Följande skede är val av företagets namn och företagsform samt utarbetandet av avtalen.

Val av företagets namn
Det lönar sig att sätta sig grundligt in i valet av namn för företaget. Det är inte lätt att hitta på ett namn eftersom det dagligen kommer in ca. 250 företagsnamn till det register som Patent- och registerstyrelsen upprätthåller. De namn som nu är i bruk framgår enkelt av det FO–register som innehåller alla i Finland verksamma företag.

Instruktioner för val av firmanamnet

 • Bered dig på en försäljning av företaget eller ett misslyckande. Ge därför inte företaget ett person eller ett produktnamn. Företaget är lättare att sälja eller så kan du grunda ett nytt företag, som fortsätter det gamla företagets verksamhet.
 • Om du verkar lokalt, ger ett företag som hänför sig till ortens namn trovärdighet. Det för också med sig kunder.
 • Välj ett internationellt namn eller ett namn som är oberoende av orten, om verksamheten är riksomfattande eller exportinriktad.
 • Namnet bör även utstråla trovärdighet, t.ex. Borgånejdens Kvalitetskonstruktion Ab.
 • Det är till fördel om namnet är lätt att komma ihåg.
 • Det lönar sig inte att beställa dokument, t.ex. visitkort, förrän namnet är registrerat.
 • Fundera på namnet även utgående från webbplats och e-postadress eller använd ett produktnamn.

Här följer några adresser för granskning och bearbetning av namn: www.prh.fi och www.ytj.fi.

Whois-tjänsten visar de offentliga uppgifterna om domännamnet.

Frågor som inverkar på valet av företagsform

Det är verkligen ingen liten sak att välja företagsform. Beskattning och andra ekonomiska faktorer har just ingen betydelse i begynnelseskedet för företagets beskattning, men för företagaren själv betydelsen kan vara mycket viktig. T. ex. firmaägaren kan inte betala för sig själv kilometerersättningar eller dagtraktamenten. Faktorer som säkert har stor betydelse är hur företaget fungerar i praktiken, antalet bolagsmän och kvaliteten på dem, storleken på kapitalet och inställningen till företagarens risk. Någon patentlösning finns inte.

Grundläggande frågor

 • om det finns 2 eller flera fungerande bolagsmän måste man uppgöra ett ömsesidigt bolagsmanavtal (färdig avtalsmodell i delen "Blanketter"), i vilket man överenskommer om åtminstone löneutbetalning, mätning av arbetstid, verksamheten i fall av olyckshändelse och om åtgärder i fall av arbetslöshet
 • bolagsmännens yrkesskicklighet borde komplettera varandra
 • om bolagsmännens förmögenhetsskillnader är stora då företaget grundas är aktiebolag det förnuftigaste alternativet

Företagsformens betydelse för företagarens personliga nettoinkomst/beskattning

1. Måltidskostnader under resan

 • Affärs- och yrkesutövare: Företaget kan inte betala måltidskostnader för företagaren. Verkan till nettoinkomst 0 euro
 • Personbolag (Öb eller Kb) eller aktiebolag: Företaget kan betala en måltid per heldagstraktamente (resans längd över 10 timmar) och det minskar inte dagtraktamentets storlek. Om måltiderna är två till antalet, betalas 50 procent av dagtraktamente. Halvdagstraktamentet (över 6 timmar) halveras redan av en måltid. Verkan till nettoinkomst: T.ex. 50 heldagstraktamente ca. 450 euro/å

2. Kilometerersättning av användning om egen bil, då arbetskörning t.ex. 10 000 km/år

 • Affärs- och yrkesutövare: Man får inte pengar, men utgifterna avdrags i företagarens beskattning i enlighet med kilometerersättningen. Verkan till nettoinkomst: ca 1500 euro/år.
 • Personbolag (Öb eller Kb) eller aktiebolag: Kilometerersättning betalas. Verkan till nettoinkomst: ca. 4 500 euro/år - bränslekostnaderna.

3. Dagtraktamente, då över 10 timmars resdagar 50 styck/år

 • Affärs- och yrkesutövare: Man får inte pengar, men utgifterna avdrags i företagarens beskattning. Verkan till nettoinkomst: ca 670 euro/år
 • Personbolag (Öb eller Kb) eller aktiebolag: Dagtraktamente betalas. Verkan till nettoinkomst: 1 900 euro/år

4. Naturaförmåner

 • Affärs- och yrkesutövare: En företagare kan inte bevilja sig själv naturaförmåner, eftersom löneutbetalning inte är möjlig. Verkan till nettoinkomst: 0 euro/år
 • Personbolag (Öb eller Kb) eller aktiebolag: Kan beviljas. Utbetalas om företagaren lyfter lön. För en FöPL- företagare är utbetalningen av naturaförmåner förmånlig, eftersom för dem betalas endast ca. 3 procent i socialskyddsavgift.

