Mervärdesskatten är en allmän konsumtionsskatt, som omfattar konsumtionen av nästan alla varor och tjänster. Mervärdesskatten är en indirekt skatt som är avsedd att betalas av den slutliga konsumenten. Som skatteindrivare fungerar skatteskyldiga bolag som inkluderar skatten i sina försäljningspriser och redovisar skatten till staten.

Försäljningen av varor och tjänster är i regel mervärdesskatteskyldig. Några i lagstiftningen separat omnämnda funktioner, bl.a. försäljningen av fastigheter och aktielokaler, hälso- och sjukvårdstjänster och socialvårdstjänster, har lämnats utanför beskattningen. Om företaget säljer endast varor eller tjänster som faller utanför beskattningen, är det inte mervärdesskatteskyldigt. Om företagets omsättning (skattefri försäljning) är mindre än 15 000 euro under räkenskapsperioden, behöver det inte anmäla sig som mervärdesskatteskyldigt. Om 15 000 euros gräns ändå överskrids, är företagaren tvungen att betala mervärdesskatten i efterhand från början av räkenskapsperioden med de konsekvenser som fördröjningen medför. Om omsättningen stannar under 30 000 euro, är det möjligt att ansöka om lindring (se nedan). Man kan ansöka om att vara mervärdesskatteskyldig fastän omsättningen är under 15 000 euro under räkenskapsperioden.

Mervärdesskattesatser:

 • allmän skattesats 24 %: de flesta varor och tjänster
 • educerad skattesats 14 %: livsmedel, foder, restaurang- och måltidstjänster
 • reducerad skattesats 10 %: böcker, e-böcker och övriga e-tjänster som berättigar till att läsa eller lyssna på nätpublikationer under prenumerationsperioden, läkemedel, motionstjänster, biografföreställningar, inträde till kultur- och nöjesevenemang, persontransport, inkvartering och ersättningar för televisions- och radioverksamhet

Verksamhet som inte omfattas av momsbeskattningen
Vissa verksamheter som särskilt omnämns i mervärdesskattelagen omfattas inte av momsbeskattningen. På anskaffningar i samband med dessa beviljas inget momsavdrag. Dessa verksamheter är bland andra:

 • försäljning och uthyrning av fastigheter och aktielägenheter
 • hälso-, sjuk- och socialvård
 • försäljning av utbildningstjänster såsom omnämnts i mervärdesskattelagen
 • finansiella tjänster och försäkringstjänster
 • ersättningar för upphovsrätt och framträdanden enligt vad som omnämnts i mervärdesskattelagen
 • allmänna posttjänster.

Om ett företag endast säljer dessa varor eller tjänster är det inte skyldigt att betala moms och behöver inte heller registrera sig som momsskyldigt.

Exempel av mervärdesskatt
Teaterbiljetten kostar 10 euro. Hur stor del utgör mervärdesskattens andel av priset, när skattesatsen är 10 %? Biljett 10 €, varvid det skattefria priset är 10 euro/1,10 = 9,09 euro. Andelen skatt i tjänsten är 10 euro - 9,09 euroa = 4,68 euro.

En Cateringservice vill ha 32 euro/bröllopsgäst skattefritt för mat och kaffeservering. Vad är faktureringspriset? Produktens skattefria pris 32 euro x 1,14 = 36,48 euro inklusive mervärdesskatt 14 %.

Tillägg av 24 % mervärdesskatt till produktens pris. Produktens skattefria pris är: 1 000 € x 1,24 = 1 240 euro.

Vad är restaurangmatens pris utan mervärdesskatt, om lunch kostar 8,50 euro? Skattesats är 14 %. Pris utan moms är 8,50 euro/1,14 = 7,46 euro.

Omvänd mervärdesskatteskyldighet

I byggbranschen och i metalskrotförsäljning vanliga långa underleverantörkedjorna har orsakat svårigheter att samla in alla de mervärdeskatterna, som borde betalas. Därför har tagit i bruk omvänd mervärdeskatteskyldighet. Omvänd skattskyldighet betyder att köparen är skattskyldig för försäljning av en vara eller en tjänst.

Den omvända momsskyldigheten inom byggbranschen ska tillämpas i Finland alltid då båda två av de följande förutsättningarna föreligger:

1. Tjänsten utgör byggtjänst eller uthyrning av arbetskraft för byggtjänster.

2. Köparen är en näringsidkare som i samband med sin verksamhet på annat sätt än tillfälligt säljer byggtjänster eller hyr ut arbetskraft för byggtjänster. Köparen kan också vara en s.k. mellanman, dvs. en näringsidkare som vidareförsäljer byggtjänsten till en ovan definierad näringsidkare.

Den omvända momsskyldigheten ska tillämpas på en byggtjänst eller på uthyrning av arbetskraft för byggtjänster som säljs i Finland om köparen är en sådan näringsidkare som i sin verksamhet säljer byggtjänster på annat sätt än tillfälligt. Då köparens ställning bedöms, tas köparens hela verksamhet i beaktande, inte bara verksamheten i Finland.

