Business Finland finansiering

Business Finland erbjuder finansiering för forskning, produktutveckling och olika former av affärsutveckling företrädesvis i små och medelstora företag. Stora företag och forskningsorganisationer kan beviljas finansiering för samprojekt med små- och medelstora företag.

Vilka kan få bidrag?
I Finland fungerande små och medelstora företag eller stora företag och samfund som utvecklar sin teknologi.

För vad beviljas finansiering?
För främjande av företagets internationella konkurrenskraft, lönsamhet, sysselsättning, produktivitet, produktion och exporttillväxt på lång sikt. Utöver ovan nämnda saker är det till fördel för projektet om det främjar tillkomsten av ett nytt teknologiföretag eller kommersialiseringen av offentliga forskningsresultat eller tillkomsten av kunskapsintensiva tjänster eller förnyelse av nationalekonomiskt centrala kluster eller tillkomsten av nya tillväxtsektorer samt förnyelse av företaget i sig självt.

Finansieringsformer
Business Finland finansiering täcker endast en del av projektets kostnader och därför måste företagets egen finansiering för hela den tid som projektet pågår vara i skick. Finansieringen kan vara antingen lån eller bidrag. Finansieringen är beroende av vad företaget ska göra i projektet. Lånet är ett lågräntelån och kräver ingen säkerhet. Om målen för projektet av motiverade skäl inte uppnås och resultatet av projektet inte kan utnyttjas, kan en del av lånet i efterhand omvandlas till bidrag.

Business Finland finansiering betalas i regel ut i efterhand, mot redovisning som baserar sig på de faktiska kostnaderna, men det är möjligt att få en del av lånefinansieringen i förskott.

Finansieringens belopp
Beror på projektets omfattning, risk, eventuellt resultat, utmaningarna i den teknologi som utvecklas mm. Finansieringens andel kan uppgå till högst 70 % lån och bidrag sammanlagt.

Kontaktuppgifter: www.businessfinland.fi/sv/

Folkpensionsanstaltens (FPA) näringslivsstöd för företagsverksamhet för funktionshindrad

Avsikten med Folkpensionsanstaltens näringslivsstöd är att en funktionshindrad ska kunna sysselsättas i ett lämpligt arbete som ger en rimlig inkomst, i ett eget företag eller som yrkesutövare. Bidrag beviljas för grundande av ett eget företag och för anskaffning av arbetsredskap. Ett redan verksamt företag kan man stöda vid anskaffningen av arbetsredskap endast om arbetsredskapen är för personligt bruk och de på grund av sjukdom eller skada är av nöden för utförandet av arbetet. Bidragets belopp är behovsprövat och det beviljas till högst 80 procent av de godtagbara totala kostnaderna. Största möjliga näringslivsstöd uppgår till 17 000 euro.