Som huvudregel kan man konstatera att startandet av ett företag i dagens Finland inte är beroende av finansiering, fastän medlen hos den som uppfinner företagsidén skulle vara små. Som bevis på det kan anföras de många grundade högteknologiska företag där behovet av kapital kan ha uppgått till tiotals miljoner euro.

Vanligast är en situation där företagarna är tvungna att placera sina sparade pengar i företagsverksamheten, att inteckna sin egendom och dessutom ta personligt lån som de sedan kan placera som startkapital i företaget. Det som mest inverkar på hur man lyckas med arrangemangen rörande finansieringen är en välgjord och sanningsenlig plan över affärsverksamheten. I Finland finns en mångsidig offentlig finansiering som kompletteras av många privata kapitalplacerare.

Utgångsläget är att man får företagens investeringar i Finland väl finansierade. Däremot är det svårigheter med tillräcklig finansiering av driftskapital, då de säkerheter som företagen och företagarna har givit, ofta har blivit använda till deras fulla belopp då man har anskaffat investeringsfinansiering. Då de ”bättre” säkerheterna har använts, lämnar den s.k. företagsinteckningen som säkerhet för finansieringen av driftskapitalet, vars värde då företaget är nytt av förklarliga skäl är dåligt. Företagaren skulle göra klokast i att spara inteckningarna för finansieringen av driftskapitalet och använda t.ex. leasing- eller delbetalningsfinansieringen till investeringarna, för vilka en maskin eller apparat som man själv har skaffat fungerar som säkerhet för lånet. Det är bra att komma ihåg att inteckningsarrangemangen görs redan i början av företagsverksamheten. Om ekonomin kärvar senare då företaget är i gång är inteckningsarrangemangen alltid svåra. Senare då företaget går bra och kan placera egna pengar 20 % av investeringen, är finansieringsmöjligheterna goda.

Finansieringen i ett företag som står i beråd att påbörja sin verksamhet ordnas i regel via tre källor, dvs. via företagarens egen finansiering, bidrag och lån. En fjärde finansieringsform, inkomstfinansieringen, kan inte vara betydande i början men betydelsen vid finansieringen av investeringarna ökar vartefter företaget blir äldre. Ett kännetecken på ett lönsamt företag är att man gör ersättningsinvesteringarna med inkomstfinansiering. Det på statsmaktens ansvar fungerande Finnvera Abp är den enda penninginrättningen som har rätt till riskfinansiering. Därför är den finansiering som den ger viktig speciellt i början av företagsverksamheten. Företagets bransch får inte vara direkt jordbruk, skogsbruk eller grundläggningsentreprenader inom byggnadsbranschen.

Företagarens egen finansiering

Företagarens egen placering har stor betydelse för arrangemanget med den totala finansieringen. En betydande egen penningplacering ger trovärdighet åt projektet och underlättar strävandena att få med en utomstående finansiär. Företagarens/företagarnas egen/egna placeringar bör uppgå till minst 20 % av kapitalbehovet. Utöver en penninginsats kan man placera anläggningstillgångar som s.k. apport av gängse värde i bolaget.

Övriga formar av egen finansiering (aktiebolag)
När aktiebolaget behöver mera finansiering, finns två alternativ: kapitallån och placering i SVOP-fonden (Fonden för inbetalt fritt eget kapital)

Aktiebolaget kan få kapitallån från aktieägarna eller från övriga finansiärer. Lån har sämre förmånsrätt än andra skulder då bolaget upplöses eller försätts i konkurs. Kapitalet av ett kapitallån får återbetalas och ränta på det får betalas endast inom ramen för det fria egna kapitalet. Upptagande av kapitallån har två ändamål:

1) Ett kapitallån kan användas som en saneringsmetod för att undvika likvidation.
2) Förbättring av bolagets soliditet, som kan vid behov lättare genomföras med kapitallån än genom aktiekapitalsplacering.
Kapitallån kan således användas också som finansieringsmetod och inte bara som en saneringsmetod då likvidation hotar. Kapitallånet definierats som en post under det egna kapitalet. Enligt aktiebolagslagen måste företaget meddela i bokslut huvudsakliga villkor för kapitallån samt belopp av icke bokfört ränta. Denna bestämmelse gäller även för små bokföringsskuldiga.

Placeringar i SVOP-fonden (Fonden för inbetalt fritt eget kapital) är flexibel och enkel sätt att betala in och ta ut eget kapital i ett aktiebolag. För placeringar betalas inte ränta. Inbetalda placeringar kalkyleras med i nettoförmögenhetsvärdet, som är grund för lågbeskattad dividentbetalning (8 % av nettoförmögenhet). Placeringar kan återbetalas inom 10 åren utan beskattning, om beloppet överskrider inte inbetalda placeringar. Placeringar får återbetalas endast inom ramen för det fria egna kapitalet.


Kapitallån eller placering i SVOP-fonden?

