skiftarbete kan ledigheten ordnas så att den uppgår till 35 timmar i genomsnitt under en tid av högst 12 veckor. Ledigheten skall dock uppgå till minst 24 timmar i veckan. Om de tekniska omständigheterna eller arbetsarrangemangen kräver det kan motsvarande förfarande tillämpas, om arbetstagaren ger sitt samtycke. Undantag från denna paragraf kan göras om den ordinarie arbetstiden är högst tre timmar per dygn samt i arbete som gäller skötsel av husdjur och i brådskande sånings- och skördearbete inom jordbruket.

Periodarbetstid
Den ordinarie arbetstiden får med avvikelse från 6 § ordnas så att den under en period av tre veckor är högst 120 timmar eller under en period av två veckor är högst 80 timmar

Arbetstiden för motorfordonsförare
Arbetstiden per dygn för motorfordonsförare får vara högst 11 timmar under den oavbrutna period av 24 timmar som närmast följer på dygnsvilan.Om en motorfordonsförares arbete inte lämpligen kan ordnas på något annat sätt, får arbetstiden per dygn förlängas till högst 13 timmar, förutsatt att arbetstiden under den period av 48 timmar som närmast följer på dygnsvilan efter en sådan förlängd arbetstid inte överstiger 22 timmar.

13 - enligt 15 år 15 -17 år Obs.
Ordinarie arbetstid Skolornas ferier: 7 timmar / dag, 35 h / veckan Under pågående skolarbete: lovdakar 7 h/dag skolans arbetsdakar 2 timmar/dag Tillsammans 12 timmar i veckan 8 timmar i dag, 40 timmar i veckan 13 – 15 år: Skoltiden och arbetstiden sammanlagt får dock inte överstiga åtta timmar och veckoarbetstiden inte 12 timmar.
Övertidsarbete Personer som inte har fyllt 15 år får inte hållas i övertidsarbete eller nödarbete. En person som har fyllt 15 år får med hans eget samtycke hållas i övertidsarbete, som utförs utöver den ordinarie arbetstiden per dygn eller utöver annan ordinarie arbetstid, högst 80 timmar under ett och samma kalenderår. 15 – 17 år arbetstid är inte mer än 9 timmar i dag
Arbetstidens förläggning Mellan klockan 8 och klockan 20. Mellan klockan 6 och klockan 22. Arbetstiden för en ung arbetstagare som utför hushållsarbete i arbetsgivarens hem kan dock med arbetstagarens samtycke pågå till klockan 23, om någon särskild orsak påkallar detta.
Lunch timme ½ timmar, om arbetstid är över 4,5 timmar i dag ½ timmar, om arbetstid är över 4,5 timmar i dag
Vilotider Minst 14 timmars oavbruten vilotid per dygn. Minst 12 timmars oavbruten vilotid per dygn.
Ledighet per vecka Unga arbetstagare skall ges minst 38 timmars oavbruten ledighet per vecka.


Mera info
www.finlex.fi