Noggranna ekonomiska kalkyler utgör ett viktigt skede då man bedömer de egna framgångsmöjligheterna. De bör göras med fötterna på jorden och genom att hellre bedöma utgifterna som överstora än för små. För kalkylering behövs Excel eller Libre Office Calc-program (gratis).

Det finns två typer av kalkyler. FT4 Ekonomiplan är grundkalkyl. Om du behöver låner t.ex. från banken, använd FT5 Ekonomikalkyl. I kalkyleringsprogrammets vänstra kant finns en hänvisning till den punkt i denna sida där du hittar ett direktiv, ett kapitel eller ett kalkylschema som grund för kalkyleringsuppgifterna. Med hjälp av ekonomiplanen kan du räkna ut lönsamheten i din affärsverksamhet. ANVÄND INTE GOOGLE SHEETS-PROGRAM.

Verksamhetskostnaderna (Följande priser är genomsnittliga)

3.1 FöPL-företagarnas penninglöner (i FT5-kalkyl)

Företagare är en affärs- eller yrkesidkare, ansvarig bolagsman i personbolag och aktieägare i aktiebolag, om aktieägaren arbetar i ledande ställning och äger ensam äger över 30 procent eller tillsammans med familjemedlem över 50 procent av bolagets aktier eller röstetal. En privat näringsidkare (firma) kan inte betala lön för sig själv, men vid kalkylering är det förnuftigt att använda lönbetalning. Påbörja första året försiktigt genom att i beräkningarna utgå från den verkliga minimiinkomst, som du behöver för att klara dig. Senast under det tredje året borde du förtjäna minst 10 % mera än en löntagare i samma arbete eftersom det ingår risker i företagandet. Utöver lönebetalning är för en FöPL- företagare utbetalningen av naturaförmåner förmånlig. Sådana är telefon-, lunch- och bilförmåner.

3.3 Målsättning för företagets nettoavkastning (i FT5-kalkyl)

Här en summa som företaget borde avkasta för att företagarna ska klara sina egna utgifter och kunna sköta företagets lån.

3.4 Avbetalningens årskostnader

Avbetalning är populär finansieringsmetod i synnerhet då man anskaffar maskiner och apparatur, emedan finansieringen i allmänhet ordnar sig utan säkerhet då den produkt som inköps fungerar som säkerhet upp till 80 %. Övriga fördelar är omedelbar återbäring av Momsen om hela köpet och möjlighet att få ELY-centralens bidrag för hela köpet. Man får emellertid inte hela summan finansierad, utan den egna finansieringen bör uppgå till 20 – 40 %. Avbetalningens ränta är 1 – 2 procentenheter högre än bankfinansiering.

3.5 Penninglönekostnader (ArPL-anställda och ArPL-företagare)

ArPL-pensionsförsäkring betalas för arbetstagaren och företagaren, vilka inte arbetar i bestämmande läge i företaget. I FT5 Ekonomikalkyl finns en separat tabell för kalkylering lönekostnaderna. Åt arbetstagaren (8 timmars arbetsdag) betalas lön för 2 150 timmar i året, fastän den verkliga arbetstiden uppgår till ca 1 775 timmar. På motsvarande sätt får en arbetstagare som arbetar 7,6 timmar lön för 2 015 timmar. Under en månad uppgår motsvarande antal till 179 och 168 timmar.

3.5 Lönebikostnader (i FT4-kalkyl)

Av arbetstagarens bruttolön, inklusive natura förmåner, betalas obligatoriska bikostnader ca 25 % och inom sektorer som är känsliga för olyckor t.o.m. 30 %. I socialskyddsavgiften ingår ändå inte den del av lönen, som vid sjukdomsfall betalas åt arbetstagaren som FPA inte ersätter. Sålunda uppgår socialskyddsavgiftens beräknade andel till minst 36 % av lönerna. I uträkningen du kan välja bikostnadsprocenten frivilligt.

3.6 Företagarens pensionsförsäkring (i FT5-kalkyl)

Företagarpensionen tas i enlighet med lönen för en motsvarande arbetstagares lön inom din bransch. Kom ihåg att din kund finansierar din pensionspremie, du bara betalar den. Den som startar företagsverksamhet för första gången får 22 procent rabatt under de första 4 åren, men beakta inte rabatten i dina beräkningar.

