Företagare (Öb, Kb eller Ab), då i företaget arbetar endast familjemedlemmar eller ägare), ta hänsyn till åtminstone följande skattefria förmåner

 • Tandvård upp till 800 euro/person
 • Motion och kultur upp till 400 euro/person
 • Frivilliga pensionsutgifter upp till 8 500 euro/person
 • Märkesdag- och julgåvor

Följande ändringar i naturaförmånerna för 2021:

 • Av beskattningsvärdet på de helt eldrivna bilar som används som tjänstebilar dras det av 170 euro i månaden
 • Förmånen att ladda elbilar på arbetsplatsen och vid för allmänheten tillgängliga laddningsstationer är en skattefri
 • En laddningsanordning för en eltjänstebil betraktas som en del av tjänstebilens tilläggsutrustning
 • En personalbiljett är skattefri upp till 3 400 euro per år
 • En tjänstecykel är en skattefri förmån upp till 1 200 euro per år

Några i ett vanligt företagsbeskattning avdragsgilla eller icke avdragsgilla utgifter i bokstavsordning

Affärsvärde, dvs. goodwill
Det affärsvärde som ingår i inköpspriset på en affär minskas via linjära avskrivningar under högst en 10 års period. En lämplig tid kunde vara 5 år.

Avskrivningar
Avskrivningar av anläggningstillgångarna görs endera som utgiftsrests- (procent av värdet) eller linjära avskrivningar (jämnt fördelad enigt brukstiden). Uträknandet av avskrivningarna börjar från det år då de har tagits i bruk (inte från anskaffningsåret). I ett framgångsrikt företag är betalningstiden för lån som har lyfts för anskaffning av nämnd egendom den samma som avskrivningstiden.

Avskrivningar, restvärdesavskrivning
Alla anläggningstillgångar behandlas som en rat, d.v.s. alla maskiner, apparater mm. räknas ihop. Avskrivningen uträknas på basen av den totalsumma som inte har avskrivits utgående från till vilken egendomsgrupp egendomen hör. Avskrivningsprocenten kan variera mellan 0 och maximum, men underavskrivning kan inte användas under senare år. Procenten är den samma oberoende av redovisningsperiodens längd.

De maximala avskrivningarna är följande:

 • Maskiner, inventarier och byggnadernas tekniska apparatur 25 %
 • Kraftledningar 25 %
 • Byggnader och konstruktioner (affärs-, lager-, industri- eller liknande produktionsbyggnad) 7 %
 • Bostads-, kontors- eller annan jämförbar byggnad 4 %
 • Bränsletank, lagersilo eller annat byggt lager 20 %
 • Lätt konstruktion som har gjorts av trä eller motsvarande material 20 %
 • Byggnad som har uppförts för forskningsverksamhet eller del därav, 20 %

Avskrivningar, linjär avskrivning
Uträknas på basen av det ursprungliga anskaffningspriset (inkl. installation, transport etc.), varvid utgiften för anskaffningen fördelas jämnt över hela den ekonomiska driftstiden. Tiderna för de linjära avskrivningarna kunde vara

 • Maskiner, inventarier och byggnadernas tekniska apparatur 4–6 år
 • Byggnader och konstruktioner (affärs-, lager-, fabriks- mm. produktionsbyggnader) 10–20 år
 • Bostads-, kontors- eller annan jämförbar byggnad 25–30 år
 • Miljövårdsinvesteringar 4–6 år
 • Patent, upphovsrätter mm. 5–8 år
 • Köpta dataprogram 3–5 år
 • Grustag, torvmosse, gruva i enlighet med årsförbrukningen
 • Byggnad eller del av den som har uppförts för forskningsverksamhet, 20 %

Man kan göra 50% avskrivningar på maskiner och tekniska apparatur åren 2020 – 2023

Bidrag
Bidrag, t.ex. på grund av sjukdom, som hänför sig till arbetsförhållandet, är avdragsgilla. Bidrag, som företaget har erhållit (t.ex. NTM-centralen), är beskattningsbar inkomst.

