Det kan vara ett bättre alternativ att påbörja företagsverksamhet genom att köpa ett fungerande företag än genom att grunda ett eget. Att köpa ett fungerande företag eller en fungerande affärsverksamhetshelhet i stället för att grunda ett eget företag gör att man kan koncentrera sig på utvecklingen av företaget i stället för att tid och pengar går åt till att utveckla produkter och tjänster eller anskaffa kunder.

Det är vanligt att en process med ägarbyte med dess olika skeden räcker 3 - 5 år. Detta innebär att säljaren har fattat beslutet om att avstå redan långt innan köparen får kännedom om objektet. Vanligen har ett företag som man avser att sälja trimmats i försäljningsskick med målet att sälja en ur köparens synvinkel fungerande helhet.

I Finland finns 78 000 över 55-åriga företagare

Köparens fråge-/uppgiftslista
Ur företagsköparens synvinkel kulminerar bedömningen av det företag som skall säljas i följande viktiga frågor:

1. Har företagets affärsverksamhet en framtid?
Den affärsmässiga situationen i ett företag som skall säljas kan uttömmande klargöras med hjälp av Företagstolkens marknadsföringsplan. Med hjälp av marknadsföringsplanen klargörs företagets affärsidé, konkurrenssituation samt framtidsutsikter och planer fäst uppmärksamhet vid företagsverksamhetens personifiering vid den nuvarande företagaren, vilken bor de vara så liten som möjligt.

2. Överensstämmer den helhet som säljs med köparens behov eller ska någon del tas bort?
Ofta ingår i det företag som säljs funktioner eller delar av egendom som inte hänför sig till den egentliga affärsverksamheten och som är ekonomiskt olönsamma.

3. Är köpesumman lämplig
Ett företagsköp är en investering för köparen. Hur stor avkastning vill du få på investeringen? Nivån på investeringen bör överstiga avkastningen på sedvanliga placeringar, såvida inte motivet för köpet är köpet av en säker arbetsplats.

 • i allmänhet ingår i köpesumman ett s.k. goodwill-värde, som uppgår till ett överpris i förhållande till gängse värdet på den egendom som köps. Goodwill-värdet måste kunna avskrivas inom högst 5 år.
 • ett företag som ska köpas måste betala tillbaka det placerade kapitalet åt placeraren (högre lön än åt en arbetstagare, dividender, skattefri kapitalinkomst). En lämplig betalningstid är vanligen högst 6 år.
 • som övre gräns torde man vid köp av affärsverksamhet (inte fastigheter) anse högst årsomsättningen eller 3 gånger driftsbidraget

4. Genomgång av lager och maskinpark för det som köps
En faktor som på ett avgörande sätt inverkar på försäljningspriset är det verkliga värdet på lagret och produktionsapparaturen.

 • föråldrade eller osäljbara produkter i produktlagret har bedömts i enlighet med fullt pris?
 • service och uppdateringar på produktionsapparatur eller program
 • produkter, som har gjorts med t.ex. matriser eller verktyg bland produktionsmedlen, vilka ingen vill köpa
 • sådana råvaror eller material, som inte längre kan användas, t.ex. produktuppgifter på produktförpackningar, återanvändbarhet etc.

5. Produktansvar och risker

 • garantirisker, som även kan vara stora
 • eventuella oavslutade rättegångar och reklamationer
 • kommande ändringar i lagstiftningen
 • personrisker, stannar nyckelpersonerna i företaget?
 • bland försäljningsfordringarna fakturor som är över 6 månader gamla, där möjligheten att erhålla betalning är osannolik

Den egendom som ska köpas samt bokslutet bör gås igenom grundligt med hjälp av en expert. Köpsdokumenten bör alttid utarbetas med hjälp av experter.