I ett aktiebolag svarar aktionären för företagets risker endast med den kapitalinsats som han har satsat. I praktiken krävs ändå av aktionärerna i små aktiebolag deras personliga egendom eller borgen som säkerheter för bolagets lån, åtminstone i början av företagsverksamheten.

Aktiebolag väljs ofta som företagsform då

 • I företaget finns flera än en grundare.
 • Man har för avsikt att senare ta med nya delägare i företaget. Å andra sidan kan även en person grunda ett aktiebolag.

En omyndig person eller en person som är försatt i konkurs får inte fungera som grundare av ett företag, som styrelsemedlem eller som verkställande direktör.

FÖRDELAR:

 • En person eller flera personer kan grunda ett aktiebolag.
 • Överföring av medel till privathushållet är inte möjligt. Privatanvändning är möjligt endast via lönebetalning eller delbetalning.
 • Om bolaget betalar lön åt aktieägaren, kan aktieägaren ta sig naturaförmåner (telefon-, lunch-, bilförmån t.ex.)
 • Bolagets styrelse och bolagsmöte är sista beslutsfattarna, inte en person.
 • Vid generationsväxling skattelindringar kan utnyttjas.
 • Utbyte av aktieägaren är enkelt och ägarna kan försälja t.ex. 20 % av aktier.

NACKDELAR:

 • Beslutsfattning i ett aktiebolag förutsätter alltid i viss mån byråkrati (minst ett styrelsemöte och ett bolagsmöte i år).
 • Bolagets tillgångar kan inte användas som säkerhet för aktieägarnas personliga lån.
 • Förutsätter mera kapital än personbolagen speciellt i initialskede, då företagets bokslut för första räkenskapsperioden ofta r förlustbringande. Om förlusten är större än placerad aktiekapital, borde aktiekapital höjas höjas med ökning av aktiekapital, med kapitallån eller med kapitalplacering i SVOP-fonden (inbetalt fritt eget kapital). Läs mera om kapitalökning av delen ”Finansiering”.

Bolagsordning och företagets förvaltning

I ett aktiebolag gör man alltid ett skriftligt bolagsordning. Se närmare nedan på denna sidan. Aktiekapitalet delas i aktier, som delägarna tecknar, betalar (om aktiekapital betalas) och äger. Aktiekapitalet inbetalas på bolagets konto, från vilket man kan använda det för att betala bolagets utgifter. Aktierna medför rösträtt vid bolagsstämman för sina ägare. Stämman är företagets högsta beslutande organ. Röstantalet är beroende av det antal röster som aktionären äger. Bolagsstämman väljer även styrelsen. Ett aktiebolag kan även ha en verkställande direktör, som styrelsen utnämner. I praktiken är de aktiebolag som bildas oftast små i början, varvid aktionärerna och styrelsen är samma sak.

Aktieägarens inlösningsrätt

Ofta företagets aktieägarna vill försäkra företagets ägande till grundägarna eller till deras familjemedlemmar. Det är möjligt om i bolagsavtalet finns inlösningsklausul. Det betyder att om en aktie överförs på en ny ägare utanför företaget, har övriga aktieägarna rätt att inlösa aktien.

Löneutbetalning till delägarna

I allmänhet lyfter i aktiebolaget arbetande aktionärer lön till sig själva. Dessutom kan aktiebolaget dela ut dividender av sina vinstmedel. Aktieägare kan fakturera bolaget om resekostnader som kilometerersättningar samt dagtraktamente. Använd kördagbok eller reseräkning (finns i delen ”Banketter”). En aktionär kan inte göra privata uttag åt sig själv.

Beskattning

Aktiebolaget är en självständig skattskyldig, som beskattas enligt en skattesats på 20 procent. Företagets vinst eller en del av den kan utdelas som dividend åt aktionärerna. Av dividenden anses kapitalinkomsten utgöras av 8 procent av aktiernas matematiska värde, varav 25 % är beskattbar kapitalinkomst dock högst till 150 000 euro. Om 8 % andel överskrider 150 000 euro, är 85 % beskattbar kapitalinkomst. Dessutom av dividender över 8 procent 75 % är beskattbar förvärvsinkomst. Kapitalinkomstandelen beskattas enligt skattesatsen för kapitalinkomst 30 procent (34 % över 30 000 €). Matematiska värde får man genom att dela företagets nettoförmögenhet (tillgångar – skulder) med aktiernas antal. Om aktieägaren har bostadsförmån, avdrags bostadens värde av nettoförmögenhet.