Dataprogram
Vanligtvis avskriver man under 5 års tid via linjära avskrivningar. Program som man har gjort själv, enligt det år då de har gjorts. De program som har kommit med datorn avskrivs tillsammans med datorn med avskrivningar om 25 procent eller linjära avskrivningar.

Donationer
Endast aktiebolag och andelslag är berättigade till donationsavdrag. Donationer av föremål är i regel inte avdragsgilla. Mottagare av donationerna måste vara samfund som arbetar till förmån för kulturarv eller vetenskap och konst. Vanliga företag gör inte sådana donationer. Däremot är anskaffningskostnader för föreningars publikationer och reklamutrymme i festsalar avdragsgilla kostnader.

Fack- och dagstidningar
Avdragsgilla i beskattningen är facktidskrifter (kan beställas hem) och dagstidningar, men de bör beställas till företagets adress.

Förseningsavgifter på skatter
Är inte avdragsgilla i beskattningen.

Försäkring för nyckelpersoner
Här avses en livförsäkring som har tagits för en ur företagets synvinkel viktig person och där förmånstagaren är företaget. Privata affärer och personbolag har inte avdragsrätt, aktiebolagen har.

Företagshälsovård
Mellan företaget och det företag som producerar företagshälsovård (hälsocentral, privat läkarcentral) uppgörs en plan, där FPA står för ett visst maximibelopp (ca. 150 euro/person) av de kostnader som uppstår. Resten avdrags i beskattningen. Hela personalen omfattas av avtalet. Även en privatföretagare omfattas av lagen om en plan för företagshälsovården har uppgjorts. Även hälsovårdsplanen kan innehålla kostnader av vanlig tandvård, som skall betalas högst 800 euro/person. Mellan företaget och det företag som producerar tandvård uppgörs ett särskilt avtal. Om tandvårdkostnaderna FPA betalar inte något företags hälsovårdsersättning.

Grundläggningsutgifter
Utgifter som hänför sig till grundandet av företaget är avdragsgilla.

Livförsäkring, arbetstagarna
Företaget kan förbättra sin personals socialskydd genom att ta liv-, olycksfalls-, rese- mm försäkringar för dem. Försäkringsbolaget instruerar i ärendet.

Livförsäkring, företagaren
Man kan betala samma försäkringar som för personalen. En affärs- och yrkesutövare kan inte dra av försäkringsavgifter för sig själv, sin maka eller sina barn under 14 år, men nog olycksfallsförsäkringarna.

Lön
Kan dras av om personen arbetar i företaget och lönen är skälig. I personbolagen (Öb, Kb) är en skälig löneutbetalning godtagbar. En privat företagare kan inte betala lön till sig själv, sin make/maka och inte till sitt barn under 14 år.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till företagets bransch kan man dra av. Medlemsavgifter till andra organisationer, t.ex. idrottsföreningar, är inte avdragsgilla men av dem köpta reklamutrymmen eller –ställen är.

Naturaförmåner
Affärs- eller yrkesidkare kan inte använda naturaförmåner (lunch-, telefon-, bil-, bostadsförmån). Öb- och Kb-företagare samt aktieägare i Ab kan, om de har löneinkomster från företaget.

Pensionsutgifter, arbetstagarna
De frivilliga pensionsinbetalningar som har gjorts utöver de obligatoriska pensionsbetalningarna är i allmänhet avdragsgilla upp till 8 500 € och dessa anses inte höra till personens inkomster. Försäkringsbolaget klarlägger situationen.

Pensionsutgifter, företagaren
FöPL-inbetalningarna är avdragsgilla. Tilläggspension kan betalas ända upp till 8 500 euro men det är skäl att utreda saken via försäkringsbolaget.

Personalgåva
Utan skattebetalning kan arbetstagaren få Jul- o.d. gåva, vars värde är högst 100 euro. Hela personalen får likadan gåva men dock inte t.ex. obegränsat presentkort. Arbetstagaren kan också få märkesdaggåva, vars värde är högst hälften av månatlig bruttolön.

