I ett öppet bolag bör finnas minst två bolagsmän, som kan vara såväl naturliga personer som juridiska personer. En bolagsman kan vara t.ex. ett annat bolag eller en annan ideell förening.

Vi rekommenderar inte öppet bolag som företagsform därför, att bolagsmannen har rätt att sköta företagets ärenden utan samtycke av en annan bolagsman.

I ett öppet bolag

 • Är bolagsmännens ansvar inte begränsat, varför bolagsmännen måste lita på varandra fullständigt.
 • Varje bolagsman ansvarar också solidariskt för de förbindelser, som en annan bolagsman har gjort i företagets namn, dvs. t.ex. företagets skuld kan i sin helhet indrivas av en bolagsman.
 • Varje bolagsman har rätt att företräda bolaget och teckna dess firma i ärenden, som berör företagets bransch.
 • Ovan nämnda rättigheter kan på basen av bolagsmännen uppgjort avtal begränsas t.ex. så att någon av bolagsmännen inte har denna rätt överhuvudtaget eller så att denna rätt tillkommer två eller flera bolagsmän tillsammans. Det är skäl att omedelbart anmäla om begränsningen till handelsregistret, så att man kan hänvisa till den.

FÖRDELAR:

 • Beslutsfattning i ett öppet bolag enkelt, då alla bolagsmannen har rätt att sköta företagets ärenden utan samtycke av en annan bolagsman och inga formkrav för administration finns.
 • Om företaget betalar löner åt bolagsmän kan också naturaförmåner (t.ex. telefonförmån, bilförmån, lunchförmån) beviljas.
 • Företagets tillgångar kan användas som säkerhet för bolagsmannens personliga lån.
 • Vid generationsväxling skattelindringar kan utnyttjas.

NACKDELAR:

 • Varje bolagsman har rätt att företräda bolaget och teckna dess firma i ärenden, som berör företagets bransch. Ovan nämnda rättigheter kan på basen av bolagsmännen uppgjort avtal begränsas och anmälas om begränsningen till handelsregistret.
 • När företaget slutar sitt verksamhet (t.ex. konkurs), ansvarar bolagsman solidariskt för de förbindelser, som en annan bolagsman har gjort i företagets namn, dvs. t.ex. företagets skuld kan i sin helhet indrivas av en bolagsman.
 • Utbyte av bolagsmän är inte enkelt, om bolagsmän inte har överenskommit om inlösning i bolagsavtalet.

Löneutbetalning till bolagsman

Företaget kan betala lön åt bolagsman om denna arbetar i företaget. Medel kan även tas ur företaget som privata uttag. Genom att undvika löneutbetalningar besparas man från erläggande av lönebikostnader (3 %). Å andra sidan minskar rikliga privata uttag företagets nettoförmögenhet, varvid kapitalinkomstdelen minskar. Beskattningen av förvärvsinkomster är lindrigare än beskattningen av kapitalinkomster fram till en gräns om ca 20 000 €. Bolagsman kan fakturera bolaget om resekostnader som kilometerersättningar samt dagtraktamente. Använd kördagbok eller reseräkning (finns i delen ”Blanketter”). Om löner betalas, kan företagarna bevilja sig naturaförmåner.

Beskattning

I ett öppet bolag delas bolagsmännens inkomstandelar i kapital- och förvärvsinkomster. Kapitalinkomst är en summa som motsvarar 20 procents avkastning av aktionärens andel av nettoförmögenheten och vidare anses 30 procent av de under redovisningsperioden utbetalda lönerna ingå i tillgångarna. Nettoförmögenhet = tillgångar – skulder. Kapitalinkomstandelen beskattas enligt skattesatsen för kapitalinkomst 34 procent över 30 000 €. Den resterande delen av inkomsten beskattas progressivt som förvärvsinkomst. Skatten betalas av bolagsmännen i sådant förhållande som man har skrivit in i bolagsavtalet, vanligen jämnt. Om bolagsmannen har bostadsförmån, avdrags bostadens värde av nettoförmögenhet.

Behovet av kapital

Inga på lagstiftningen baserade krav. I bolagsavtalet överenskommer man om bolagsmännens insatser i företaget, vilka kan vara olika för olika bolagsmän. Sättet för hur man utför insatsen och tiden bestäms av bolagsavtalet. Insatsen kan utgöras av pengar, varor eller till förmån för företaget utförd arbetsinsats.

Företagaravdraget
Företagaravdraget utgör 5 % av firmanamns, öppna bolags och kommanditbolags inkomster. I praktiken innebär det en skattelättnad på kring två procent för företagarna.

Etableringsdokument och blanketter

Öppna bolag ska lämna en etableringsanmälan innan verksamheten inleds. Bolaget bildas genom registrering. Om parterna tidigare har kommit överens om bildande, men bolaget har ännu inte registrerats, är en övergångsbestämmelse förknippad med ärendet. Etableringsanmälan görs alltid till Patent- och registerstyrelsens handelsregister. Med samma anmälan kan du också anmäla dig till Skatteförvaltningens register över momspliktiga, arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister. Företagsverksamheten kan startas i kraft av FO-numret.

