Den tredje ansökningsomgången för kostnadsstöd har börjat

Stöd beviljas enligt minskningen av företagets omsättning och uppstådda kostnader. I fortsättningen betalas stöd ut för minst 2000 euro, fast det beräknade stödbeloppet till företaget inte skulle uppnå ifrågavarande summa. På det här sättet kan fler småföretag och enskilda näringsidkare än tidigare få stöd, om övriga villkor för stödet uppfylls.

Företaget kan ansöka om kostnadsstöd om det har ett FO-nummer. Det krävs även att företaget har kostnader på minst 2000 euro som kan godkännas för stödperioden och att omsättningen har minskat med över 30 procent i förhållande till jämförelseperioden. Ansökningsperioden slutar 23.6.2021

Läs mera: https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanster/ersattni...

FPA kan betala företagare arbetsmarknadsstöd

Företagare som blivit arbetslösa på grund av coronavirusepidemin kan ansöka om stöd fram till 30.6.2021. Företagare har rätt till arbetsmarknadsstöd från FPA om arbetet på heltid i företaget har upphört eller om inkomsterna har minskat till följd av coronavirusepidemin. Arbetsmarknadsstödet kan beviljas oberoende av bolagsform och man behöver inte avsluta företagsverksamheten.

FPA kan betala arbetsmarknadsstöd till företagare om något av följande villkor uppfylls:

  • arbetet på heltid i företaget har upphört
  • företagarinkomsten är mindre än 1 089,67 euro per månad på grund av coronaepidemin

Du behöver inte lägga ned företagsverksamheten för att få arbetsmarknadsstöd.

Läs mera: www.kela.fi/web/sv/arbetsloshetsformaner-f...

Folkpensionsanstaltens (FPA) näringslivsstöd för företagsverksamhet för funktionshindrad

Avsikten med Folkpensionsanstaltens näringslivsstöd är att en funktionshindrad ska kunna sysselsättas i ett lämpligt arbete som ger en rimlig inkomst, i ett eget företag eller som yrkesutövare.

Ett redan verksamt företag kan man stöda vid anskaffningen av arbetsredskap endast om arbetsredskapen är för personligt bruk och de på grund av sjukdom eller skada är av nöden för utförandet av arbetet. Bidragets belopp är behovsprövat och det beviljas till högst 80 procent av de godtagbara totala kostnaderna. Största möjliga näringslivsstöd uppgår till 17000 euro.