I praktiken kan löneutbetalningen skötas så, att man anskaffar ett löneutbetalningsprogram till den egna datorn, genom att använda sig av en bokföringsbyrå eller nätsidorna www.palkka.fi. I den kostnadsfria tjänsten www.palkka.fi kan man tryggt sköta småföretagets löneutbetalning.

Hurudant företag kan betala löner?

En privat näringsidkare, antingen en yrkes- eller affärsidkare kan inte betala lön åt sig själv, sin make/maka eller till en familjemedlem under 14 år. Överföring av medel till privathushållet sker i form av privata uttag. Emedan lönebetalning är inte möjligt, kan företagaren inte använda naturaförmåner eller föetaget avdra livsförsäkringskostnader.

Bolagsman i öppet bolag och ansvarig bolagsman i kommanditbolag kan betala lön till en bolagsman, om bolagsmannen arbetar i företaget. Medel kan även lyftas ur företaget som privata uttag. Genom att undvika löneutbetalningar besparas man utbetalning av lönebikostnader. Å andra sidan minskar rikliga privatuttag företagets nettoförmögenhet, varvid kapitalandelen minskar. Bolagsman kan fakturera bolaget om resekostnader som kilometerersättningar samt dagtraktamente. Använd kördagbok eller reseräkning (finns i delen ”Blanketter”). Om löner betalas, kan företagarna bevilja sig naturaförmåner.

I aktiebolag lyfter i aktiebolaget arbetande aktionärer lön till sig själva. Dessutom kan aktiebolaget dela ut dividender av sina vinstmedel. Aktieägare kan fakturera bolaget om resekostnader som kilometerersättningar samt dagtraktamente. Använd kördagbok eller reseräkning (finns i delen ”Blanketter”). En aktionär kan inte göra privata uttag åt sig själv.

Förskottsinnehållning skall verkställas enligt den grund- eller tilläggsprocent som har antecknats på skattekortet eller enligt den särskilda innehållningsprocent som har antecknats på skattekortet för inkomsten i fråga. Arbetsgivaren kan välja, om han vid beräkningen tillämpar på betalningsperioden baserande eller kumulativ räknesät.

Inkomstregistret

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Det innehåller omfattande information om löner, pensioner och förmåner på individnivå. Informationsproducenterna meddelar uppgifter om förvärvsinkomster till inkomstregistret i realtid och per betalning. Läs mera: www.vero.fi/sv/inkomstregistret/

Vad är löneinkomst som är underställd förskottsinnehållning?

Lönen uppstår av grundlön, lönetillägg och naturaförmåner. En del av lönetillägg är lagstiftad, en del beror på kollektivavtalen.

Vanliga lönetillägg är:

 • Skifttillägg, övertidsersättning, ersättning av farligt arbete mm.
 • Semesterlön, vilket motsvarar lön av semestrar (årlig semester och vinter semester), vanligen 5 veckor.
 • Semesterpeng, vilken är 50 procent av semesterlön.
 • Om arbetstagaren har arbetstid av minst 40 timmar/vecka, betalas honom/henne Pekkasledig, vilken betyder ledig arbetsdag med fyll lön.
 • Söckenhelgen ersättning, då arbetstagaren förlorar arbetsdag på grund av söckenhelgen (t.ex. Kristi himmelfärdsdag).
 • Sjuklön, då arbetstagaren får lön av sjukfrånvaro (dessutom kanske lön till reservperson)
 • Lön av skolningstid

Förskottsinnehållning beräknas enligt innehållsprocenten på skattekortet och redovisas skattemyndigheten månatligen eller inom 12 månader efter löneutbetalningen. Lön för vilken förskottsinnehållning ska betalas är

 • Penninglön, sjuklön, semesterlön och semesterpeng
 • Naturaförmånerna enligt beskattningsvärdet (telefon-, bil-, lunch-, bostadsförmån)
 • Gåva i form av pengar t.ex. på bemärkelsedag
 • Osedvanligt dyr (över ½ av bruttomånadslönen) gåva på bemärkelsedag
 • Saker som företagaren köper för privat bruk, som företaget har betalat

Lönebetalning till företagaren och familjemedlemmar

Förutom penninglön lönar det sig för företagaren (inte enskild näringsidkare) och familjemedlemmar arbetande i företaget att använda naturaförmåner, åtminstone telefon- och lunchförmån och i allmänhet även bilförmån. Som naturaförmån behandlas alla företagarens personliga anskaffningar, som företaget har betalat. Till lönen läggs hela inköpspriset. Huvudregeln är att det inte lönar sig att betala ut mera förskottsinnehållningsunderställd lön än 25 000–30 000 euro per år. I öppna bolag och kommanditbolag tas den resterande delen ut som privat uttag. I aktiebolag och andelslag tar man ut dividend (vinstutdelning) och återbäring på andelskapital.