Behovet av kapital

Aktiebolag kan bildas utan aktiekapital. Aktiekapitalet kan betalas i pengar på företagets konto eller genom att i företaget placera saker motsvarande ett visst penningvärde, s.k. apportegendom. Enbart en arbetsprestation godkänns inte som aktiekapital. Om aktiekapitalet betalas som apport bör det ingå ett omnämnande om det och dess värderingsprinciper i grundläggningsavtalet. Beträffande apportegendomens värde införskaffas utlåtande av en GRM – revisor. Pengarna kan användas för företagets utgifter, t.ex. för utbetalning av bolagsmännens löner och resekostnader.

Förutsättningar för grundandet

Grundandet av ett aktiebolag är noggrant reglerat och bolagsordningen kan inte fritt formuleras. Företaget bör alltid anmälas för registrering inom tre månader efter att stiftelseurkunden har undertecknats. I annat fall förfaller grundandet. Aktierna skall vara till fullo betalda på det bankkonto som har öppnats för företagets räkning. Om företaget påbörjar sin verksamhet före registreringen, ansvarar styrelsens ledamöter personligen för av företaget gjorda förbindelser. Om styrelseledamöter finns mindre än tre, behövs en ersättare. Företagets aktionärer bör vara fullvuxna, ej i konkurs eller försatta i näringsförbud.

Process för grundande av aktiebolag på nätet

Du kan etablera ett aktiebolag i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma tjänst om följande villkor uppfylls.

 • En bolagsordning i standardformat räcker för bolaget.
 • E-tjänsten på ytj.fi har ändrats så att det är möjligt att starta aktiebolag endast om både aktiekapitalet och teckningspriset för aktierna är noll euro.
 • Alla tecknare av aktier och styrelseledamöterna samt en eventuell verkställande direktör och revisor har en finländsk personbeteckning och personliga nätbankskoder eller ett chipförsett personkort (EID-kort).
 • Eventuella prokurister och personer med rätt att företräda företaget har en finländsk personbeteckning.

Tjänsten skapar ett avtal om bolagsbildning och en bolagsordning för aktiebolaget utan möjlighet att inlösa aktier av annan aktieägare (inlösningsklausul).

Registreringsavgift
På nätet 275 euro eller på papper 380 euro

Grundande av aktiebolag med PRH's etableringspaket
Etableringspaketet innehåller alla de dokumentmallar och anmälningsblanketter med anvisningar som behövs när ett aktiebolag bildas. Det är avsett för bolag vars bolagsordning endast innehåller standardutformningar och vars aktier betalas med pengar. Obs! Bifoga inte handlingar (t.ex. protokoll eller bolagsordning) som innehåller personbeteckningar eller fysiska personers adresser till din anmälan. Läs mer . Ladda ner etableringspaketet i pdf-form på sidan ytj.fi . Om du inte kan använda vårt etableringspaket, läs anvisningen nedan.

Process av grundande av aktiebolag utan PRH's etableringspaket

 1. Uppgörande av avtal om bolagsbildning (finns i PRH's etablerigspaket)
 2. Uppgör bolagsordning (använd helst Företagstolkens bolagsordning som innehåller mm. inlösningsklausul)
 3. Betala aktiekapitalet
 4. Bolagets registrering hos handelsregistret, varvid aktiebolaget uppstår i juridisk mening

Blanketter för handelsregisteranmälan utan etableringspaket

 • Blankett Y1,bilageblankett 1 och personuppgiftsblankett.
 • Du behöver inte längre anmäla hemadressen för dem som är bosatta i Finland. Använd en särskild personuppgiftsblankett för att anmäla fysiska personers identifieringsuppgifter. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser på andra. anmälningsblanketter. Läs mer.
 • Blankett Y1 undertecknas av en ordinarie styrelseledamot eller av den som ledamoten har befullmäktigat.
 • Då anmälan undertecknas av den som har befullmäktigats, bifoga en blankofullmakt för honom eller henne i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Dessutom behövs följande bilagor

 • Avtalet om bolagsbildning i original
 • Kopia av bolagsordningen
 • Kvitto över betalning av behandlingsavgiften.
 • Obs! Bifoga inte handlingar (t.ex. protokoll eller bolagsavtal) som innehåller personbeteckningar eller fysiska personers adresser till din anmälan. Läs mer.