 • Nedre gränsen för att omfattas av FöPL 8063,57 € (2021)
 • För att ackumulera dagpenning ska din arbetsinkomst vara minst 13 247 € (2021)

3.7 Övriga lönebikostnader

Företaget betalar för sina arbetstagare och ArPL-företagare arbetslöshets-, olycks- och grupplivförsäkringspremie samt betalar till Skatteförvaltningen sjukförsäkringspremie sammanlagt 2,57 % av de beskattningsbara inkomsterna. Av arbetstagaren avdras arbetslöshetspremie 1,5 %. För företagaren själv finns inga andra obligatoriska försäkringar än FöPL-försäkring, men det är synnerligen tillrådligt att företagare, med tanke på den ekonomiska tryggheten, tar åtminstone följande försäkringar:

 • Olycksfallsförsäkring för arbetet och fritiden och för av arbetet uppkomna yrkessjukdomar
  - försäkringspremie 1,7 % av den årslön, som har lagts till grund för FöPL-betalningen (programmet uträknar färdigt).
 • Försäkring för bestående arbetsoförmåga (programmet uträknar färdigt).
 • Livförsäkringen för denna summa, som motsvarar de lån som är tagna med personligt ansvar.

Företagaren kan ansluta sig till privata arbetslöshetskassor, vars medlemsavgifter är avdragbara i personens beskattning. Medlemsavgifterna och dagpenning är i år:

ÅRSINKOMST MEDLEMSAVGIFT 2021 DAGPENNING 2021
20 000 € 327 €/år 1149 euro/månad
25 000 € 442 €/år 1337 euro/månad
30 000 € 557 €/år 1524 euro/månad
35 000 € 672 €/år 1712 euro/månad
40 000 € 787 €/år 1868 euro/månad
45 000 € 901 €/år 1951 euro/månad
50 000 € 1016 €/år 2035 euro/månad

Företaget kan betala livförsäkring för sina arbetstagare på basen av personens kön, ålder och försäkringssumma. I det följande några exempel på livförsäkringspremiens storlek för en försäkringssumma om 100 000 euro. Om försäkringssumman är t.ex. 150 000 euro, är försäkringspremien nedanstående summor multiplicerat med 1,5.

Ålder Livsförsäkring 100 000 euro Försäkring 100 000 euro för bestående arbetsoförmåga
25 år ca 185 €/år ca 85 €/år
30 år ca 200 €/år ca 145 €/år
35 år ca 220 €/år ca 250 €/år
40 år ca 340 €/år ca 730 €/år
45 år ca 340 €/år ca 730 €/år
50 år ca 500 €/år ca 1250 €/år

3.8 Övriga personalkostnader

Utöver skolning ordnade för arbetstagare lönar det sig att satsa på företagarens egen yrkesskicklighet och att öka kunskapen om företagandet. Bl.a. ELY- centralen ordnar olika kurser, ett tiotal i året. Tack vare stödet från staten är deltagaravgifterna till kurserna förmånliga, från några tior.

Företaget kan betala utgifter av personalens rekreations- och intressetillfällen upp till 400 euro/person/år. De ska omfatta hela personalen, inge bara t.ex. företagare.

Kostnader av arbetshälsovård orsaker både argetstagare och företagare. Vid kalkylering reserveras 250 euro/person. Folkpensionsanstalten betalar ersättning om kostnaderna.

Arrbetskläder och skyddsmedel utgör en del av företagsbilden, varför de alltid bör hållas i skick. Priser för arbetskläder Moms 0 %.

 • Jacka och byxor för inomhusbruk från 55 euro, utomhusbruk från 100 euro, Skyddsskor från 50 euro.
 • Tvättningstjänst för halare 3,50 - 5 euro/st., 47 gånger/år, 165 - 235 euro/år.

Övriga frivilliga personalkostnader är t.ex. kaffe- och matservering för personalen, matsedlar etc.