Därtill kan man öka familjemedlems inkomster genom att låta bli att uppbära arbetstagarens andel av familjemedlemmarnas ArPL-avgiften och arbetslöshetsförsäkringsavgiften. Då tilläggs motsvarande summan till arbetstagarens lön, av vilket cirka 20 % går till indirekta arbetskraftskostnader. Prövas från fall till fall.

Observera: För en delägare i företaget och familjemedlem lönar det sig i allmänhet inte att betala medlemsavgifter till fackförbund, eftersom delägaren och familjemedlem vid händelse av arbetslöshet ofta anses vara företagare eller åtminstone har möjligt att sysselsatta sig i familjens företag. Därför fackförbundens arbetslöshetskassa avslår betalning av dagpenning. En delägare eller familjemedlem kan ansluta sig till privat arbetslöshetskassa, och få en dagpenning som baseras på den inbetalning som gjorts.

det är lönsamt för företagaren att ta naturaförmåner då lönebikostnader betalas bara 3 procent

Utbetalning av lön och pensionsförsäkring för företagare i bisyssla

Löneutbetalning och betalning av pensionsförsäkring för företagare i bisyssla är beroende av bolagsform och den inkomst företaget genererar. I den slutliga beskattningen adderas företagarens inkomster från andra källor än det egna företaget till företagsinkomsten.

Pensionsavgifter för företagare i bisyssla 2020

 • Enskild näringsidkare måste ta en FöPL-försäkring om FöPL-arbetsinkomsten, dvs. arbetsinsatsen i företaget, motsvarar minst 7 958,99 € per år 2020. Regelbundet säsongsbetonat arbete jämställs i allmänhet med heltidsföretagande i bisyssla. Av arbetslöshetsförsäkring omfattas man för en arbetsinkomst på minst 13 076 €.
 • För företagare i bisyssla i öppet bolag och kommanditbolag, dvs. för ansvarig bolagsman, måste tas FöPL-försäkring enligt samma grunder som för enskild näringsidkare.
 • I aktiebolag för aktieägare i ledande ställning med en ägarandel på över 30 % måste tas FöPL-försäkring enligt samma grunder som ovan. Om en aktieägare tillsammans med familjemedlemmar som bor i samma hushåll äger över 50 % av rösträtten och är i ledande ställning, måste FöPL-försäkring tas.
 • I ett andelslag omfattas alla medlemmar som arbetar i företaget av ArPL.

Betalning av arbetstagarens pensionsavgift 2020
Pensionsförsäkringsavgifterna faktureras månatligen som förskottsbetalningar enligt anmäld löneinkomst. Pensionsförsäkringsavgiften debiteras inom privata sektorn av den lön som omfattas av förskottsinnehållning och dess storlek är 16,95 % av lönen. Av löneinkomst debiterar företaget arbetstagarens andel av FöPL-avgift, vilken dras av från arbetstagarens penninglön och betalas till försäkringsbolaget av företaget.

 • 17 - 52 år gammal 7,15 % av lönebelopp
 • 53 - 62 år gammal 8,65 % av lönebelopp
 • 63 - 67 år gammal 7,15 % av lönebelopp

Arbetsgivaren är avtalarbetsgivare, som har avtal med pensionsförsäkringsbolaget. Pensionsförsäkringsavgifterna faktureras månatligen som förskottsbetalningar enligt anmäld löneinkomst. Betalningen justeras före utgången av januari enligt de inlämnade löneuppgifterna. Pensionsförsäkringsavgiften debiteras inom privata sektorn av den lön som omfattas av förskottsinnehållning. Av denna summa debiterar företaget arbetstagaren beroende på åldern, vilket dras av från arbetstagarens penninglön.

Arbetsgivaren är tillfällig arbetsgivare, som betalar lön oregelbundet, högst 8 676 euro under 6 månaders tid. Pensionsförsäkringsavgiften debiteras enligt 25,1 % av den lön som omfattas av förskottsinnehållning. Av denna summa debiterar företaget arbetstagaren andel (se ovan), vilket dras av från arbetstagarens penninglön. Pensionsavgiften betalas på eget initiativ till försäkringsbolagets konto. Betalningsanvisningarna och anmälningsuppgifterna finns på försäkringsbolagets webbsidor.

Lönebikostnadsfaktorn är cirka:

 • om arbetsdagen är 8 timmar, faktorn 1,56
 • om arbetsdagen är 7,6 timmar, faktorn 1,50
 • om månadslön, är faktorn 1,33, då grundlön innehåller semesterlön och semesterpeng. Alla kollektivavtalen innehåller inte semesterpeng, som är 50 % av semesterlön.

Lönebetalning till 14-16 -årig barn

Då grundavdrag i kommunalbeskattning är 3 540 € (2020), kan till företagarens barnen, som arbetar i företaget, betala lön motsvarande belopp skattefritt. Arbetsgivaren betalar sjukförsäkringsavgift 0,86 % och arbetslöshetsförsäkringsavgift 0,65 %.