Finansieringen beror på borgen

Till upptagandet av lån hänför sig alltid en säkerhet, som långivaren kräver. Fastän man enligt reklamen erbjuder lån utan säkerhet, utgör låntagarens personsäkerhet i verkligheten lånets säkerhet. Då låntagarens kredituppgifter är i skick, räcker det med enbart namnsäkerhet även i andra penninginrättningar upp till 15 000–20 000 euro. ”En snabbfinansiär” uppbär som ersättning för snabbheten och enkelheten för sitt lån en ränta som är 2–3 gånger högre än den sedvanliga vid bankerna. I det följande går vi i stora drag igenom olika säkerhetsformer.

Proprieborgen
Innebär att borgensmannen ansvarar för den skuld som han har varit borgensman för som för sin egen skuld. Detta är en typisk form av borgen vid företagarlån då företagets egna säkerheter inte räcker till som säkerhet för lånen. I firmor och personbolag (öppet bolag, kommanditbolag) är proprieborgen mera en regel än ett undantag. I ett aktiebolag krävs proprieborgen åtminstone i början av företagsverksamheten. Numera fastställs ansvarsgränsen för personlig borgen till högst 20 000 euro.

Pantsättning, handfången pant
En handfången pant är ett löst föremål som överlåts, dvs. pantas hos borgenären som säkerhet för lånet. Den handfångna panten kan lätt omvandlas till pengar och den bevarar sitt värde väl. Som handfångna panter används oftast aktiebreven i bostadsaktiebolagen (säkerhetsvärde 60–80 %), börsaktier (säkerhetsvärde 60 %) eller depositionsbevis (säkerhetsvärde 80–90 %).

Efterpant
Efterpanten utgör en del av den handfångna panten då huvudgäldenärens fordran är mindre än pantens värde. T.ex. en bostadsaktie värd 100 000 euro är som pantsäkerhet hos bank A, men bankens lånefordran uppgår till 50 000 euro. Härigenom kan resterande del av pantens värde användas som säkerhet för ett nytt lån i bank B.

Fastighetspanträtt (tidigare fastighetsinteckning)
Fastighetspanträtten kan fastställas i en självständig fastighet, till ett obrutet område av en fastighet eller till en bråkdel av en fastighet. Att erhålla en fastighetspanträtt hänför sig inte på något sätt till upptagandet av ett lån. Fastighetens ägare ansöker om fastighetspanträtt för en viss summa (t.ex. 10 000 euro) av tingsrätten, som fastställer panträtten. Vid upptagandet av lån överlåts pantbreven, dvs. pantas de åt fordringsägaren som säkerhet för lånet. S.k. generell pant ges inte längre. Man kan ansöka om flera olika panträtter för samma fastighet, varvid deras inbördes preferensrätt bestäms på basen av den dag de har blivit anhängiggjorda. Panträtten föråldras aldrig såvida fastighetsägaren inte dödar den. Fastighetspantens värde beror på var fastigheten är belägen och i vilket skick den är.

Arrenderättsinteckning
Med arrenderättsinteckning avses fastställande av panträtten för hyresrätt (hyresrättens bestånd) och för rätten att hyra befintliga byggnader. I övrigt fungerar arrenderättsinteckningen på samma sätt som fastighetspanträtten.

Företagsinteckning
En företagsinteckning är möjlig för en i handelsregistret införd näringsidkare, varvid dennas till näringsverksamheten hörande lösa egendom kan intecknas och utan att avstå från besittningen pantas som säkerhet för en fordran. Företagsinteckningen fastställs i patent- och registerstyrelsen för en viss summa och dess preferensrätt bestäms utgående från dagen för anhängiggörandet. Egendom som lyder under företagsinteckningen är förutom anläggningstillgångarna (byggnader, maskiner, möbler, jordområden) företagets immateriella rättigheter (panter, varumärken, tillverkningsrättigheter etc.), omsättningstillgångar (ämnen, halvfabrikat, färdiga produkter) samt finansieringstillgångar (pengar, tillgodohavanden, värdepapper etc.). Observeras bör att registrerade fordon inte hör till den egendom som sorterar under företagsinteckningen utan att man för dem måste ansöka om en bilinteckning. Värdet på företagsinteckningen beror på tidigare nämnda egendoms värde. Värdet sjunker på grund av att man med en fastighetsinteckning i en konkurssituation kan indriva endast 50 % av säkerhetens värde i euro. Därför kräver finansiärerna minst dubbel företagsinteckning i förhållande till lånet.

Fordonsinteckning
En säkerhetsform som används av yrkestrafikanter och maskinentreprenörsföretag. Registret upprätthålls av Traficom Transport- och kommunikationsverket, som fastställer inteckningen på ansökan av bilens ägare. Inteckningen görs för varje bil skilt för sig och den är i kraft i tio år. Användning av säkerheten är nyförtiden minimalt, då yrkestrafikanter använder leasing- eller delbetalningsfinansieringen för vilka bilen själv fungerar som säkerhet för lånet.

Bankgaranti
Försäkringsbolag använder bankgaranti som säkerhet. Banksäkerhet används ochså vid företagsavtal. T.ex. byggnadsentreprenören ger bankgaranti till kunden som betalar förskott. Garantikostnaden varierar 0,5 - 4 % beroende om ekonomisk konjunktur.

Borgen- och lånefinansieringsarrangemang för ett nygrundat företag

  1. Av Finnvera Abp:s finansieringsformer används lån som erhålls mot personlig borgen och företagsinteckningar, som används för inventarieanskaffningar.
  2. Bankfinansiering används för finansiering av rörelsekapital med långfristigt lån eller konto med långfristig kredit, vilkas säkerheter utgörs av företagarens personliga säkerheter eller Finnveras begynnelseborgen.
  3. En del av inventarieanskaffningarna finansieras med delbetalningar eller leasingfinansiering, eftersom alla säkerheter inte kan bindas i detta skede.