Personalutgifter, arbetstagaren ordnar
Utgörs t.ex. av skolnings- och rekreationsutgifter. Kan utgöra lön för den som erhåller dem om förmånen är stor mätt i pengar. Frivillig rekreations- och hobbyverksamhet som ordnas för hela personalen stadgats som skattefri förmån. Förutsättningen för skattefriheten är att arbetsgivaren har ordnat verksamheten, med andra ord arbetsgivaren väljer sättet och tidpunkten för rekreations- och hobbyverksamheten.

Personalutgifter, frivillig
Med frivillig verksamhet avses att arbetstagaren kan ägna sig åt aktiviteterna vid en tidpunkt som han eller hon valt själv och välja plats och sätt bland flera olika alternativ. Förmånen erbjuds av arbetsgivaren då arbetsgivaren har ordnat förmånen för arbetstagaren, dvs. ingått avtal med en serviceproducent eller med verksamhetens förmedlare samt betalat kostnaderna av förmånen eller en del av dem till utomstående. Utanför frivillig verksamhet faller sådana gemensamma rekreations- och hobbytillställningar som arbetsgivaren ordnar för hela personalen, liksom idrotts- och kulturstillställningar och evenemang. Det skattefria maximibeloppet för förmån i samband med frivillig kultur- och motionsverksamhet är 400 euro om året. Förmånen ingriper både motions- och kulturverksamheten och i bestämmelsen har inte uppställts gränser för hur beloppet fördelas mellan motions- och kulturtjänsterna.

Representationsutgifter
50 procent av representationsavgifter är avdragbara i beskattningen, men dock inte i moms-beskattningen. Utgifter förorsakade av gästfrihet, som riktar sig till kunder, affärsbekanta eller andra till näringsverksamheten anknutna personer, betraktas som representationsutgifter. Representationsutgifter utgörs av representationstillfällen, representationsgåvor eller representationsresor. Utgifter, som riktar mot företagets personal, anses inte som representationsutgifter.

Reklamgåvor
Vanliga reklamgåvor är avdragsgilla. Enligt vedertagen praxis får gåvans värde uppgå till 50 euro och den ges samtidigt och likadan åt flera mottagare. T.ex. en julgåva som man ger åt kunder är en sådan.

Reseutgifter, arbetsresor
Är avdragsgilla i sin helhet. Dylika utgörs av t.ex. resor som hänför sig till marknadsföring, skötseln av förrättningar och avtalsförhandlingar. Även studieresor till exempelvis mässor inom den egna branschen eller till sektorns möten är avdragsgilla.

Reseutgifter, premieresa
Är utgifter för företaget men skattepliktig inkomst för mottagaren. Från givarens sida kan arbetstagare delta i resan, för vilka resan inte är beskattningsbar inkomst. Om prisresan har getts av en samarbetskompanjon (mottagare är en person inom kundföretaget), utgör resan inte beskattningsbar inkomst.

Reseutgifter, familjemedlemmar
Kan delta i resor om det t.ex. är allmän kutym att makan deltar eller om deltagaren på ett konkret sätt har främjat affärsverksamheten.

Reseutgifter, medlemmar i förvaltningsorgan
Mötes- och utbildningsresor är godtagbara i hemlandet. Man förhåller sig i allmänhet kritiskt till utrikesresor och de kan betraktas som beskattningsbar lön.

Ränteutgifter
Räntor som hänför sig till näringsverksamheten är i regel avdragsgilla. Även räntor som har förorsakats av uppskov med skatteinbetalning är avdragsgilla, om man har kommit överens med skattemyndigheten om det. Övriga till beskattningen hörande dröjsmålsräntor är inte avdragsgilla.

Ränteutgifter, aktionärslån
Om ett aktionärslån finansieras med lån riktar sig räntan till en personlig inkomstkälla. Personen får dra av räntan från inkomsterna av den personliga inkomstkällan, om man har uppburit ränta för aktionärslånet. Om räntan utgörs av underränta, avdrags inte av företaget erlagd ränta överhuvudtaget. Finlands Banks grundränta är tillräcklig. Över aktionärslånet uppgörs en skuldsedel och för lånet behövs säkerhet.

Ränteutgifter, lån som aktionärerna har gett åt företaget
I allmänhet kan aktionärerna låna pengar åt företaget och få normal ränta. Medlen ska användas för näringsverksamhet eller för anskaffning av inkomster. En överstor ränta kan vara dold dividendutdelning. Det är skäl att uppgöra skuldsedel över lånet.

