Sättet för indrivning av inkomstskatten beror på bolagsformen och omfattningen av storleken på inkomsten och även på företagsformen. I det följande granskas företagarens och hans familjs beskattning i olika företagsformer. Av aktiebolagen granskas s.k. traditionella aktiebolag, vilkas aktier inte har listats t.ex. på börsen eller på motsvarande ställe, utan aktierna ägs av en grupp av företagarpersoner (även andra samfund).

Företagaravdraget utgör fem procent av firmanamns, öppna bolags och kommanditbolags inkomster. I praktiken innebär det en skattelättnad på kring två procent för företagarna.

AFFÄRS- OCH YRKESIDKAREÖPPET BOLAG OCH KOMMANDITBOLAGVANLIGT AKTIEBOLAG
1. Allmänt om företagsformer
Den beskattningsbara inkomsten beskattas i sin helhet som företagarens personliga inkomst. Företaget och företagaren kan inte arrangera eller flytta beskattningstidpunkten för företagets vinst.Den beskattningsbara inkomsten beskattas i sin helhet som företagarens personliga inkomst, fastän vinstandel inte skulle ha lyfts ur företaget. Mellan företaget och de ansvariga bolagsmännen kan man inte arrangera eller flytta beskattningstidpunkten.Företaget är en självständig kattskyldig som betalar 20 % inkomstskatt. Eftersom beskattningen för företaget och ess aktionärer är separata, kan man välja en tidpunkt när företagets vinster beskattas av aktionärerna.
2. Ränta för företagets anskaffningsskuld
En person drar av utgiften som ränta för skuld för inkomstens förvärvande.Räntan på den skuld som man har tagit för anskaffning av en andel av personbolaget drags av direkt från företagets inkomstandel före man fördelar inkomsten i förvärvs- och kapitalinkomst.Räntorna minskas på företagaraktionärens aktiers anskaffnigsskuld från aktionärens kapitalinkomster eller i andra hand som underskottsgörelse för den skatt, som har bestämts för förvärvsinkomsterna utan maximibelopp. Med företagaraktionär avses en aktionär som är i ledande ställning i företaget och som själv äger 30 procent eller tillsammans med sina familjemedlemmar förfogar över mera än hälften av företagets aktiekapital eller rösträtt. Med aktier avses sådana aktier med vilka aktionären är i en företagaraktionärs ställning.
3. Olika sätt att lyfta företagets medel
Företagaren och de familjemedlemmar, som fungerar i företaget, kan inte lyfta lön. Till barn över 14 år kan man betala lön skattefritt om inkomsten är under 3630 euro och arbetar i företaget.
Medel lyfts som privata uttag utan socialskyddsavgifter och de värderas mot det ursprungliga anskaffningspriset eller det troliga överlåtelsepriset. T.ex. affärsmannen tar i bruk varan med köpets anskaffningspris.
Ansvariga företagare kan ha löneinkomst och naturaförmåner från företaget, varvid inkomsterna räknas ihop. Familjemedlemmarna likställs med arbetstagare. Till barn över 14 år kan man betala lön skattefritt om inkomsten understiger 3630 euro.
Löneutbetalning åt en bolagsman är inte obligatorisk, utan medel kan lyftas som privata uttag utan socialskyddsavgifter och de värderas mot det ursprungliga anskaffningspriset eller det troliga överlåtelsepriset. T.ex. affärsmannen tar i bruk varan med köpets anskaffningspris.
Till aktionärerna kan betalas lön som till arbetstagarna. Familjemedlemmarna likställs med arbetstagare. Till barn över 14 år kan man betala lön skattefritt om inkomsten underskridar
3630 euro. Förutom ovan nämnda kan aktionären lyfta medel i form av lån, ränta, hyresinkomst och dividend.
Aktionärslån utgör kapitalinkomst för mottagaren till den del som det vid företagets bokslutstillfälle ännu är obetalt. Aktionären förvaltar över 10 procent av beslutsmakten i företaget. En aktionär kan låna företaget pengar mot gängse ränteinkomst (kapitalinkomst) under förutsättning att företaget behöver pengar.