Bolagsordning

I ett aktiebolags bolagsavtal bör nämnas:

 1. Företagets firmanamn
 2. Kommun eller stad i Finland som utgör företagets hemort
 3. Företagets bransch

Dessutom kan nämnas (finns i Företagstolken)

4. Antalet styrelsemedlemmar och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter eller minimi- och maximiantal samt mandatperiod
5. Hur kallelse till bolagsstämman utfärdas
6. Ärenden som behandlas vid ordinarie

Ännu mera information om PRH's websidor.

Etableringsanmälan innehåller en blankett i fyra delar

 • Företagets grundinformation
 • Registrering som mervärdesskatteskyldig
 • Ansökning om registrering i förskottsuppbördsregistret
 • Företaget anmäler sig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning

Om du inte vill ta emot telefonmarknadsföring, lägg inte in telefonnumret i etableringsanmälan. Handelsregistret är offentligt, så under de första veckorna ringer nya entreprenörens telefon hårt, om du anger ditt telefonnummer i etableringsanmälan.

Registrering som mervärdeskatteskyldig

Mervärdesskatten är en indirekt konsumtionsskatt, som riktar sig till försäljning av nästan alla varor och tjänster. Verksamhet som förblir utanför mervärdesbeskattningen är hälso- och sjukvård, uppträdande artister, vissa upphovsrätter och försäljning utomlands. Om företaget bedriver rörelse, vars omsättning uppgår till över 10 000 euro under räkenskapsperioden, måste det anmälas som momsskyldigt. Om omsättningen är mindre än 10 000 euro, kan företaget också anmäla sig som mervärdesskatteskyldigt.

Ansökning om registrering i förskottsuppbördsregistret

Skatteförvaltningen inför i förskottsuppbördsregistret den som bedriver eller sannolikt kommer att börja bedriva näringsverksamhet. Den betalning som erhålls för verksamheten får inte utgöra lön eller arvode till idrottsman. Man behöver inte verkställa förskottsinnehållning på en arbetsersättning som betalas till en person som införts i förskottsuppbördsregistret. Vanligen ansöker nästan alla företag om denna registrering.
Ifyllning av registreringsblanketten sker enkelt på nätet under adressen www.ytj.fi

Företaget anmäler sig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning

Ett företag är en arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning om det utbetalar lön regelbundet till två eller flera löntagare. Företaget ska anmäla sig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning också när det utbetalar lön till minst 6 löntagare samtidigt även om deras anställningsförhållanden är tillfälliga och även avsedda att vara kortvariga. De utbetalda lönerna och de andra prestationerna samt förskottsinnehållningarna på dem deklareras med en periodskattedeklaration och arbetsgivarprestationerna betalas som skattekontoskatt. En arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning ska även anmäla om några löner eller andra prestationer inte utbetalats.

Registrering och FO-nummer

Ett nytt företag får ett FO-nummer genast när dess etableringsanmälan har registrerats i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma Företags- och organisationsdatasystem. Inget separat meddelande skickas om att FO-numret har beviljats. FO-numret visas i företagssökningen på företagets namn ungefär två dagar efter att anmälan lämnats in. Företagsverksamheten kan startas i kraft av FO-numret. Gå till företagssökningen.

Du kan följa med behandlingstiderna i handelsregistret på webbplatsen prh.fi.

Bolagsmanavtal, äktenskapsförord och testamente (frivilliga men ytterst viktiga)

Då företagaren ansvarar personligen för alla förbindelser i sitt företag med sin personliga egendom, är det viktigt att skydda företagarens och makens/makans egendom med äktenskapsförordsavtal och testamente. Äktenskapsförord har också stort värde vid skilsmässa. Företagaren måste ännu försäkra företagets verksamhet med intressebevakningsfullmakt.