En aktieägare har ofta möjlighet till ett kapitallån eller en investering i SVOP-fonden när han finansierar företaget. Vilket skulle vara billigare? Båda kan återbetalas enligt samma principer, dvs. inom ramen för utdelningsbara medel. Återbetalningen av SVOP-investeringen kräver beslut av bolagsstämman, men kapitallånet kan betalas tillbaka flexibelt, till exempel genom ett beslut från styrelsen.
Ett kapitallån är vanligtvis räntebärande, så dess förväntade avkastning kan bli bättre, och lånet är alltid öronmärkt och därmed återbetalningsbart. Lånet återbetalas som ett lån, även om kapitallån återbetalas efter alla lån som anses vara främmande kapital. När ett företag hotas med förlust av eget kapital kan kapitallånet räknas som eget kapital i ett sådant steg.
SVOP-fondens investering är räntefri och kan endast återbetalas om det bundna kapitalet är helt täckt. Eftersom SVOP-investeringen ökar kapitalet förbättras utdelningsbasen, vilket kapitallånet inte gör.

Ur företagets synpunkt kan fondinvesteringar vara billigare, men ur aktieägarnas synvinkel är det säkrare och lättare att återbetala kapitallånet.

Långfristiga lån

Långfristiga lån beviljas av banker, Finnvera Abp och pensionsförsäkringsbolagen. Beroende på den allmänna räntenivån varierar populariteten hos finansieringskällor; under tider av låg ränta är bankerna och Finnvera populära, under tider av hög ränta ökar pensionsförsäkringsbolagen sin popularitet. Den mest väsentliga skillnaden mellan finanasiärerna utgörs av kravet på säkerhet, emedan endast Finnvera Abp som fungerar på statsmaktens ansvar har rätt till riskfinansiering. Därför är den finansiering som de beviljar viktig speciellt då företaget är nytt.

I det följande granskas villkoren för lånefinansiering hos banker och pensionsförsäkringsbolag.

BANK FöPL-ÅTERLÅNING FÖRSÄKRINGSBOLAGETS PLACERINGSLÅN
Lånetid och betalningssätt Vanligen högst år, man överenskommer om betalningssättet 1 – 10 år, betalningssätt halvårsvis, rak amortering 1 – 10 år, betalningssätt i allmänhet halvårsvis, rak amortering
Avkortningsfria år 1-2 år Inte vanligt Inte vanligt
Använd säkerhet öretagets och/eller företagarens egendom och ofta företagarens begränsade personliga borgen samt Finnveras och Garantias öretagets och/eller företagarens egendom och ofta företagarens begränsade personliga borgen samt Finnveras och Garantias borgenborgen Som säkerhet godkänns säkerhet utfärdad av bank, Finnvera, Garantia eller kommun, försäkringsbolagets borgensförsäkring Alla typer av säkerhet samt av bank, kommun, Finnvera och Garantia utfärdad borgen
Lånets kapital Inga begränsningar Storleken på FöPL-lånet beror på storleken på de inbetalda FöPL-betal-ningarna. Ju mera FöPL-betalningar som företaget har inbetalat desto större andel FöPL- lån kan det söka från pensionsförsäkringsbolaget, dock minst 10000 €. Inga begränsningar
Ränta Euribor + kundspecifik marginal Binds till FöPL-låneräntorna (fast/rörlig), som Försäkringsbolaget Garantia noterar dagligen. Om kommunens eller Finnveras borgen används som säkerhet tillkommer ingen räntemarginal. För övriga typer av borgen tillkommer garantispecifik marginal Binds vanligen till FöPL-referensräntan och eller till räntan fogas kundspecifik marginal, som beror på kundens kreditvärdighet.
Företagsundersökning Från fall till fall Företagsundersökning görs alltid om Garantia och Finnvera är borgenärer Görs alltid

Kapitalplaceringar

Kapitalplacerarna utgörs av företag eller fonder som placerar kapital för en viss tid antingen som aktiekapital, konvertibelt lån (kan vid behov bytas ut till företagets aktier) eller lån utan säkerhet. Efter att den bestämda tiden har gått ut inlöser huvudaktionärerna placerarnas andel genom att betala ett bra pris för den. Huvudplacerarnas medverkan för med sig yrkeskunskap och trovärdighet till företagets verksamhet. En huvudplacerare som verkar i hela landet och som stöder sig på kapitalplacerare som stöder sig på offentliga medel är Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra och Finlands Industriinvestering Ab. Dessutom finns en stor grupp regionala kapitalplacerare som du kan bekanta dig med på Finlands kapitalplacerares förenings hemsidor. Där finns ca.40 olika kapitalplacerare. Via följande länkar kommer du direkt till ifrågavarande placerares hemsidor:

  1. Sitra
  2. Industriinvestering Ab
  3. Finlands Kapitalplacerare rf
  4. Fiban (Finnish Business Angels Network)
  5. Finnvera

Borgen- och lånefinansieringsarrangemang för ett nygrundat företag

  1. Av Finnvera Abp:s finansieringsformer används lån som erhålls mot personlig borgen och företagsinteckningar, som används för inventarieanskaffningar ( lånekapital under 50 000 euro).
  2. Bankfinansiering används för finansiering av rörelsekapital med långfristigt lån eller konto med långfristig kredit, vilkas säkerheter utgörs av företagarens personliga säkerheter eller Finnveras begynnelseborgen.
  3. En del av inventarieanskaffningarna finansieras med delbetalningar eller leasingfinansiering, eftersom alla säkerheter inte kan bindas i detta skede.