En enskild näringsidkare (firma) är en naturlig person, antingen en yrkes- eller affärsidkare som Idkar företagsverksamhet själv utan företagsform. Företagaren ansvarar personligen för alla förbindelser i sitt företag med sin personliga egendom.

En privat näringsidkare behöver inte uppgöra något avtal om påbörjandet av verksamheten. Näringsidkaren kan ha avlönad extern arbetskraft, men inte betala lön till sin make/maka. Firmaägaren kan köpa anordningar för yrkesbruk utan Moms, om företaget är registrerad som momspliktig.

FÖRDELAR:

 • Beslutsfattning i firma är enkelt, då det finns bara en beslutsfattareoch inga formkrav för administration.
 • Företagets tillgångar kan användas som säkerhet för företagarens personliga lån.

NACKDELAR:

 • Då företagaren får inte lyfta lön,kan det vara svårt att skilja egna pengar från firmans pengar. Därför är det förnuftigt att företagaren överför regelbundet pengar lik som lön till ett annat bankkonto.
 • Firmaföretagaren kan inte använda naturaförmåner eller betala sig reseersättningar samt avdraga livförsäkringsavgifter i beskattning.
 • Vid generationsväxling skattelindringar kan inte utnyttjas. Firma måste förändras till öppet eller kommanditbolag eller till aktiebolag. Efter förändringen måste man ännu vänta 10 år om att få skattelindringar.
 • Delvis avstående från företaget går inte.
 • Firmanamnet kan inte försäljas, om företagets namn innehåller företagarens släktnamn.
 • I beskattning pengarna i bankkontot kalkyleras inte i nettoförmögenhetet.
 • Vid konkurs ansvarar företagaren själv om alla skulder (t.ex. inköpsskulder, lönskulder, pensionsavgifter etc.), inte bara finansieringslån.

Löneutbetalning till sig själv

Till sig själv, sin make/maka eller till en familjemedlem under 14 år kan företagaren inte betala lön. Överföring av medel till privathushållet sker i form av privata uttag. Emedan lönebetalning är inte möjligt, kan företagaren inte använda naturaförmåner eller avdrag livsförsäkringskostnader.

Betalning av skatter

En företagarperson beskattas för företagets resultat så att företagsinkomsten delas i en kapitalinkomstandel till ett belopp som motsvarar en årlig inkomst på 20 procent (eller 10 %) av nettoförmögenheten och vidare anses 30 procent av de under redovisningsperioden utbetalda lönerna ingå i tillgångarna. Nettoförmögenhet = tillgångar – skulder. Vid bokslut i nettoförmögenhetsvärdet kalkyleras bara kontanta pengar som tillgångar. Pengar i bankkonto har nollvärde. Om t.ex firmaföretaget har vid bokslut 30 000 euro i bankkonto (motsvarande kontant), måste företagaren betala extra skatter kanske tusentals euro. Kapitalinkomstandelen beskattas enligt skattesatsen för kapitalinkomst 30 procent (34 % över 30 000 €). Den resterande delen av inkomsten beskattas progressivt som förvärvsinkomst. Företagarmaken/makan beskattas utgående från arbetsinsatserna, vanligen så att inkomsten delas lika.

Företagaravdraget
Företagaravdraget utgör fem procent av firmanamns, öppna bolags och kommanditbolags inkomster. I praktiken innebär det en skattelättnad på kring två procent för företagarna.

Behovet av kapital:
Inga på lagstiftning baserade krav

Registreringsavgift:
Etableringsanmälan på nätet 60 euro eller etableringsanmälan på papper 115 euro

Bolagsavtal: Behövs inte.

Äktenskapsförord och testamente
Då företagaren ansvarar personligen för alla förbindelser i sitt företag med sin personliga egendom, är det viktigt att skydda företagarens och makens/makans egendom med äktenskapsförordsavtal och testamente. Äktenskapsförord har också stort värde vid skilsmässa. Företagaren måste ännu försäkra företagets verksamhet med intressebevakningsfullmakt.