3.9 Kostnader av affärslokaler

Allmänt taget är det bästa sättet att påbörja en affärsverksamhet att skaffa hyreslokaler, såvida man inte redan äger affärslokaler som lämpar sig för ändamålet. I mången affärsverksamhet är affärslokalens läge en nyckelfråga, varför egna lokaler på ett felaktigt affärsläge inte garanterar framgång. I synnerhet ifråga om detaljhandel är det allt mera sällsynt att man äger affärslokalerna, eftersom affärsidkarna vill försäkra sig om en möjlighet att byta affärsplats. Reservera pengar även för en garantihyra, som hyresvärden kräver för 1 – 3 månader. Summan får man tillbaka först efter att hyrestiden har utgått. Om kommunen är hyresvärd lönar det sig att höra sig för om en delvis kompensation av hyran i samband med ett eventuellt köp. Information om hyresnivån samt lediga affärslokaler får man av företagsrådgivningen eller av fastighetsförmedlingen. Brandförsäkringsavgiftens storlek kalkyleras automatiskt enligt inventariernas återanskaffningsvärde.

Genomsnittliga hyror euro/m² Moms 0 % utan underhållskostnader.

Butik Produktion Kontor
Lokaler i Kristinestad 7 - 15 3 - 6 7 - 14
Lokaler i Närpes 7 - 13 3 - 5 6 - 12


Exempel på kostnader för värme, el, vatten, avfall och städning (priser Moms 0 %)

 • Värme: Årskostnaden för uppvärmning är 7-13 euro/m² beroende på värmningssätt, byggnad och bruk. En inre höjd, som är högre än normalt, höjer uppvärmningskostnaderna ca 20 %
 • El: Totalpriset på allmän elektricitet inkl. grund-, energi- och förflyttningskostnader är ca 0,12 euro/kWh. Elkonsumtionen får du genom att räkna ut effekten på elapparaterna (kW) x använda timmar x 0,12 euro. Den allmänna elektriciteten för ett kontor kostar ca 6 euro/m² i året
 • Vatten: I den lätta industrin, i kontor och i butiker uppgår vattenförbrukningen till ca 25 liter/person/dygn eller 19 euro/person, men i ett vårdhem till 150 – 200 liter/dygn eller 175 euro/person/år
 • Avfall: Hämtning av blandat avfall kostar ca 8 euro/behållare 600 liter och bioavfall ca 9 euro/ca 200 liter behållare
 • Städning: 35 - 45 euro/timme

Beräkningsexempel på uträkningen av konsumtionskostnaden för el Moms 0 %

 • Svetsmaskin 3 000 W, användning 5 h/dag, 210 arbetsdagar: 3 kW x 0,12 €/kWh x 5 h x 210 dagar = 378 €/år
 • Belysningen i detaljhandeln och i kontor: lysrör 36 W/lampa, 15 lampor/100 m2, användning 10 h/dag, 6 dagar/vecka. Årsförbrukning: 0,036 kW x 0,12 euro/kWh x 15 st. x 10 h x 6 dagar x 52 veckor = 202 €/100 m2

3.10 Leasingfinansieringens årskostnader

Leasing betyder långvarig (2-5 år) uthyrning av inventarier och maskiner. Vid anskaffning genom leasing behöver man betala i början 20 % av anskaffningspriset. Produkt som uthyras fungerar som säkerhet upp till 100 %. Vid anskaffning bedöms återköpsvärde i procenten av anskaffningsvärde. Efter leasingperioden inventariet förs tillbaka till försäljaren. Finansieringens ränta är 1 – 2 procentenheter högre än bankfinansiering.

Fördelarna vid leasingfinansiering är:

 • Budgeteringen av utgifter är enkel.
 • Vid leasing får mervärdesskatten avdrags varje månad, vid avbetalning får man mervärdesskatten tillbaka av helt anskaffningsvärde inom 2 månader efter anskaffningen.
 • Vid leasing är räntan på företagets placerade kapital större i bokslutsanalyserna, eftersom det placerade kapitalet har ersatts av inhyrningen.
 • Pengarna är inte bundna vid köpande utan kapitalet är helt i bruk för affärsverksamheten.

