I ett kommanditbolag verkar två slags bolagsmän: ansvariga och tysta. En tyst bolagsman är en kapitalplacerare, som erhåller ränta på sin investering.

Vi rekommenderar inte att grunda ett kommanditbolag, om det finns 2 eller mera ansvariga bolagsmän. Alla ansvariga har rätt att sköta företagets ärenden utan samtycke av de andra bolagsmännen.

Ansvarig(a) bolagsman/bolagsmän

 • Är beslutför.
 • Ansvarar för bolagets ärenden med hela sin förmögenhet.
 • De ansvariga kan vara en eller flera och de är sinsemellan likvärdiga, fastän man i det ömsesidiga avtalet skulle ha överenskommit om annat.
 • Varje ansvarig bolagsman har rätt att företräda bolaget och teckna dess firma i ärenden, som berör företagets bransch. Ovan nämnda rättigheter kan på basen av bolagsmännen uppgjort avtal begränsas t.ex. så att någon av bolagsmännen inte har denna rätt överhuvudtaget eller så att denna rätt tillkommer två eller flera bolagsmän tillsammans. Det är skäl att omedelbart anmäla om begränsningen till handelsregistret, så att man kan hänvisa till den.

En tyst bolagsman är en kapitalplacerare, som erhåller ränta på sin investering. Beslutanderätt har en tyst bolagsman inte, såvida man inte speciellt överenskommer om det i bolagsavtalet t.ex. då han arbetar i företaget. Även tysta bolagsmän kan vara en eller flera till antalet.

FÖRDELAR:

 • Beslutsfattning i ett kommanditbolag är enkelt, då alla bolagsmännen har rätt att sköta företagets ärenden utan samtycke av en annan bolagsman och inga formkrav för administration finns.
 • Om företaget betalar löner åt bolagsmän, kan också naturaförmåner (t.ex. telefonförmån, bilförmån, lunchförmån) beviljas.
 • Företagets tillgångar kan användas som säkerhet för bolagsmannens personliga lån.
 • Vid generationsväxling skattelindringar kan utnyttjas

NACKDELAR:
Om kommanditbolag har flera ansvariga bolagsman, har företaget åtminstone 3 nackdelar:

 1. Varje bolagsman har rätt att företräda bolaget och teckna dess firma i ärenden, som berör företagets bransch. Ovan nämnda rättigheter kan på basen av bolagsmännen uppgjort avtal begränsas och anmälas om begränsningen till handelsregistret.
 2. När företaget slutar sitt verksamhet (t.ex. konkurs), ansvarar bolagsman solidariskt för de förbindelser, som en annan bolagsman har gjort i företagets namn, dvs. t.ex. företagets skuld kan i sin helhet indrivas av en bolagsman.
 3. Utbyte av bolagsmän är inte enkelt, om bolagsman inte har överenskommit om inlösning i bolagsavtal.

Löneutbetalning till bolagsmän

Ett kommanditbolag kan betala lön till en bolagsman om bolagsmannen arbetar i företaget. Medel kan även lyftas ur företaget som privata uttag. Genom att undvika löneutbetalningar besparas man utbetalning av lönebikostnader. Å andra sidan minskar rikliga privatuttag företagets nettoförmögenhet, varvid kapitalandelen minskar. Bolagsman kan fakturera bolaget om resekostnader som kilometerersättningar samt dagtraktamente. Använd kördagbok eller reseräkning (finns i delen ”Företagets blanketter”). Om löner betalas, kan företagarna bevilja sig naturaförmåner.

Beskattning

De ansvariga bolagsmännens inkomstandelar delas i kapital- och förvärvsinkomster. Kapitalinkomst är en summa som motsvarar 20 procents avkastning av aktionärens andel av nettoförmögenheten och vidare anses 30 procent av de under redovisningsperioden utbetalda lönerna ingå i tillgångarna. Nettoförmögenhet = tillgångar – skulder. Kapitalinkomstandelen beskattas enligt skattesatsen för kapitalinkomst 30 procent och 34 % över 30 000 €. Den resterande delen av inkomsten beskattas progressivt som förvärvsinkomst. Skatten betalas av de ansvariga bolagsmännen i det förhållande som man skrivit in i bolagsavtalet, vanligen jämnt. Om ansvarig bolagsman har bostadsförmån, avdrags bostadens värde av nettoförmögenhet.

Företagaravdraget
Företagaravdraget utgör 5 % av firmanamns, öppna bolags och kommanditbolags inkomster. I praktiken innebär det en skattelättnad på kring två procent för företagarna.

Behovet av kapital

Inga på lagstiftningen baserade krav. I bolagsavtalet överenskommer man om bolagsmännens insatser i bolaget, vilka kan vara olika för olika bolagsmän. Sättet för hur man utför insatsen och tiden bestäms av bolagsavtalet. Insatsen kan utgöras av pengar, varor eller för företaget utförd insats. Vanligen placerar bolagets tysta bolagsman några hundra euro och är nära släkt med den ansvariga bolagsmannen.

Etableringsdokument och blanketter

Kommanditbolag ska lämna en etableringsanmälan innan verksamheten inleds. Bolaget bildas genom registrering. Om parterna tidigare har kommit överens om bildande, men bolaget har ännu inte registrerats, är en övergångsbestämmelse förknippad med ärendet. Etableringsanmälan görs alltid till Patent- och registerstyrelsens handelsregister. Med samma anmälan kan du också anmäla dig till Skatteförvaltningens register över momspliktiga, arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister. Företagsverksamheten kan startas i kraft av FO-numret.