Den omvända momsskyldigheten tillämpas inte på försäljning av varor eller försäljning av byggtjänster till privatpersoner.

Den omvända momsskyldigheten har ett omfattande tillämpningsområde inom skrothandeln. Omvänd momsskyldighet tillämpas alltid på sådan försäljning av metallskrot och -avfall i Finland där både säljaren och köparen är momsregistrerade näringsidkare.Varan är såld i Finland om den befinner sig i Finland, då den överlåts till köparen. En vara som transporteras till köparen är såld i Finland,om varan finns i landet då säljaren eller någon annan inleder transporten.

Är säljaren av metallskrot en privatperson tillämpas inte omvänd momsskyldighet.

Avdrag av mervärdesskatt

Om du är en mervärdesskatteskyldig företagare kan du avdrag den mervärdesskatt som ingår i den vara eller tjänst som du har köpt av en annan mervärdesskatteskyldig vid redovisningen till staten, om du har anskaffat varan eller tjänsten som omsättningstillgång eller anläggningstillgång eller att i övrigt användas inom skattepliktig affärsverksamhet. Avdragsrätten förutsätter att det finns en faktura från köpet, av vilken den skatt som har ingått i det framgår. Skatten kan inte avdrags från varor och tjänster som har anskaffats för företagets ägares eller personalens privata användning eller vilka hör till den grupp där avdragsrätten är begränsad. Man har separat begränsat avdragsrätten för t.ex. representationsutgifter och vissa fordon.

Betalning av mervärdesskatt

Om du själv sköter ditt bolags skatteärenden och du har en i handelsregistret antecknad organroll, kan du sköta ärenden på bolagets vägnar utan fullmakt. Du loggar in i Skatteförvaltningens e-tjänster med dina bankkoder. Om bokföringsbyrån sköter bokföringen månatligen får du uppgifterna om mervärdesskatten och redovisningen därifrån och du kan uppgöra en fullmakt med vilken de kan göra anmälan i ditt ställe.

 • Betalas via nätet i skatteförvaltninges MinSkatt -tjänst
 • Förfallodagan är den 12:e i varje månaden.
 • Arbetsgivarprestatiorner är förskottinnehållning från lön och arbetsgivares sjukförsäkningsavgift
 • Företag vars omsättning under räkenskapsperioden är högst 500 000 euro ges möjlighet att redovisa moms enligt betalningsprincipen. Vid redovisningen enligt betalningsprincipen hänför företaget den moms som ska betalas på försäljningar och den moms som dras av för inköp till den månad då företaget får betalningen för försäljningen eller betalar varan eller tjänsten som det köpt.

Allt fler kan välja ett kvartal eller ett kalenderår som skatteperiod. Gränsen ska liksom för närvarande bestämmas enligt den omsättning under ett kalenderår som avses i bokföringslagen eller enligt motsvarande avkastning. Gränsen för tillämpning av kvartalsförfarandet ska höjas från nuvarande 50 000 euro till 100 000 euro. På motsvarande sätt ska mervärdesbeskattningens gräns för kalenderårsförfarandet höjas från 25 000 euro till 30 000 euro.

Återbäring av mervärdesskatt och arbetsgivarprestationerna
För stora inbetalningar eller medvärdesskattens återbäringar betalas in på företagets bankkonto. Skatteperiodens uppgifter kan rättas under 45 dygn utan påföljder förseningsavgift. Du kan ändra återbäringspunkten och återbäringsgränsen i MinSkatt. Sammandraget för en period om en kalender månad kan läsas i MinSkatt.

Exempel
Av februari månads löner betalas arbetsgivarprestationer + 2 420 euro
Av januari månads mervärdesskatt erhålls återbäring -1 150 euro
(den mervärdesskatt som ska betalas av försäljningen är mindre än skatten av försäljningen)
Till skattemyndigheten betalas den 12 mars 1 270 euro

Lättnad i mervärdesskattebeloppet

Den övre gränsen för en omsättning som berättigar till lättnad, är 30 000 euro under redovisningsperioden. Lättnaden gäller för alla företagsformer. Kommuner och sådana utländska skattepliktiga, som inte har fast stationeringsort i Finland, är inte berättigade till lättnaden.
Lättnaden baserar sig på omsättningen under redovisningsperioden. För de skattskyldiga som inte är bokföringsskyldiga eller vilkas skatteperiod är kalenderåret, anses redovisningsperioden i mervärdesbeskattningen vara ett kalenderår. Om företagets bokföringsperiod eller delar av den, som lättnaden gäller, är längre eller kortare än 12 månader, omräknas bokföringsperiodens omsättning till att motsvara omsättningen under 12 månader. Som månader räknas fulla kalendermånader. De skattskyldiga vars omsättning under bokföringsperioden uppgår till högst 15 000 euro, erhåller som lättnad den skatt som man har redovisat för hela bokföringsperioden eller delar av den.

Räknare för lättnad vid den nedre gränsen för moms: www.vero.fi/sv/foretag-och-samfund/om-fore...