3.11 Utgifter för bilar/arbetsmaskiner, affärsbruk

I denna punkt beräknas kostnaderna av de bilar och arbetsmaskiner, vilka är i affärsbruk. Fordoner i privat bruk, t.ex. bilförmånsbil antecknas i punkt 25.

3.12 Kostnader av ADB-apparater och – program

Brukstid för vanliga datorer är under 3 år, kan anskaffningsutgiften avdras under anskaffningsåret som en rat.

3.13 Små anskaffningar och apparat utgifter brukstid högst 3 år

Du kan som kostnad dra av anskaffningspriset på anläggningstillgångar som förslits på en gång i följande fall:

 • Om det är fråga om en så kallad liten anskaffning. Med små anskaffningar avses enskilda avskrivningsbara anläggningstillgångar, det vill säga anläggningstillgångar som förslits, såsom en mobiltelefon eller ett verktyg som har ett anskaffningspris på högst 1200 euro. Denna typ av små anskaffningar kan du dra av för sammanlagt 3600 euro per år Moms 0%.
 • Om anläggningstillgångarnas sannolika ekonomiska brukstid är högst 3 år. Ingen övre gräns på priset.

3.15 Reseersättningar

Det är bra att komma ihåg att kilometerersättningarna då man använder egen bil är skattefria, så även dagtraktamentena. Yrkes- och affärsidkare kan ändå inte betala kilometer- och dagtraktamenten åt sig själva i pengar utan de noteras som resekostnadsavdrag i den personliga skattedeklarationen. Till ägare av öppet bolag och kommanditbolag samt aktiebolag betalas reseersättningarna i pengar. Eftersom beskattaren är intresserad av de skattefria rater som betalats till företagets ägare, bör reseräkningarna eller kördagboken uppgöras noggrant och levereras till bokföringen korrekt. Övriga reseutgifter, såsom inkvarteringsutgifter, bussbiljetter, flygbiljetter osv. antecknas i punkt 14. Reseräkningsblankett finns i delen ”Företagets administration”.

Reseersättningarna är följande under år 2021

 • Kilometerersättning för användning av egen bil 0,44 €/km, extra resenär + 0,03 €/km.
 • Heldagtraktamente 44 € för en resa över 10 timmar, över 15 km från arbetsplatsen och över 5 km hemifrån.
 • Deldagtraktamente 20 € för resa över 6 timmar, över 15 km från arbetsplatsen och över 5 km hemifrån.
 • Ersättning för nattlogi 13 €, om övernattningen inte förorsakar kostnader för företaget.

3.16 Representationskostnader

Utgifter förorsakade av gästfrihet, som riktar sig till kunder, affärsbekanta eller andra till näringsverksamheten anknutna personer, betraktas som representationsutgifter. Representationsutgifter utgörs av representationstillfällen, representationsgåvor eller representationsresor. Utgifter, som riktar mot företagets personal, anses inte som representationsutgifter.

3.17 Marknadsföring

Marknadsföringsresurserna är beroende av den affärsverksamhet som bedrivs. Åtminstone kostar marknadsföringen så mycket som det kostar att trycka upp visitkort och firmamärke.

Exempel på kostnader för marknadsföring (priser Moms 0 %)

