Ett tjänsteföretag tillverkar en tjänst åt sin kund som kan vara t.ex. juristtjänster, timmermanstjänster, städning, bokföring, reklamverksamhet etc. Vanligast är att prissättningen i ett tjänsteföretag baserar sig på den tid som arbetstagaren har använt för sitt arbete och den lön som betalas åt arbetstagaren.

I debiteringspriserna beaktar man dessutom det säsongbetonade och verksamhetens användningsgrad. En vattenbussföretagare måste skrapa ihop sin årsinkomst under några sommarveckor. All försäljning som sker utanför säsongen är överflödig, varvid det lönar sig att sälja det även till ett sämre pris.

Enklast tänkbara regel för uträkning av timpriset:

  • Om företaget inte har en maskinpark och man säljer endast arbetsinsatsen uppgår det timpris, inkl. mervärdesskatt som debiteras till 3 x arbetstagarens timlön.
  • Om företaget dessutom har maskinpark och verktyg eller om det till arbetet hör något material, uppgår det timpris inkl. mervärdesskatt som debiteras, till 4 x arbetstagarens timlön.

Hushållsavdraget
Det lönar sig att dra nytta av hushållsavdraget i prissättningen och vid försäljningen av tjänster. Statens handräckning till tjänsteföretagen är hushållsavdraget, varvid hushållen kan avdrag 40 % av kostnader för det arbete som utförs (inte för förnödenheter eller resekostnader). Om du anställer en person i arbetsavtalsförhållande får du dra av 15 % av den utbetalda lönen och tillhörande lönebikostnader. Arbeten som berättigar till avdrag, är bl.a. underhålls- och grundförbättringsutgifter i hemmet, städningsutgifter, utgifter för barnens vård samt installations- och rådgivningstjänster inom informationstekniken. Reparation av maskiner och apparatur hör inte till det som omfattas av hushållsavdraget. Ett tjänsteföretag måste idka beskattningsbar verksamhet och vara antecknat i förskottsuppbördsregistret. På grund av att hushållsavdraget är individuellt kan makar sammanlagt få ett avdrag på 4 500 € eller 2250 € /person. Självrisk 100 € dras av från båda makarna.

En persons arbetsföretag


I det föregående exemplet uträknades debiteringspriset kraftigt förenklat. I det följande fördjupar vi oss i uträknandet av timpriset på basen av verkliga kostnader. Uträkningen går till på följande sätt

1) Klargörande av den verkliga arbetstiden
Då man räknar ut timpriset görs de största felen vid bedömningen av den tid som berättigar till fakturering. En arbetstagare i Finland som gör en 8 timmars arbetsdag utför en verklig arbetstid om 1750 timmar, men lön utbetalas åt honom för 2150 timmar. Den verkliga effektiva arbetstiden blir ännu avsevärt lägre än tiden på arbetet, som uppgår till bara ca.70 %.Som grund för beräkningen används 1300 faktureringstimmar i året. Med denna mängd timmar skall man få täckt alla företagsverksamhetens kostnader och betala företagaren lön.

2) Fastställande av lönenivån
Vid fastställandet av lönenivån är det skäl att utgå ifrån den lön som för samma arbete utbetalas åt en arbetstagare. En strävan efter en bättre lönenivå än ovan nämnda förutsätter även kvalitativ etc. skillnad jämfört med den sedvanliga. Lönen beräknas givetvis för alla 2150 timmar plus socialskyddsavgiftskoefficienten om 1,3.

  • Företagarens lön = yrkesmannens timlön x 2150 timmar x 1,3

I beräkningarna beaktas årslönen som en fast kostnad för företagaren måste lyfta lön åt sig själv ur sitt företag under alla årstider oberoende av arbetssituationen.

3) Klarläggande av fasta kostnader på årsnivå
Företaget har en del kostnader som skall betalas oberoende av arbetssituationen. Uppgifterna framgår av det förverkligade bokslutet eller av den Företagstolken FT4 Ekonomiplan, som uppgjordes i början av företagsverksamheten.

4) Klargörandet av ränteutgifter
Räkna ut de årliga ränteutgifterna med bankutgifter för de lån som du har tagit. Uppgifterna finns i det förverkligade bokslutet eller i resultatestimatet.

5) Klargörandet av avskrivningar
Alla anläggningstillgångar slits och bör förnyas eller repareras med jämna mellanrum. Omfattningen av de årliga avskrivningarna bör således beaktas i prissättningen för ett bortlämnande av dem innebär ett alltför lågt pris. Pengar inflyter inte för nyinvesteringar eller till betalning av lån som ansluter sig till förnyandet. Observera att avskrivningens storlek inte är samma som lånets återbetalningstid. Speciellt i början av affärsverksamheten tar man lån med långa avbetalningstider, även längre än vad slitaget av apparaturen skulle förutsätta.
Det bästa sättet att behärska företagets ekonomi är, att lånets avkortningstid och maskinens avskrivningstid är lika långa.

6) Bestämning av vinstmålsättningen
Som företagets inkomst räcker inte enbart lönen. Företagaren har tagit en risk, kanske placerat tidigare intjänade pengar i företaget, för vilka man måste få rimlig ränta. Årsvinsten bland finländska toppföretag uppgår till närmare 20 %, men medeltalet torde ligga kring 4 – 5 %.

7) Behovet av täckningsbidrag
Den sammanräknade summan av föregående punkter meddelar ditt behov av täckningsbidrag, dvs. den summa som du via företagandet måste få ihop för att hålla dig till dina målsättningar. I ett tjänsteföretag kommer sig täckningsbidraget av att man prissätter de arbetstimmar som skall faktureras tillräckligt högt. Om sådant som skall förmedlas eller varor som säljs installerade hör till verksamheten, förminskar det täckningsbidrag som man erhåller av arbetet. Å andra sidan binder inköp och vidareförsäljning av förnödenheter pengar för vilka man måste få ränta.

8) Minimitimpriset utan mervärdesskatt i ett tjänsteföretag = täckningsbidrag/timmar som skall faktureras