JDC Kehitys Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Laatimispäivä 2.3.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ
JDC Kehitys Oy
Y-tunnus 0970052-1
Viimankatu 1 A 14
33900 Tampere

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Ari Järvinen
Puh. 0500 365 395
Sähköposti: ari.jarvinen(a)jdc.fi

3. REKISTERIN NIMI
Asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Asiakassuhteiden hoitoon perustuva asiakasrekisteri. Asiakkaille tiedottaminen ja laskutus.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakkaiden tietoja tallennetaan seuraavasti: palvelun tilaajan etu- ja sukunimi, työnantaja, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakkuuden ja/tai alkamis- ja päättymisajankohta.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Yhteystiedot kerätään asiakkaiden julkisilta verkkosivuilta.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti tietoja.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE
Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteri ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja muiden tarvittavien suojausjärjestelyjen avulla.

10. TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolain 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisterinpitäjälle tehdyn rekisteröidyn kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolain 29 §). Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.