 • Tryckningen av ett visitkort kostar ca 50 - 300 €.
 • För planeringen av företagets firmamärke och blanketter fakturerar en reklambyrå 400 €.
 • Anskaffning av hemsidor kostar från 300 €, men en högklassig webbplats med upp till 15 sidor kostar 500 – 1000 €. Dessutom kan det tillkomma kostnader för upprätthållande av webbplatsen 40 - 60 euro/h och serverhyra av webbtjänstproducenten, 3 – 25 €/mån.
 • Reklambelysningens lägsta pris är 500 €. För en större ny reklambelysning på fem kvadratmeter är man tvungen att betala 1 500 – 2 000 € + monteringskostnaderna. Reklambelysningar kan även köpas begagnade. Reklamytan måste ändå köpas ny, eftersom en tejpning på gamman yta sällan lyckas.
 • Tejpning 50 euro/m2 och montering n. 50 €/timme. Dessutom planeringskostnaderna.
Ungefärliga priser för övriga reklammedlen (Moms 0 %):
 • Riksomfattande kommersiell radio (reklam 30 sekunder i vardagar): Radio Nova ca 460 euro, Iskelmä 279 – 429 euro, The Voice 129 – 184 €, Radio Rock 230 – 270 €. Reklamen beställs separat och den kostar från 200 euro.
 • Lokalradio: prissättning 30 – 60 euro/30 sek. och vanligen görs reklamen till samma pris.
 • Regional Tv-reklam: Priset varierar mycket beroende av tidspunkt, område och upprepningar. Regionala priser 60 – 5500 euro/reklamvisning och riksomfattande 800 – 12 500 euro/reklamvisning. Produktion av reklamen från 1 500 euro.
 • Sökordannonsering på nätet (t.ex. Google): beror på träffar, (CPC) dvs. du betalar, om någon har besökt dina webbsidor via länken. Träffpriset varierar mellan 0,10 – 0,50 euro/st.
 • Displayannonsering T.ex. på ”Iltalehti” websidor bannerannos av 300 x 600 px, CPM-priset är cirka 19 euro/1000 besökare och på "Ilta-Sanomat" websidor videoannos äe cirka 22 euro/CPM.

Framförande av musik
Företaget skall betala ersättning för att spela musik i t.ex. restauranger, affärslokaler, kommunikationsmedel, herr- och damfriseringar och vid evenemang för allmänheten. Det är ingen skillnad med vilken teknik musiken presenteras - dvs. om musiken kommer från en skiva, en dator, ett band eller från en TV. Läs mera www.musiikkiluvat.fi

Exempel, upphovsrättorganisationerna Gramex och Teosto debiterar:

 • Frisörsalongen mindre än 30m2 tillsammans ca 245 €/år.
 • Butik på 100 kvadratmeter ca 410 €/år
 • Butik på 200 kvadratmeter ca 5365 €/år

Yle-Skatt (rundradioskatt)
Aktiebolag och andelslag betalas Rundradioskatt, om företagets beskattningsbar inkomst är över 50 000 €. Skatt kalkyleras 140 € + 0,35 % över 50 000 € inkomst.

Ungefärliga annonspriser i dagstidningarna (Moms 0 %):

 • Lokaltidningar och gratistidningar: cirka 0,8 – 2,0 euro/spaltmillimeter (spmm).
 • Landskapstidningar: cirka 2,0 – 5,0 €/spaltmillimeter (spmm). På söndagarna är priserna högre.
 • Syd-Österbotten: exempel vard 168 x 42 mm ca 360 euro och 168 x 180 mm ca 1440 euro.
 • Ilkka-Pohjalainen: exempel 150 x 42 mm 605 euro och 150 x 180 mm 2457 euro.
 • Helsingin Sanomat: exempel vard. 150 x 42 mm 1854 euro och 150 x 180 mm 8343 euro.

3.18 Forsknings och produktutvecklingskostnader

Utgifter för patenter, varumärken etc. Mera info www.prh.fi

 • Varumärke 225 euro (giltighetstid 10 år)
 • Mönsterskydd 250 euro (giltighetstid 5 år)
 • Patentansökan 400 euro, publiceringsavgift 400 euro och årsavgift 200 euro åren 1 - 3 (i praktiken minst 2000 euro)
 • Nyttighetsmodell 250 euro (giltighetstid 4 år)

3.19 Administrationstjänster

Att hyra arbetskraft är ett vettigt alternativ när man ska ta in den första utomstående arbetstagaren, eller när det är fråga om ett tillfälligt ökat behov eller vikariat. Kostnaderna är enkla att förutse och anställningen kan avslutas också tidigare än planerat.

Fördelar med att hyra arbetskraft:

 • Det är lätt att budgetera utgifterna, kostnaden är fast och inkluderar alla utgifter.
 • Tillgången på arbetskraft är snabb och behovet kan vara hur långt eller kort som helst.
 • Vid behov kan arbetstagaren mitt under avtalsperioden bytas ut till en mera lämplig.
 • Det är ett bra sätt att anställa en lämplig och beprövad arbetstagare för en fortsatt anställning, eftersom det går att ”köpa” arbetstagaren av uthyraren.

