Ett andelslag ägs av dess medlemmar och dess beslutanderätt utövas av medlemmarna. Antalet medlemmar, antalet andelar och andelskapitalet varierar. Andelslaget kan också ha aktieägare och ett aktiekapital.

Andelslag väljs ofta som företagsform, då

  • Medlemmarna inte vill binda sig till företaget för en längre tid och inte heller ta någon ekonomisk risk.
  • Man har för avsikt att senare ta med nya medlemmar i företaget eller om medlemmar eventuellt avgår.
  • Medlemmarnas arbetsinsats varierar.
  • Medlemmarna önskar bibehålla rätten till inkomstrelaterad dagpenning (7 medlemmar eller flera).

Enligt 1 kapitlet, 2 § i lagen om andelslag definieras ett andelslag på följande sätt:

  • Antalet medlemmar och kapitalet är på förhand obestämt.
  • Avsikten är att stödja medlemmarnas hushållning och näringsverksamhet.
  • Avsikten är att bedriva ekonomisk verksamhet.
  • Medlemmarna deltar i andelslagets verksamhet genom att använda sig av de tjänster som samfundet erbjuder eller arrangerar.

En person kan grunda ett andelslag. En medlem ansvarar för företagets risker endast med den andelskapitalinsats som han har satsat, men i andelslagets stadgar kan man även överenskomma om mera omfattande förbindelser.

Andelslagets stadgar och förvaltning

I ett andelslag uppgörs alltid skriftliga stadgar. Se närmare denna länk www.prh.fi. Andelskapitalet delas i andelsbetalningar, vilka sinsemellan är lika stora. Andelskapitalet inbetalas på andelslagets konto, därifrån det kan användas till att betala företagets utgifter. Andelsavgiften medför rösträtt vid andelslagsmötet för medlemmen. Mötet är företagets högsta beslutande organ. Andelslagsmötet väljer också styrelsen. Andelslaget kan också ha en verkställande direktör, som styrelsen utser. En omyndig person eller en person som är försatt i konkurs får inte fungera som grundare av ett företag, som styrelsemedlem eller som verkställande direktör.

Löneutbetalning till medlemmarna

Vanligen lyfter de medlemmar som arbetar i andelslaget lön till sig själva. Dessutom kan andelslaget av sina vinstmedel utdela återbetalning av överskottet, som är bundet till användningen av företagets tjänster. Av konsumtionsandelslaget (andelshandel), där återbetalningen av överskottsmedel fördelas till medlemmarna i enlighet med de uttag som de har gjort för sin privatekonomi, erlagd återbetalning utgör inte skattepliktig inkomst för den som erhåller den men för de anskaffningar som hänför sig till näringsverksamhet, idkande av jordbruk eller annan verksamhet som medför inkomst är återbetalningen av överskottsmedel skattepliktig inkomst. En medlem av andelslaget kan inte göra privata uttag ur företaget. Andelslagets medlemmar kan fakturera bolaget om resekostnader som kilometerersättningar samt dagtraktamente.

Beskattning

Ett andelslag är en självständig skattepliktig, som beskattas i enlighet med en skattesats på 20 procent. Företagets vinst eller en del av den kan utdelas som räntor av andelskapitalet till medlemmarna. Till företagsmedlem är 70 % av andelskapitalets räntor är företagets inkomster. I personmedlems beskattning klassificeras räntan som kapitalinkomst, som är

  • över 1 500 euro (make + maka 3000 €) 70 % beskattbar kapitalinkomst (skatt 30 % eller 34 %, om kapitalinkomsten över 30 000 €)
  • resterande delen 30 % är skattefri

Behovet av kapital

Andelslagskapitalet har ingen nedre eller övre gräns men det ska inbetalas som pengar på företagets konto. Andelskapitalet betalas tillbaka, då medlemmen har utträtt ur företaget.

Registreringsavgift: 380 €