Stöd som kanaliseras via landsbygdens funktionsgrupper

En funktionsgrupp utgörs av en lokal utvecklingsgrupp som fungerar tillsammans med företag, privatpersoner och offentliga organisationer, som för fram behoven på gräsrotsnivå och önskemål om utvecklandet av landsbygden. Huvuduppgiften för funktionsgrupperna är att aktivera och uppmuntra människorna inom det egna området att komma med i en vidsträckt utvecklingsverksamhet och ett samarbete. Funktionsgrupperna sätter igång projekt och annan verksamhet i enlighet med det program som man har uppgjort på området i samarbete med temaprogram, övriga utvecklingsprojekt och organisationer. Funktionsgrupperna har en självständig beslutanderätt. Av dem uppgjort program förverkligas via enskilda utvecklingsprojekt. Funktionsgruppen behandlar de uppgjorda projektförslagen och ger utlåtande om dem till NTM-centralen. NTM-centralen fattar de slutliga finansieringsbesluten rörande projekten. NTM-centralen kan bevilja bidrag endast för ett sådant projekt som den lokala funktionsgruppen har förordat.

Företagsstöd 2014-2020

Företagsstöden för landsbygden skapar möjligheter för olika slag av företagare att utveckla verksamheten. Du behöver inte bedriva jordbruk vid sidan av företagsverksamheten. Det viktigaste är att ditt företag ökar livskraften och försörjningsmöjligheterna på landsbygden – både för dig i din egenskap av företagare och i form av arbetstillfällen.

Mera information: Livsmedeslverket

Nyetableringsstöd

Nyetableringsstödet är till hjälp när du inleder företagsverksamhet. Du kan få stöd t.ex. för att köpa rådgivning om affärsverksamhet eller för att genomföra produktutvecklingsprojekt eller pilotstudier som gäller produktionen. Stöd kan du också få för att utarbeta en marknadsföringsplan, testa marknadsföring eller utreda exportmöjligheterna. Det viktigaste är att en genomförbar affärsplan görs upp – du kan ansöka om nyetableringsstöd när din affärsplan är färdig. Du kan få 5 000–35 000 euro i nyetableringsstöd. Stödet betalas i två eller tre poster. När det gäller försök kan 2 000–10 000 euro beviljas i stöd.

Investeringsstöd

Företag som inleder sin verksamhet och existerande företag som utvidgar sin verksamhet kan få investeringsstöd, bland annat

  • förvärva eller bygga produktionslokaler
  • anskaffa maskiner

Investeringen ska vara av väsentlig betydelse för grundande av företaget eller för företagets tillväxt eller utveckling. Stödnivåerna är 20–40 %. De varierar beroende på bransch och stödområde.

Genomförbarhetsstudie i samband med investering

Om du planerar en investering kan du få stöd för att utreda förutsättningarna för den. Stödet är avsett för köp av sakkunnigtjänster. Beviljandet av stöd för en genomförbarhetsstudie förutsätter inte att investeringen genomförs. Resultatet av studien kan ju vara att det inte är vettigt att göra investeringen. Med hjälp av en genomförbarhetsstudie kan du till exempel ta reda på om det är ändamålsenligare att skaffa en färdig produktionsbyggnad än att bygga en ny. Likaså kan du undersöka om det är mer ekonomiskt att skaffa begagnade maskiner, trots att stöd inte kan beviljas för sådana. Företag som bedriver första gradens förädling kan få 40 % av de godtagbara kostnaderna i stöd för genomförbarhetsstudier. Andra företag kan få 50 % i de minimis -stöd för ändamålet.

Lokal utvecklingsgrupp Aktion Österbotten rf