Registrering

För att ett företag ska kunna verka i Finland bör det ha ett företagssignum, dvs. ett FO-nummer. För att erhålla det bör man registrera sig hos Patent- och registerstyrelsens och skatteförvaltningens gemensamma kundtjänst. Om det handlar om en tillståndspliktig näringsgren, bör till registreringsansökan bifogas ifrågavarande tillstånd. Om tillståndet ännu inte har erhållits, bör det meddelas på förändringsblanketten senare.

FO-numret får man medan man väntar, dvs. genast då ansökan har noterats i informationssystemet, under förutsättning att handlingarna är sin ordning och aktiebolagets aktiekapital är inbetalt. Signumet ser man på FO-informationstjänsten (som sökord anmäld firma) ca två arbetsdagar efter att anmälan har gjorts eller postats. På samma webbplats kan du granska din samarbetspartners uppgifter, som kan behövas t.ex. vid betalning av räkningar. Erhållandet av FO-numret innebär inte att företagets namn har blivit godkänt. Bekräftelsen på det tar i regel några veckor. Företagsverksamheten kan startas i kraft av FO-numret. Kontaktinformation för kontroll av FO-nummer.

Du kan lämna in en enskild näringsidkares etableringsanmälan antingen på nätet (e-anmälan) eller på pappersblankett. Enklaste är göra det vid YTJ:s webtjänst med hjälp av en finländsk personbeteckning och nätbankskoder. När du lämnar in din etableringsanmälan på nätet, får du ett FO-nummer efter att du undertecknat anmälan och betalat handelsregistrets behandlingsavgift. Om du gör etableringsanmälan på pappersblankett, får du FO-numret inom ett par dagar efter att du lämnat in anmälan. Däremot tar det i regel tre veckor att föra in företaget i Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister. Erhållandet av FO-numret innebär inte att företagets namn har blivit godkänt. Bekräftelsen på det tar i regel några veckor. Företagsverksamheten kan startas i kraft av FO-numret.

Du kan följa med behandlngstiderna i handelsregistret på webbplatsen prh.fi.

Registreringsanmälan innehåller en blankett i fyra delar:

 • Företagets grundinformation
 • Registrering som mervärdesskatteskyldig
 • Ansökning om registrering i förskottsuppbördsregistret
 • Företaget anmäler sig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning

Om du inte vill ta emot telefonmarknadsföring, lägg inte in telefonnumret i etableringsanmälan. Handelsregistret är offentligt, så under de första veckorna ringer nya entreprenörens telefon hårt, om du anger ditt telefonnummer i etableringsanmälan.

Registrering som mervärdeskatteskyldig

Mervärdesskatten är en indirekt konsumtionsskatt, som riktar sig till försäljning av nästan alla varor och tjänster. Verksamhet som förblir utanför mervärdesbeskattningen är hälso- och sjukvård, uppträdande artister, vissa upphovsrätter och försäljning utomlands. Om företaget bedriver rörelse, vars omsättning uppgår till över 10 000 euro under räkenskapsperioden, måste det anmälas som momsskyldigt. Om omsättningen är mindre än 10 000 euro, kan företaget också anmäla sig som mervärdesskatteskyldigt.

Ansökning om registrering i förskottsuppbördsregistret

Skatteförvaltningen inför i förskottsuppbördsregistret den som bedriver eller sannolikt kommer att börja bedriva näringsverksamhet. Den betalning som erhålls för verksamheten får inte utgöra lön eller arvode till idrottsman. Man behöver inte verkställa förskottsinnehållning på en arbetsersättning som betalas till en person som införts i förskottsuppbördsregistret. Vanligen ansöker nästan alla företag om denna registrering.
Ifyllning av registreringsblanketten sker enkelt på nätet under adressen www.ytj.fi

Företaget anmäler sig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning

Ett företag är en arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning om det utbetalar lön regelbundet till två eller flera löntagare. Företaget ska anmäla sig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning också när det utbetalar lön till minst 6 löntagare samtidigt även om deras anställningsförhållanden är tillfälliga och även avsedda att vara kortvariga. De utbetalda lönerna och de andra prestationerna samt förskottsinnehållningarna på dem deklareras med en periodskattedeklaration och arbetsgivarprestationerna betalas som skattekontoskatt. En arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning ska även anmäla om några löner eller andra prestationer inte utbetalats.