Registreringsavgift: 240 €

Det behövs: Etableringsanmälningsblankett Y2 + andra etableringsdokument + personuppgiftsblankett

Bilaga:
Bolagsavtal

Bolagsavtal

Enklaste är att använda Företagstolkens bolagsavtalsblankett för kommanditbolag. Patent- och registerstyrelsen (PRH) har också färdigt etableringspaket, som innehåller endast minimikraven vilka är:
1. Företagets firmanamn
2. Kommun, från vilken företagets verksamhet leds
3. Företagets bransch (verksamhetens beskaffenhet)
4. Bolagsmännen

Dessutom innehåller Företagstolkens blankett bl.a. följande saker i bolagsavtalet:

 • Arbetsfördelningen mellan de ansvariga bolagsmännen
 • Tecknande av firma
 • Verkställande direktör (om man vill välja en sådan)
 • Företagets räkenskapsperiod och revision
 • Antalet revisorer och deras mandatperiod
 • Bestämmelse om hur en tyst bolagsmans vinstandel uträknas
 • Huruvida en en tyst bolagsman har rätt att överföra sin företagsandel på en annan utan de ansvariga bolagsmännens samtycke
 • Hur verksamheten fortsätter då en bolagsman avlider eller då någon av bolagsmännen önskar avyttra sin verksamhet

Om det inte ingår bestämmelser om ovan nämnda ärenden i bolagsavtalet tillämpas stadgandena i lagen om öppna bolag och kommanditbolag. En bolagsman kan även vara minderårig, varvid han behöver samtycke av vårdnadshavaren. Bolagsavtalet dateras och undertecknas.

Y-blanketten undertecknas för ett kommanditbolags del av någon av de ansvariga bolagsmännen eller av en person som bemyndigats av dessa.

Etableringsanmälan innehåller en blankett i fyra delar

 • Företagets grundinformation
 • Registrering som mervärdesskatteskyldig
 • Ansökning om registrering i förskottsuppbördsregistret
 • Företaget anmäler sig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning

Om du inte vill ta emot telefonmarknadsföring, lägg inte in telefonnumret i etableringsanmälan. Handelsregistret är offentligt, så under de första veckorna ringer nya entreprenörens telefon hårt, om du anger ditt telefonnummer i etableringsanmälan.

Registrering som mervärdeskatteskyldig

Mervärdesskatten är en indirekt konsumtionsskatt, som riktar sig till försäljning av nästan alla varor och tjänster. Verksamhet som förblir utanför mervärdesbeskattningen är hälso- och sjukvård, uppträdande artister, vissa upphovsrätter och försäljning utomlands. Om företaget bedriver rörelse, vars omsättning uppgår till över 10 000 euro under räkenskapsperioden, måste det anmälas som momsskyldigt. Om omsättningen är mindre än 10 000 euro, kan företaget också anmäla sig som mervärdesskatteskyldigt.

Ansökning om registrering i förskottsuppbördsregistret

Skatteförvaltningen inför i förskottsuppbördsregistret den som bedriver eller sannolikt kommer att börja bedriva näringsverksamhet. Den betalning som erhålls för verksamheten får inte utgöra lön eller arvode till idrottsman. Man behöver inte verkställa förskottsinnehållning på en arbetsersättning som betalas till en person som införts i förskottsuppbördsregistret. Vanligen ansöker nästan alla företag om denna registrering.
Ifyllning av registreringsblanketten sker enkelt på nätet under adressen www.ytj.fi

Företaget anmäler sig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning

Ett företag är en arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning om det utbetalar lön regelbundet till två eller flera löntagare. Företaget ska anmäla sig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning också när det utbetalar lön till minst 6 löntagare samtidigt även om deras anställningsförhållanden är tillfälliga och även avsedda att vara kortvariga. De utbetalda lönerna och de andra prestationerna samt förskottsinnehållningarna på dem deklareras med en periodskattedeklaration och arbetsgivarprestationerna betalas som skattekontoskatt. En arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning ska även anmäla om några löner eller andra prestationer inte utbetalats.

Registrering och FO-nummer

Ett nytt företag får ett FO-nummer genast när dess etableringsanmälan har registrerats i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma Företags- och organisationsdatasystem. Inget separat meddelande skickas om att FO-numret har beviljats. FO-numret visas i företagssökningen på företagets namn ungefär två dagar efter att anmälan lämnats in. Företagsverksamheten kan startas i kraft av FO-numret. Gå till företagssökningen.

Du kan följa med behandlingstiderna i handelsregistret på webbplatsen prh.fi.

Bolagsmanavtal, äktenskapsförord och testamente (frivilliga men ytterst viktiga)

Då företagaren ansvarar personligen för alla förbindelser i sitt företag med sin personliga egendom, är det viktigt att skydda företagarens och makens/makans egendom med äktenskapsförordsavtal och testamente. Äktenskapsförord har också stort värde vid skilsmässa. Företagaren måste ännu försäkra företagets verksamhet med intressebevakningsfullmakt.