Företagaren kan frivilligt ansluta sig som medlem till företagarnas arbetslöshetskassa om han vill ha ett inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.

Som medlem i företagarkassan kan ansluta sig i Finland stadigvarande bosatt företagare under 65 år som har en lagstadgad pensionsförsäkring (FöPL, LFÖPL, ArPL) baserad på en årsinkomst om minst 13 247 euro (år 2021). Arbetslöshetskassorna betalar dagpenning även för de dagar som har använts för yrkesmässig utbildning under vissa förutsättningar. Medlemsavgifterna avdrags i personbeskattningen i likhet med medlemsavgifterna till fackförbund.

Vem är företagare?
Som företagare betraktas i arbetslöshetsskyddshänseende en person som är FöPL- eller LFÖPL-försäkringsskyldig eller en person som hör till annan pensionsförsäkring, om han

  • Själv äger minst 30 % av bolaget där han arbetar i ledande ställning.
  • Äger tillsammans med sin familj minst 50 % i företaget där han arbetar.

Anslutning till arbetslöshetskassan
Arbetslöshetskassorna är avsedda för alla företagare oberoende av bransch eller företagsform. Arbetslöshetskassan är inget förbund och den fungerar inte i anslutning till något förbund utan som en självständig arbetslöshetskassa. Med medlemsavgifterna betalas företagarmedlemmarnas arbetslöshetsskydd. En medlem i kassan bör i samband med anslutningen själv välja nivån på sitt arbetslöshetsskydd. Det får högst uppgå till ett belopp som motsvarar i FöPL-pensionsförsäkringen fastställd arbetsinkomst, men dock minst 13 247 euro (år 2021). Är man medlem i en löntagarkassa har man möjlighet till oavbrutet arbetslöshetsskydd om man övergår till en företagarkassa inom tre månader räknat från datum då man inleder sin företagsverksamhet. När man efter att ha varit löntagare blir företagare har man vanligen rätt till s.k. efterskydd. Det här innebär att man har rätt att få dagpenning i enlighet med den löneinkomst man hade innan man blev företagare, ifall företagsverksamheten läggs ned inom efterskyddsperioden. Efterskyddsperioden börjar löpa fr.o.m. datum då företagsverksamheten inleds. För personer som blir företagare är efterskyddsperioden vanligen 18 månader, men fortgår högst till dess företagares arbetsvillkor som medlem arbetslöshetskassan har uppfyllts.

Utbetalning av dagpenning
Företagaren har rätt till dagpenning, när han

  • har uppfyllt minimikraven för tid som verksam företagare (bl.a. 15 månaders företagande under de senaste 48 månaderna)
  • har avslutat eller avbrutit företagsverksamheten och Arbets- och näringsbyrån har konstaterat att han är berättigad till förmånen.

Företagaren kan beviljas dagpenning, om han bevisligen avslutar sin företagsverksamhet. Om väntetiden beslutar alltid den lokala arbetskraftsmyndigheten, inte arbetslöshetskassan. Dagpenning betalas efter 7 dagars karenstid för fem dagar per vecka, i totalt högst 500 dagar. Inkomstrelaterad dagpenning utgörs av grunddel, inkomstrelaterad del och eventuellt barntillägg.

Mera information om dagpenningens och medlemsavgiftens storlek: Företagarkassa