Österbottens NTM-Central

I landskapet Österbotten är ledande teman för finansieringen följande

 • Ny energiekonomi: Kretsloppsekonomi, bioekonomi, cleantech, energilagring
 • Framtidens mat och innovationer i anslutning till det: Hög förädlingsgrad och export Tillverkningsindustrin:
 • Expanderande företag, företagssamarbete och helhetslösningar
 • Speciell uppmärksamhet fästs vid företags internationalisering och vid utveckling av branschöverskridande teknologier och nätverk samt nyskapande verksamhetskoncept

Landskapet hör till stödområde III, där investeringsstödet till småföretag kanvara högst 20 % och medelstora företag 10 %. Stödet riktas i regel tillnystartade företag. Som nystartat företag betraktas företag som haftverksamhet i högst 2 år. Till småföretag beviljas understöd i regel endast fördet första investeringsprojektet. Understöd beviljas inte för medelstora och stora företags investeringar.

Investringar

Närpes och Kristinestads områden kan företag och jordbruksföretag som sysselsätter färre än 50 personer söka finansiering för investeringar via landsbygdsfonden. Läs mera om Företagstolken Finansiering -> Leader stöd.

Utvecklingsåtgärder

Understöd för investeringar som gäller utveckling av produkter och produktionsmetoder beviljas i regel enligt en maximistödprocent. När det gäller förstudieprojekt (bl.a. projekt för att klarlägga etablerings- och verksamhetsförutsättningar) kan understöd beviljas för lönekostnader för företagets personal när de är av väsentlig betydelse för genomförandet av projektet.

I utvecklingsprojekt kan stödnivån vara högst 50 %.

Understöd för utveckling av företaget kan 30.6.2021 beviljas:

 • Som temporärt statligt stöd vars maximibelopp per företag är 800 000 €.
 • Till små företag som har haft svårigheter före 1.1.2020.
Det rör sig inte om någon ny form av stöd eller om ett allmänt stöd, dvs. beviljande av understöd för utvecklande av företag har inte förändrats.

Läs mera: Temporära ändringar i understödet för utvecklande av företag


Österbottens NTM-Central

 • Vasa, Wolffskavägen 35 B, 5. vån.
 • Telefonväxel: 0295 028 500

Läs mera om riklinjer om finansiering

Av konkurrensskäl kan finansiering i regel inte beviljas till:

 • detalj- och partiaffärer eller webbutiker
 • restaurang-, catering- och barverksamhet (exkl. som en del av ett mer omfattande turistprojekt)
 • företag som erbjuder konsumenttjänster till enskilda
 • jord- och skogsbruk, byggnadsentreprenad
  Investeringsstöd beviljas i regel inte för
 • investeringar i trafikbranschen
 • sedvanliga investeringar i inventarier och fastigheter inom social- och hälsovårdsbranschen (bl.a. daghem och vårdhem, äldreomsorgen)
 • anskaffningar som betraktas som ersättningsinvesteringar
 • byggande som kan jämställas med grundlig renovering eller byggande av fastigheter som hyrs tillutomstående
 • köp av en bebyggd fastighet, markområden eller ett annat företags affärsverksamhet
 • sedvanliga it-anskaffningar (datorer, telefoner, skrivare, programuppdateringar)
 • utvecklingsprojekt vid företag som erbjuder experttjänster (bl.a. affärsledning, marknadsföring och andra dylika konsulttjänster) bör ha en betydande inverkan som förnyar de sedvanliga servicemodellerna i branschen eller en internationaliseringssträvan

Definitionerna på företagsstorlekar

Beviljandet av offentlig finansiering beror på företagsstorlekar och är följande:

 • Med mikroföretag avses ett företag som har högst 10 arbetstagare och där balansens slutsumma uppgår till högst 2 miljoner euro.
 • Personalantalet i ett litet företag uppgår till färre än 50 personer, och dess årsomsättning eller balansens slutsumma är mindre än 10 miljoner euro. Företaget måste också fylla kriterierna för fullt oberoende och övriga EU:s rekommendationer rörande små företag.
 • Personalantalet i ett litet och medelstort företag uppgår till färre än 250 personer och dess årsomsättning är mindre än 50 miljoner euro eller balansens slutsumma uppgår till högst 43 miljoner euro. Företaget måste även fylla kriterierna för ett litet företag som fyller kraven på oberoende och övriga EU:s rekommendationer.
 • Storföretagen är större än ovan nämnda.