Allmänt

Det finns tre slag av tillstånd som krävs för näringsgrenar. Tillstånd kan möjligen behövas för att starta verksamhet på en planerad plats såsom t.ex. miljötillstånd och godkännande av hälsoinspektör. Tillstånd kan möjligen behövas för utövande av egentlig näringsgren, varvid man till företagets registreringsanmälan måste bifoga nödvändigt tillstånd. Den tredje typen av tillstånd utgörs av det tillstånd som av ansvarig affärsidkare krävs för kravet på yrkeskunskap.

Tillstånd och anmälningar

Tillståndspliktiga åtgärder är införandet av livsmedelutrymme eller anläggningar som behöver miljötillstånd. Anmälningspliktiga åtgärder eller utrymmen är t.ex. djurskydd inom stadsplaneområde, offentliga möteslokaler, allmän bastu, läro- och vårdanstalter samt barberare och frisersalonger. Buller- eller vibrationsanmälan behövs för tillfällig aktion eller evenemang som orsaker synnerligen förstörande buller eller vibration.

Verksamhet som kräver miljötillstånd är alla de åtgärder som kan förstöra jordmånen, vattendragen eller luften. Sådan verksamhet får inte bedrivas förrän tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft dvs. förrän besvärstiden har gått ut. Det lönar sig att reservera tillräckligt med tid för behandlingen av ärendet och goda utredningar i samband med tillståndsansökan underlättar behandlingen av tillståndet.

I miljötillstånd ingår

  • placeringstillstånd
  • avfallstillstånd
  • luftskyddsanmälan
  • lokaliseringslösning i enlighet med lagen angående grannelagsförhållanden
  • behandlingstillstånd för problemavfall

Jordartslagen förpliktar innehavaren av jordartstillståndet årligen anmäla mängden och kvalitet av borttagit jordart. Också husbehovet av jordart måste anmälas, om mängden av borttagit jordart är större eller kommer att bli större än 500 fastkubikmeter. Tillstånds- och bevakningsmyndigheten anmäler mängder etc. till Närings-, trafik- och miljöcentralen.

I jordartstillstånd ingår
  • mängd
  • kvalitet
  • lokalisering

Mera information om miljövård från NTM-centralen/miljö (ELY-centralen)

1. Bilverkstäder Tillståndsmyndighet
Bilmåleri Den lokala räddningsmyndigheten och den lokala ELY-cantralen (miljötillstånd)
Bromsverkstad för tunga fordon Transport- och kommunikationsverket Traficom
Färdskrivare, hastighetsbegränsare, taxametare Transport- och kommunikationsverket Traficom
Flytgasinstallation Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
2. Trafik, post och tele Tillståndsmyndighet
Besiktningsverksamhet för fordon Transport- och kommunikationsverket Traficom
Yrkesmässig person- och godstrafik Transport- och kommunikationsverket Traficom
Verksamhet inom kommersiell luftfart Transport- och kommunikationsverket Traficom
Bedrivande av bilskola Transport- och kommunikationsverket Traficom
Bedrivande av postverksamhet (adresseradebrevförsändelser under 2 kg). Tillstånd behövsinte för kurirtjänst eller för utdelning avbrevförsändelser i mindre skala Kommunikationsverket
Televerksamhet Kommunikationsministeriet
Avfallssamling och transport NTM-centralen
3. Finansiering och försäkring Tillståndsmyndighet
Värdepappersbörser, värdepapperscentralen osv Finansministeriet
Kredit- och pantlåneinrättningar, företag som idkar placeringsservice, fondbolag och förvaringssamfund Finansinspektionen
Försäkringsförmedlingsverksamhet Finansinspektionen
Försäkringsbolagen Finansinspektionen
4. Vårdbranchen Tillståndsmyndighet
Läkartjänsten inom öppenvård Det lokala Regionförvaltningsverket
Tandvårdtjänsten Det lokala Regionförvaltningsverket
Sjukvårdarens, hälsovårdarens, barnmorskans tjänster Det lokala Regionförvaltningsverket
Fysioterapeutisk verksamhet, verksamhet av utbildat massör(idkas i bolagsform) Det lokala Regionförvaltningsverket
Övrigt verksamhet inom hälsovården, terapeutiskt verksamhet, psykolog, fotterapi, optiker osv.) Det lokala Regionförvaltningsverket
Sociala företag, som använder sig av arbetskraft med funktionshinder Arbets- och näringsministeriet
Röntgenforskningar Det lokala Regionförvaltningsverket
Laboratorium Det lokala Regionförvaltningsverket/Valvira
5. Detaljhandel och import Tillståndsmyndighet
Utskänkning och försäljning av alkoholdrycker Det lokala Regionförvaltningsverket
Tillverkning, import, partihandel och användning av alkoholpreparat som baserar sig på driftstillstånd Valvira
Försäljning, import och tillverkning av medicinska preparat, veterinärmedicinska preparat och drogprodukter Fimea
Tillverkning och import av ädelmetallprodukter Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Tillverkning av konstgödsel och preparerat foder och handel med frövaror Livsmedelsverket
Paketresebutiker Konsumentverket
Tobaksvaror Kommunens hälsovårdsmyndighet
Produktion av livsmedel Kommunens hälsovårdsmyndighet
Slakthus Livsmedelsverket
Försäljningsverksamhet invid landsvägar NTM-centralen
6. Övrigt Tillståndsmyndighet
Elentreprenader (ansvarspersonen bör ha tillräcklig kompetens) Behörighetsbetyg (Person- och företagsbedömning SETI Oy). Verksamhetsanmälan innan verksamheten påbörjas (TUKES) Startanmälan till Tukes. Anvälan till TUKES före påb
Gruvdrift och malmletning: ansökningar om inmutningar och gruvdistrikt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Bearbetning och lagring av farliga ämnen Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Bevakningsföretag Polisstyrelsen
Säkerhetsskyddande verksamhet; Med en säkerhetsskyddsuppgift avses planering, installation, reparation eller ändring av konstruktionsmässigt skydd eller elektroniska övervakningssystem samt planering av andra säkerhetsarrangemang. Polisstyrelsen
Hissar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)