Registreringsavgift 240 €.

Det behövs: Etableringsanmälningsblankett Y2 + andra etableringsdokument + personuppgiftsblankett

Bilaga:
Bolagsavtal

Bolagsavtal
Enklaste är att använda Företagstolkens bolagsavtalsblankett för öppet bolag. Patent- och registerstyrelsen (PRH) har också färdigt etableringspaket, som innehåller endast minimikraven vilka är:
1. Företagets firmanamn
2. Kommun, från vilken företagets verksamhet leds
3. Företagets bransch (verksamhetens beskaffenhet)
4. Bolagsmännen

Dessutom innehåller Företagstolkens blankett bl.a. följande saker i bolagsavtalet:

 • Arbetsfördelningen mellan de ansvariga bolagsmännen.
 • Tecknande av firma.
 • Verkställande direktör (om man vill välja en sådan).
 • Företagets räkenskapsperiod och revision.
 • Antalet revisorer och deras mandatperiod.
 • Hur verksamheten fortsätter då en bolagsman avlider eller då någon av bolagsmännen önskar avyttra sin verksamhet.

Om det inte ingår bestämmelser om ovan nämnda ärenden i bolagsavtalet tillämpas stadgandena i lagen om öppna bolag och kommanditbolag. En bolagsman kan även vara minderårig, varvid han behöver samtycke av vårdnadshavaren. Bolagsavtalet dateras och undertecknas.

Y-blanketten undertecknas för ett öppet bolags del av någon av bolagsmännen och för ett kommanditbolags del av någon av de ansvariga bolagsmännen eller av en person som bemyndigats av dessa.

Etableringsanmälan innehåller en blankett i fyra delar

 • Företagets grundinformation
 • Registrering som mervärdesskatteskyldig
 • Ansökning om registrering i förskottsuppbördsregistret
 • Företaget anmäler sig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning

Om du inte vill ta emot telefonmarknadsföring, lägg inte in telefonnumret i etableringsanmälan. Handelsregistret är offentligt, så under de första veckorna ringer nya entreprenörens telefon hårt, om du anger ditt telefonnummer i etableringsanmälan.

Registrering som mervärdeskatteskyldig

Mervärdesskatten är en indirekt konsumtionsskatt, som riktar sig till försäljning av nästan alla varor och tjänster. Verksamhet som förblir utanför mervärdesbeskattningen är hälso- och sjukvård, uppträdande artister, vissa upphovsrätter och försäljning utomlands. Om företaget bedriver rörelse, vars omsättning uppgår till över 10 000 euro under räkenskapsperioden, måste det anmälas som momsskyldigt. Om omsättningen är mindre än 10 000 euro, kan företaget också anmäla sig som mervärdesskatteskyldigt.

Ansökning om registrering i förskottsuppbördsregistret

Skatteförvaltningen inför i förskottsuppbördsregistret den som bedriver eller sannolikt kommer att börja bedriva näringsverksamhet. Den betalning som erhålls för verksamheten får inte utgöra lön eller arvode till idrottsman. Man behöver inte verkställa förskottsinnehållning på en arbetsersättning som betalas till en person som införts i förskottsuppbördsregistret. Vanligen ansöker nästan alla företag om denna registrering.
Ifyllning av registreringsblanketten sker enkelt på nätet under adressen www.ytj.fi

Företaget anmäler sig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning

Ett företag är en arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning om det utbetalar lön regelbundet till två eller flera löntagare. Företaget ska anmäla sig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning också när det utbetalar lön till minst 6 löntagare samtidigt även om deras anställningsförhållanden är tillfälliga och även avsedda att vara kortvariga. De utbetalda lönerna och de andra prestationerna samt förskottsinnehållningarna på dem deklareras med en periodskattedeklaration och arbetsgivarprestationerna betalas som skattekontoskatt. En arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning ska även anmäla om några löner eller andra prestationer inte utbetalats.

Registrering och FO-nummer

Ett nytt företag får ett FO-nummer genast när dess etableringsanmälan har registrerats i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma Företags- och organisationsdatasystem. Inget separat meddelande skickas om att FO-numret har beviljats. FO-numret visas i företagssökningen på företagets namn ungefär två dagar efter att anmälan lämnats in. Företagsverksamheten kan startas i kraft av FO-numret. Gå till företagssökningen.

Du kan följa med behandlingstiderna i handelsregistret på webbplatsen prh.fi.

Bolagsmanavtal, äktenskapsförord och testamente (frivilliga men ytterst viktiga)

Då företagaren ansvarar personligen för alla förbindelser i sitt företag med sin personliga egendom, är det viktigt att skydda företagarens och makens/makans egendom med äktenskapsförordsavtal och testamente. Äktenskapsförord har också stort värde vid skilsmässa. Företagaren måste ännu försäkra företagets verksamhet med intressebevakningsfullmakt.