Då en aktionär hyr anläggningstillgångar åt företaget uppstår hyresinkomster som ska beskattas som kapitalinkomst. Dividend utbetalas åt aktionären av företagets resultat och om storleken beslutar bolagsstämman. Summan kan inte överstiga summan av de medel som i bokföringen är berättigade till vinstfördelning, som kan ha samlats under ett flertal år. Beträffande skatt på dividend, se punkt 4. Företaget kan friköpa sina egna aktier, men summan får inte överstiga summan av de medel som i bokföringen är berättigade till vinstfördelning.
4. Skattebelopp
Mellan företagarmakarna fördelas företagsinkomsten
i förhållande till arbetsinsatsen, i allmänhet lika. Den skatt som betalas för förvärvsinkomst går ofta jämnt ut, men kapitalinkomstandelarna kan vara olika stora, om den ena har placerat mera i anläggningstillgångarna.
Kapitalinkomstens storlek grundar sig på nettoförmögenheten, som innebär skillnaden mellan
tillgångar och skulder i näringsinkomstkällan. I
tillgångar räknas inte pengar på bankkonto men dock i kassan. Uträkningen baserar sig på föregående års bokslut. Vidare anses 30 procent av de under redovisningsperioden utbetalda lönerna ingå i tillgångarna.
Som kapitalinkomst (skatt 30 % eller 34 % över 30 000 inkomster) beskattas 20 procent av nettoförmögenheten (också 10 eller 0 procent, om den
som beskattas så kräver). Det lönar sig att använda sig av en mindre procent om den beskattningsbara
inkomsten uppgår till högst ca.30 000 euro. Den resterande delen (80, 90 eller 100 procent) av inkomsten beskattas som förvärvsinkomst som stats- och kommunalskatt i enlighet med en progressiv skala.
Ett personbolags inkomst och förmögenhet fördelas på de ansvariga bolagsmännen för beskattning och fördelningen baserar sig på bolagsavtalet. För en höjning av den egentliga
skiftesandelen uppbärs inte skatt separat.
Kapitalinkomstens storlek baseras på nettoförmögenheten, vilket innebär en differens mellan tillgångar och skulder i näringsinkomstkällan. Uträkningen baserar sig på föregående års bokslut. Bostaden, som ägs av företaget och företagaren använder, minskas av nettoförmögenhetet.
Som kapitalinkomst (skatt 30 % / 34 % över 30 000 inkomster) beskattas 20 procent av nettoförmögenheten. Den resterande delen 80 procent av inkomsten beskattas som förvärvsinkomst
i form av statsskatt och kommunalskatt i enlighet med en progressiv skala. Ovan nämnda skatteandelar fördelas i beskattningen ansvariga bolagsmännen emellan i förhållande till
deras andelar av nettoförmögenheten. Inkomsterna från s.k. personliga inkomstkällor (inkomster som inte hänför sig till affärsverksamheten,t.ex. bostadens hyra) beskattas som kapitalinkomst.
Beskattningen av dividendinkomster fördelar sig i två delar:
1) Av den dividend som delas ut av onoterat bolag 25 % utgör skattepliktig kapitalinkomst till den del dividendens storlek motsvarar en årlig avkastning på 8 % av det matematiska värdet på aktien, dock högst 150 000 euro. Av den del av dividenden som överskrider 150 000 euro ska 85 procent beskattas som kapitalinkomst.
2) Av den dividend som överskrider en årlig avkastning på 8 procent är 75 procent skattepliktig förvärvsinkomst. Aktiens matematisk värde = skillnaden mellan de medel och skulder som hör till näringsinkomstkällan. Om kapitalinkomsternas totalsumma är under 30 000 euro, är skatteprocenten 30. Desto högre totalsumman, skatteprocent 34.
Aktionärens alla förvärvsinkomster räknas ihop och beskattas i enlighet med en progressiv skala.
Nettoförmögenhet vid Aktiebolag innehåller allt förmögenhet som är i näringsinkomstkällan och har penningvärde. Bostaden, som ägs av företaget och företagaren använder, minskas av nettoförmögenhetet. Det lönar sig att alltid lyfta en andel på 8 procent i dividend från företaget. För aktionärens egen del är förfarandet lönsamt med en årslön om ca. 25 000 euro och resterande delen som dividend.
Av dividenden avdrags 7,5 % förskottsskatta upp till 150 000 euro, varefter 27 %.
Inkomsterna från s.k. personliga inkomstkällor (inkomster som inte hänför sig till affärsverksamheten, t.ex. bostadens hyra) beskattas som aktiebolagets kapitalinkomst..