Anvisning för utbetalning av dividend från onoterat aktiebolag

1. Av vilken summa kan dividend (aktieutdelning) betalas?
Dividend betalas utgående från de vinstmedel som har ackumulerats i bolagets bokslut. Dividend delas ut enligt bokslutets SUMMA EGET KAPITAL under PASSIVA - men från summan avdras aktiekapitalets belopp. Vinstmedlens belopp borde inte vara mindre än aktiekapitalets belopp. I det här exemplet kunde dividend delas ut 156 494,24 – 2 500,00 = 153 994,24 euro.

#

2. Hur mycket dividend kan man i praktiken högst betala ut?
Den summa som kan delas ut i dividend kan enligt bokslutet vara avsevärt större än företagets penningmedel. Dividend kan delas ut för en större summa än företaget har pengar, men då måste lån tas för att betala ut dividenden. Det är möjligt, men i praktiken ovanligt, att göra så.

3. Hur stor dividend lönar det sig alltid att betala?
Aktiebolagets skattesats är 20 %, dvs. företaget betalar 20 % skatt på sin vinst. Bolagets aktieägare beskattas för sin erhållna dividend enligt följande:

  • Beloppet för lågt skattad dividenden är 8 % av företagets nettoförmögenhet, vilket lönar sig att betala ut varje år
  • Andelen 8 % beräknas enligt bolagets nettoförmögenhet = tillgångar - skulder. Nettoförmögenheten är enligt bokslutet = Balansräkningens AKTIVA-summa från vilken avdras Balansräkningens PASSIVA-sidans FRÄMMANDE KAPITAL-summa. Från tillgångarna, dvs. AKTIVA-summan, avdras bokföringsvärdet på bostad som är i bolagets aktieägares användning.
  • Av dividend som har beräknats enligt 8 % är 25 % skattebelagd kapitalinkomst och 75 % skattefri inkomst
  • Dividenden delas ut till aktieägarna enligt ägarförhållandena

Exemplet

  • Om dividend som beräknats enligt 8 % överstiger 150 000 euro, är av den överskjutande delen 85 % skattepliktig kapitalinkomst
  • Om dividenden betalas enligt mera än 8 %, utgör 75 % av den överskridande delen skattebelagd förvärvsinkomst. Den här summan adderas till aktieägarens övriga förvärvsinkomster, vilka beskattas enligt den progressiva skatteskalan
  • Om en person får kapitalinkomster (bl.a. dividender, hyresinkomster, försäljningsvinster) för över 30 000 euro år 2016, beskattas den överskjutande delen enligt 34 %.

4. Hur mycket lön lönar det sig att betala till aktieägare?
Skattemässigt lönar det sig att betala cirka 25 000 euro i lön (= penninglön + natura förmåner) till aktieägare. För det som överstiger denna summa blir den skatt som ska betalas till staten hög, trots att dividend betalas enligt över 8 %. För den andel som överstiger 8 % betalas förvärvsinkomstskatt för 75 %.

5. Hur fastställs dividendens storlek mellan aktieägarna?
Dividenden betalas enligt antalet aktier, eller enligt den aktiekapitalandel som aktieägaren har betalat. Det bör observeras att företaget kan äga sina egna aktier, t.ex. i det fall att någon aktieägare har avstått från sin andel och aktierna har köpts till företaget. För aktier som bolaget äger betalas inte dividend.

6. När betalas dividend och var bestäms dividendens storlek?
När räkenskapsperioden har avslutats uppgörs bokslutet, i vilket även antecknas bolagets styrelses förslag till bolagsstämman på den dividend som ska betalas ut och tidpunkten för utbetalningen av dividenden. I sitt förslag bedömer styrelsen hur dividendutbetalningen inverkar på bolagets likviditet, vilken inte får äventyras genom dividendutbetalningen. I bolagets styrelses mötesprotokoll antecknas förslaget som en separat punkt. En separat punkt uppgörs också om godkännandet och undertecknandet av bokslutet. Färdiga protokollblanketter finns i Företagstolkens avsnitt ”Blanketter”.

För aktieägarens del är tidpunkten för dividendutbetalningen av betydelse. Den nettoförmögenhet som utgör grunden för dividendbeskattningen beräknas enligt föregående års bokslut. Det här betyder att det lönar sig för ett växande företag (=nettoförmögenheten växer) att betala dividend året efter bokslutet, dvs. från och med den 2 januari. Bolagsstämman beslutar om dividendens storlek och tidpunkten för utbetalning. Dividenden kan betalas i en eller flera rater. Ett bra sätt vore att betala ut dividenden månatligen en annan dag än den normala löneutbetalningen. På så vis ser aktieägarna konkret dividendinkomstens betydelse i de egna inkomsterna.

7. Dividendrättighet
Dividend betalas till den som äger aktien i slutet av bolagsmötedagen.

8. Hur sker beskattning av dividend?
Av dividenden innehålls förskottsskatt 7,5 % för upp till 150 000 euro, varefter förskottsinnehållningen är 28 %. Om dividend betalas mera än 8 % av nettoförmögenheten, räcker förskottsinnehåll 7,5 % inte. Då är det klokaste att kalkylera ny förskottsinnehållsprocent med hjälp av skatteprocenträknare i www.vero.fi och anmäla ny procent till betalaren. Företaget innehåller skatten av dividendbeloppet och betalar Skattemyndigheten i en rat, även om dividenden betalas ut i flera rater. Nettodividenden betalas till aktieägarens konto enligt dividendbetalningsbeslutet.


Den här anvisningen om betalning av dividend är inte tillämplig för alla dividendbetalningssituationer. Kontrollera betalningen av dividend med din bokförare.