Finnvera har under senare år märkbart utökat sina borgensprodukters antal. Som den enda fungerande riskfinansiär som fungerar med riksomfattande ansvar har den en möjlighet att ge proprieborgen med sämre motsäkerhet än bankerna. Finnveras säkerhet är ofta den enda användbara säkerhetsformen. Borgen beviljas alla branscher utom egentligt lantbruk, skogsbruk och grynderentreprenader inom byggnadsbranschen. Undantag exportgaranti.

Finnveraborgen

Finnveraborgen är avsedd som säkerhet för olika inhemska finansieringsbehov i små och medelstora företag, till exempel investeringar och/eller driftskapital samt för den finansiering som krävs vid affärsverksamhets- eller företagsförvärv. Finnveraborgen lämpar sig för små och medelstora företag samt på särskilda grunder även för storföretag. Borgen beviljas inom alla branscher utom egentligt lantbruk, skogsbruk eller grynderentreprenad inom byggnadsbranschen.

Finnveraborgen är avsedd som säkerhet vid olika inhemska finansieringsbehov i företag, bl.a.

 • produktutveckling
 • marknadsföring
 • investeringar i maskiner, utrustning och produktionslokaler
 • som säkerhet för finansiering av det driftskapi-tal som företagsverksamheten kräver
 • finansiering av projekt under tillverkningstiden
 • periodisk finansiering
 • finansiering vid förvärv av affärsverksamhet eller företag
 • säkerheter för inhemska leveransavtal.

Borgen lämpar sig som säkerhet för lån eller bankgarantier som har beviljats av bank, finansie-rings- eller försäkringsbolag till exempel vid följande finansieringsformer:

 • kredit
 • konto med kredit
 • kreditlimit
 • factoring
 • bankgaranti (leverans säkerhet, annan ansvars-förbindelse)
 • bankgarantilimit (leveranssäkerhet)

Finnveraborgen skräddarsys enligt företagets finansieringsbehov

 • borgensandelen kan vara i allmänhet 50 % av krediten eller annan finansieringsförbindelse
 • avgifter och kostnader: mottagare av borgen debiteras en årlig borgensprovision som påverkas av företagets lönsamhet, risken i affärsverksamheten, företagets motsäkerheter samt borgenstiden. För borgen debiteras även en expeditionsavgift.
 • borgenstiden: avtalas från fall till fall.
 • motsäkerheten: förhandlas från fall till fall tillsammans med företaget och finansiären.

Begynnelseborgen

Finnveras begynnelseborgen hjälper nya företag att få finansiering från banken för olika investerings- och driftskapitalbehov. Begynnelseborgen är avsedd för nystartade företag som överensstämmer med EU:s definition av SMF-företag. Företagen ska ha införts i handelsregistret för högst tre år sedan och vara ägda av fysiska personer. Begynnelseborgen kan beviljas för inhemskt företag eller registrerat firmanamn, ändå inte till andelslag.

Ansökning
Din egen bank ansöker om begynnelseborgen för din räkning. Du eller ditt företag behöver inte vara i direkt kontakt med Finnvera.

Villkor
Finnveras borgensandel kan vara högst 80 procent, men beloppet av begynnelseborgen som beviljas ett företag kan vara sammanlagt högst 80 000 euro. Minimibeloppet för Finnveras begynnelseborgen är 10 000 euro.

Lån som garanteras
Skuldebrevslån

Säkerhet
Huvuddelägarnas proprieborgen som särborgen som ska täcka 25 procent av Finnveras borgensbelopp. Minimibeloppet för proprieborgen är 3 000 euro.

Begränsningar
Branscher som kan finansieras är andra än egentligt lantbruk, skogsbruk och grynderentreprenad inom byggnadsbranschen. Begynnelseborgen kan inte användas för att finansiera företagsförvärv, förvärv av egna aktier eller anskaffning av verksamhetslokaler eller bilar. Det kan inte heller användas för exportfinansiering.

EU:s bestämmelser om statsstöd (begynnelseborgen omfattar de minimis-stöd) begränsar användningen av begynnelseborgen vid finansiering v anskaffning av transportmedel och -anordningar då företaget idkar fraktning för annans räkning.

Avgifter
Borgensprovisionen debiteras var tredje månad och den utgör 3 procent p.a. av borgenssaldot som banken uppger. Expeditionsavgiften är 1 procent av borgensbeloppet.

Internationaliseringsborgen - borgen för små och medelstora företag med internationell inriktning

Borgen för små och medelstora företag med internationell inriktning. Internationaliseringsborgen beviljas för finansiering av finländska små och medelstora företags affärsverksamhet i utlandet. Garanti lämpar sig med vissa förutsättningar även för större företag än små och medelstora företag.

