Man bör omedelbart klaga hos avsändaren på en ogrundad faktura, helst skriftligt. I klagan bestyrker man att vårt företag inte har beställt någonting av faktureraren. Faktureraren måste kunna bevisa att en beställning har skett.

Om detta inte hjälper och det kommer en ny betalningspåminnelse lämnar man igen in ett besvär. Ibland tar en ogrundad fakturerare hjälp av en indrivningsbyrå som i sitt indrivningsbrev hotar med en försvagning av kredituppgifterna och med eventuella rättsliga åtgärder. Även då är det skäl att besvära sig över fakturan, vilket brukar ha effekt eftersom det är fråga om yrkesmän. Ta kopior av besvärsskrivelserna och spara påminnelserna och uppmaningarna. Eftersom kredituppgiftsbolaget inte registrerar noteringarna ensidigt kan man förhålla sig lugnt till skrämseln.