5. Användning av företagarens lokaler till företagsbruk

 • Affärs- och yrkesutövare: Företaget kan inte hyra lokaler, men konkreta kostnaderna kan minskas, även avkastining av byggnaden. Angående kontorsutrymmen används vanligen s.k. arbetsrumsavdrag. Verkan till nettoinkomst, kontorsbruk: ca. 630 euro/år
 • Personbolag (Öb eller Kb) eller aktiebolag: Kan hyras för företaget och hyran måste vara gängse. Från hyresbeloppet avdrags utgifter för t.ex. uppvärmning, försäkring mm. Hyran är kapitalinkomst för hyresgivaren. Verkan till nettoinkomst, kontorsbruk: ca.1500 euro/år

6. Kontorsmöbler och dator i företagarens hembyrå

 • Affärs- och yrkesutövare: S.k. arbetsrumsavdrag innehåller möbler dvs. företagaren måste skaffa dem själv. Av datorn får man skatteavdrag, men betalar den själv. Verkan till nettoinkomst: 0 euro/år
 • Personbolag (Öb eller Kb) eller aktiebolag: Företaget kan betala möbler och datorn, om man hyrar byrån för företaget. Användningsgraden betyder ingenting. Verkan till nettoinkomst: värde av kontorsmöbler och -maskiner, t.ex. 1500 €.

7. Personförsäkringar

 • Affärs- och yrkesutövare: En affärs- och yrkesutövare kan inte dra av försäkringsavgifter för sig själv, sin maka eller sina barn under 14 år, men nog olycksfallsförsäkringarna men inte övriga personförsäkringar. Verkan till nettoinkomst: 0 euro/år
 • Personbolag (Öb eller Kb) eller aktiebolag: Företaget kan betala alla skäliga personförsäkringar och avdrag dem i beskattningen. Verkan till nettoinkomst: T.ex. livförsäkring 100 000 € och sjukförsäkringens sjukdagspenning 50 €, ca. 1500 euro/år.

8. Skattefria personalutgifter till hela personalen max. 400 €/anställd/år (kostnader av kulturtillfällen och motion)

 • Affärs- och yrkesutövare: Kan inte betala för sig själv men anställda kan.
 • Personbolag (Öb eller Kb) eller aktiebolag: Företagarna kan betala för sig själv om andra anställda.

B. Frågor och svar för att underlätta valet av företagsform

Avgörande faktorer utgörs däremot av hur företaget fungerar i praktiken, antalet bolagsmän och kvaliteten på dem, storleken på kapitalet och inställningen till företagarens risk. Någon patentlösning finns inte.

en bolagsmanFirma eller aktiebolag
2 bolagsmän
Aktiebolag (Öppet bolag och Kb möjliga, men rekommenderas inte)
3 bolagsmänAktiebolag (Öppet bolag och Kb möjliga, men rekommenderas inte)
Företaget gör entreprenader med stora borgensförbindelser Aktiebolag, eftersom ansvaret förblir på bolaget vid en eventuell konkurs. Som ett tilläggsalternativ bör man utreda ett eventuellt separat grundande av ett försäljnings- och produktionsbolag, varvid försäljningsbolaget bär borgensansvaret (inte i konsumtionshandeln).
Aktionärernas insatser är olika stora
Aktiebolag (Öppet bolag och Kb möjliga, men rekommenderas inte)
Makan används som arbetskraft
Aktiebolag (Öppet bolag och Kb möjliga, men rekommenderas inte)
MarknadsföringssynvinkelEtt aktiebolag ser i allmänhetens ögon stort ut och är ett mera trovärdigt alternativ än ett personbolag.
Bolagsmännens personliga ekonomiOm aktionärerna är väldigt olika ifråga om förmögenhet är aktiebolag det klokaste alternativet.
Man kan inte lita på alla bolagsmänAktiebolag är det klokaste alternativet
Det placerade kapitalet är stort
Aktiebolag
Flexibilitet i användningen av företagets medelFirma, Öb eller Kb
Uppgörandet av dokument svårt
Firma, Öb eller Kb
Företaget förkovras med företagets vinstAktiebolag
Man har för avsikt att avstå från företaget via försäljning
Aktiebolag bäst. Firma är sämst då vid generationsväxling inte finns någon möjlighet till skattelättnad.
Familjemedlemmar är på väg med i verksamhetenAktiebolag, Firma sämst.
Bolagsmän håller på att avsäga sig företagetAktiebolag
Beredskap för konkursAktiebolag, då en enskild näringsidkare, en bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag ansvarar för företagsverksamheten personligen eller med hela sin egen förmögenhet. Om aktiebolagets aktieägare har ställt borgen för bolagets skuld, då ansvarar han för dem.