Företagarens arbete är i praktiken avsevärt mångsidigare än arbetstagarens. Skillnaderna i arbetets omfattning uppkommer genom att företagaren måste beakta hela företagets verksamhetsmiljö. Verksamhetsmiljön utgörs av intressentgrupper (t.ex. kunderna, finansiärerna, personalen, leverantörerna, kommunen, staten), vilkas krav bör beaktas i den dagliga verksamheten.

Grundfrågår

Då man inleder företagsverksamhet och även alltid senare är det viktigt att hålla isär egna och företagets pengar. I firmor och personbolag är det relativt vanligt att hålla alla pengar i en påse, i ett aktiebolag har man inte ens möjlighet till det.

 • Kom ihåg att av de pengar som finns på ditt bankkonto är endast högst 80 procent tillgängliga för affärsverksamhet, emedan den resterande delen måste reserveras för betalningar av skattenatur.
 • Kom ihåg att affärer gör man bara med solventa kunder. Granska kredituppgifterna före du lovar att sälja mot räkning. Följ med din kunds betalningsbeteende och sätt upp en limit för krediten. Om limiten överskrids, inväntar man betalningar före tilläggsleveranser.
 • Kom ihåg att man inom detaljhandeln aldrig säljer mot räkning! Man gör bara kontanta affärer med pengar/bankkort eller kreditkortsaffärer, eftersom nästan alla kunder har ett kort.
 • Kom ihåg att en icke verkställd inbetalning är till 100 procent borta ur din egen börs!
 • Då du lånar pengar för en maskininvestering, välj lånetiden enligt maskinens ekonomiska livslängd.

Maskinen kan hålla 20 år, men den ekonomiska livslängden är högst 8 år. För långa lånetider orsakar svårigheter i framtiden.

Finansieringsrisker

Framgång och fortsättning i affärer, när det gäller företaget i initialskede eller snabbt växande företag, beror på fyra faktorer, vilka bör behärskas. Faktorerna är

RISKFAKTOR ORSAKER OCH KORRIGERINGSMEDLAR
1. För liten kassa i början • Första kalkylerna i början måste göras noggrant
• Driftkapital reserveras minst 10 000 euro/person oberoende av branschen
2. Köpskuldernas och försäljningsfordringarnas omloppstider • I början leverantörerna ger korta betalningsperioder eller kräver kontantbetalning
• I början nytt företag kanske måste ”köpa” kunder genom att bevilja längre betalningsperioder än konkurrenterna
• Ovan nämnda situation får inte vara långvarig
3. Varulagrets omloppstid för lång • Leverantörerna medger extra rabatt eller fraktfri leverans om stor engångsbeställning och då köper man för mycket
• Allt vad kunden frågar efter, är inte förnuftigt att försälja
4. Ägarnas överdimensionerade vinstfördelning • I början företagaren betalar sig låg lön och lägger märke till att föröka kassareserv
• Om företaget har avkortningsfria lånen t.ex. för ett år, kan den ge känslan om stor kassareserv
• Efter en framgångsrik försäljningsmånad följer alltid betalning av hög mervärdesskatt!

Minimering av finansieringsutgifterna

Efter att företagsverksamheten har stabiliserat sig och konstaterats vara resultatgivande ökar i regel bankens betalningsandel. Bankerna är speciellt intresserade av företagets betalningstrafik, för vilken de har många lösningar att erbjuda som underlättar det praktiska arbetet. Elektronisk fakturering utgör en modern lösning speciellt i sådana företag där man gör hundratals fakturor i månaden. Ett villkor för banklånet är naturligtvis skyddande säkerhet, som går att arrangera allt lättare allt eftersom företaget blir mera välmående. Då blir finansieringsutgifterna kännbart förmånligare än i Finnveras normala investerings- och driftskapitalskredit.

För att minimera dina finansieringsutgifter och för att försäkra dig om att finansieringen fungerar, agera enligt följande

 1. Sträva efter en helhetsfinansiering med banken, som omfattar företagarens personliga lån, företagets betalningstrafik, lånefinansiering och finansieringsbolagens finansieringsavtal. Respektive bankgrupp har sina egna finansieringskopplingar.
 2. Användningen av flera banker höjer finansieringsutgifterna och försvårar säkerhetsarrangemangen.
 3. Det att företagen och företagarna tar sina personliga försäkringar med en bankgrupp i samarbete med ett befintligt försäkringsbolag eller ett försäkringsbolag som de äger främjar åstadkommandet av en förmånlig finansieringslösning.
 4. Sträva efter långvariga bankförhållanden, för under dåliga tider är det till din fördel.
 5. Försök inte lura din bank eller någon annan finansiär heller, för endast en öppen kontakt med finansiärerna garanterar en rättvis skötsel av ärendena även från motpartens sida.
 6. Då svårigheter uppstår, ta kontakt med finansiären en till två veckor före följande förfallodag, så kan betalningsprogrammet ännu ändras. Detta är viktigt även på grund av att SUOMEN ASIAKASTIETO OY inte ska registrera negativa uppgifter om betalningsförfarandet för ditt vidkommande.
 7. Alla ärenden sköts av människor. Till skötseln av ett gott kundförhållande hör att komma ihåg kunderna med rimliga affärsgåvor.