Till administrationstjänster hör bokföring och revision.
Bokföringsbyråerna fakturerar för bokföring minst 700 – 800 euro/år, men vanligen dock 1500 - 2000 euro/år. Om det uppstår en mapp med bokföringsverifikat per månad, uppgår bokförarens räkning till 400–500 euro/mån. Om din affärsverksamhet är ett öppet bolag, ett kommanditbolag eller ett aktiebolag, är det skäl att öka utgifterna för revision med 500 - 700 euro/år.

3.20 Faktainsamling

För att upprätthålla yrkesskickligheten bör du beställa yrkestidningarna inom din sektor. Dessutom kan du behöva tidskrifter och tidningar för kunderna eller för din egen kunskapssökning. I vilket fall som helst lönar det sig att överföra den egna dagstidningen till företagets namn och låta den komma till företagets adress.
Medlemsavgiften till Företagarna i Finland uppgår till 168 euro för en persons företag och 2-3 personer 249 euro.

3.21 Datakommunikation och penningrörelse

Ett problem för ett nytt företag är bristen på kreditinformation, varför t.ex. en telefonanslutning alltid inte kan öppnas i ett aktiebolag utan garantiavgift. En sedvanlig garantiavgift för en mobiltelefon är 300 euro, som deponeras för ett år. Operatorn sällan returnerar summan innan du har frågat efter.

I följande utgifter (Moms 0 %)

 • Nätanslutning från 360 euro/år (30 euro/månad).
 • Betalningsterminal kostar från 290 euro eller hyra ca 360 euro/år .
 • Betalningsterminalens bruksavgift från 140 euro/år. Betalandet med chipkort kostar för affärsidkaren 0,31 % av försäljningssumman, dock minst 4 cent och högst 75 cent/betalning.
 • Kassaapparat kostar från 280 euro.
 • Räknande av kontanta medel i banken kostar ca 3 - 7 euro/gång.
 • Penningservice till affären, dvs. sökandet av pengar och hämtning av växelpengar 2 gånger/vecka kostar ca 840 euro (70 euro/månad).

3.22 Försäkringar

Ditt företag behöver minst en ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Övriga behövliga försäkringar är avbrottsförsäkring och försäkring mot maskinskada.

Bolagets försäkringar är frivilliga om inte produktionsmedlen har förvärvats genom extern finansiering. I det här fallet måste finansierade objekten försäkras.I praktiken måste företaget förvärva minst ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring. Övriga nödvändiga försäkringar är egendomförsäkring, avbrottförsäkring, försäkring mot maskinskada och transportförsäkring. Försäkringens pris beror på företagets bransch och affärsverksamhetens volym. T.ex. affärsverksamhetens risk vid frisörsalong är låg jämfört med byggandet.

Prisexempel om försäkringspaket som innehåller egendomförsäkring, avbrottförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring, företagets omsättning 75 000 €.

 • Frisörsalong ja skönhetsvård från 200 €
 • Nethandel från 300 €
 • Reparation av hushållsapparater från 400 €
 • Byggandet och monteringsarbeten från 600 €

3.23 Kontorsutgifter

I kontorsutgifterna ingår kontorsmaterial och -maskiner. För s.k. mindre anskaffningar kan man avdra bl.a. kontorsmaskiner, men då måste man beakta 2 500 euro taksumma Moms 0 %. Härigenom kan ett inköp uppgå till högst 850 euro Moms 0 %. Kontrollera, att punkten 12 eller 13 inte innehåller kontorsutgifter.

3.24 Mötes- och förhandlingskostnader

Kostnader uppstår från affärsmöten under arbetstiden. I praktiken kan trakteringen försiggå endast i ringa utsträckning, t.ex. bjudning av förfriskningar och kaffe och sådan matservering som sker i företagets egen matsal. Utgifter kan uppstå på grund av företagets interna möten, av förvaltningsorganens möten, av underhandlingar i anslutning till revision, för användning av sakkunniga och för diskussion med myndigheter.

3.25 Fordonskostnader, privatbruk

Kostnader av fordoner i privatbruk, t.ex. bilförmånsbil.