Ränteutgifter, negativt eget kapital
Berör privata affärer och personbolag. Innebär att det egna kapitalet är negativt på grund av de privata uttagen. D.v.s. personföretagaren har tagit så stora personliga uttag, att företaget delvis har skuldsatt sig på grund av det. Härvid kan inte alla räntor dras av från företagets utgifter.

Ränteutgifter, transfering
Berör personbolag där personbolaget tar lån och summan överförs till en bolagsman antingen som privatkredit eller som lånefordran. I allmänhet ett svårt förfarande som det inte lönar sig att använda.

Rättegångskostnader
Endast sådana rättegångskostnader som hänför sig till ett brott är icke-avdragsgilla.

Skatteeftergift
En försäljningsfordran kan minskas till den del man inte förväntar sig ytterligare prestationer. Till övriga delar än försäljningsfordringar är värdeminskningen avdragsgill först då den slutligt har konstaterats (intyg av förvaltaren av konkursboet).

Skatter
Mervärdesskatten och fastighetsskatten är avdragsgilla.

Små anskaffningar
Betyder lös egendom, vars pris understiger 1200 € moms 0%. Priset för sådana kan under redovisningsperioden uppgå till högst 3600 euro.

Tillståndsutgifter
T.ex. ett trafiktillstånd är avdragsgillt i beskattningen. Betalningen av TV-licensen för en tv-apparat, som tagits in i företagets lokaliteter, är avdragsgill.

Underhandlingsutgifter
Är avdragsgilla i sin helhet. I praktiken kan trakteringen försiggå endast i ringa utsträckning, t.ex. bjudning av förfriskningar och kaffe och sådan matservering som sker i företagets egen matsal. Utgifter kan uppstå på grund av företagets interna möten, av förvaltningsorganens möten, av underhandlingar i anslutning till revision, för användning av sakkunniga och för diskussion med myndigheter.

Utbildningsutgifter
Utbildning som kompletterar och upprätthåller arbetstagarens yrkesskicklighet utgör avdragsgill utgift och den utgör inte skattepliktig lön för personen. En utbildning som leder till en examen (t.ex. en ingenjörsexamen) har ofta tolkats som beskattningsbar lön men utgör en avdragsgill utgift för företaget i likhet med lön.

Utbildningsavdrag
Avdraget förutsätter, att det finns ett utbildningsplan för hela personalen, som främjar personalens yrkesskicklighet angående företagets arbetsuppgifter just nu och i framtiden. Högsta avdrag personalens medellön för 3 dagar.

Utgifter av bestraffningsnatur
Är inte avdragsgilla i beskattningen. Företaget betalar de böter som företaget fått men de kan inte dras av i beskattningen. Böter som personalen har fått, betalar personen själv eller om företaget betalar, läggs utgiften till ifrågavarande persons lön. Härvid betalas alla sidokostnader för böterna.

Värdesänkning/försäljningsfordran
Om försäljningsfordringarna inte har betalts trots indrivningsförsök, kan den förlorade inkomsten drags av i beskattningen.

Värdesänkning/omsättningstillgångar
Värdesätts alltid i enlighet med lägsta värde. S.k. inkuransavdrag ska alltid beaktas. Detta måste ändå alltid kunna ledas i bevis.

Årsutgifter
Emedan de lösa anläggningstillgångarnas ekonomiska brukstid är högst tre år, kan anskaffningsutgiften avdrags under anskaffningsåret som en rat. Som s.k. smärre anskaffningar kan avdrags högst 850 euro som skattefri anskaffningsutgift, även fastän deras brukstid skulle vara längre än 3 år. Dylika utgifter kan man under en redovisningsperiod avdrag för högst 2 500 euro.

Överlåtelseskatt
Den överlåtelseskatt som ska betalas i anslutning till inköp av aktier och fastigheter ökar anskaffningspriset. I samband med byggandet minskas de som avskrivningar. Beträffande övriga aktier och i samband med mark avdrags de i sinom tid från försäljningspriset.