Borgen beviljas ett dotterbolag eller intresseföretag som befinner sig i utlandet och kan användas till

 • investering
 • utveckling
 • tillväxt
 • anskaffning eller ökning av ägarandelar samt höjning av aktiekapitalet i dotterbolag eller intresseföretag som verkar i utlandet. Låntagaren bör efter investeringen i regel inneha minst 1/5 av rösterna i bolaget.

Det utländska dotterbolag eller intresseföretag som är objekt för finansieringen skall i första hand utöva produktions-, monterings-, underhålls- eller serviceverksamhet. Finansiering beviljas inte enbart för att grunda eller utvidga ett försäljningskontor eller för export. Internationaliseringsborgen kan ansökas av företag med färre än 250 anställda och en omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro. Dessutom kan företagets ägarbakgrund och ägande i andra företag inverka på om det är ett SMF-företag.Det dotterbolag eller intresseföretag som finansieringen gäller kan verka i ett land vars betalningsförmåga enligt Finnveras landklassificering är åtminstone måttlig.

SMF-borgen

Finnveras SMF-borgen hjälper tillväxtföretag att få finansiering från banken för olika investerings-, driftskapital- och produktutvecklingsbehov. SMF-borgen är avsedd för tillväxtorienterade företag enligt EU:s SMF-definition, vilka har införts i handelsregistret för över tre år sedan. Det sökande företagets Rating Alfa –klass bör vara minst A (Suomen Asiakastietos Rating Alfa –klassificering) och personägande i företaget bör vara över 50 %. En förutsättning för borgen är att ditt företags och dess ansvariga personers kreditupplysningar är i ordning.

Ansökning
Din egen bank ansöker om SMF-borgen för din räkning. Du eller ditt företag behöver inte vara i direkt kontakt med Finnvera.

Vilkor
Finnveras borgensandel är altid 80 procent. Minimibeloppet för Finnveras SMF-borgen är 10 000 euro och beloppet av SMF-borgen som beviljas ett företag kan vara sammanlagt högst 120 000 euro. Den sökande behöver inte ha någon självfinansiering.

Lån som garanteras
Skuldebrevslån

Säkerhet
SMF-borgen har inga säkerheter.

Begränsningar
Branscher som kan finansieras är andra än egentligt lantbruk, skogsbruk och grynderentreprenad inom byggnadsbranschen. SMF-borgen kan inte användas för att finansiera företagsförvärv, förvärv av egna aktier eller anskaffning av verksamhetslokaler eller bilar. Det kan inte heller användas för exportfinansiering.

Avgifter
Borgensprovisionen debiteras var tredje månad och den utgör 3 procent p.a. av borgenssaldot som banken uppger. Expeditionsavgiften är 1 procent av borgensbeloppet. I Smf-borgen ingår de-minimis stöd. Smf-borgen kan dock, i situationer då statligt stöd inte får förekomma, prissättas så att stöd inte uppstår. I det här fallet skall den borgensprovision som uppbärs vara minst 3 %.

Exportgaranti

Det inhemska garantibehovet inom export täcks med exportgarantier. Med hjälp av exportgaranti kan exportören få finansiering av driftskapital från banker under tillverkningen eller efter leveransen vid exportaffärer. Exportgaranti kan även användas som motsäkerhet till banken vid leveransgarantier för utländska köpare (borgen för offerttiden, förskottsbetalning och leverans samt för garantitiden).

Exportgarantier kan fås för följande ändamål:

 • finansiering av driftskapital under tillverkningstiden för exporten, som exempelvis för finansiering av tillverkningskostnader och de råvaruinköp som behövs för exportleveranserna
 • finansiering av driftskapital efter exportleveransen (finansiering av betalningstiden som köparen beviljats)Det finns inga begränsningar angående företagsstorlek i fråga om exportfinansiering och därför kan exportgarantier beviljas även till andra än små och medelstora företag. Vanligtvis finansieras inte export till dotter-/intressebolag, men om exportören är ett inhemskt moderbolag och den slutliga kunden är en köpare utanför koncernen kan exporten ske även via dotter-/intressebolaget.Det finns inga branschbegränsningar för exportprojekten.De lån och garantier som Finnvera beviljar anses innefatta statligt stöd om det pris för finansiering som bolaget tar ut av företag är lägre än det jämförelsepris som Europeiska kommissionen har fastställt. På grund av internationella avtal ska exportgarantierna dock alltid prissättas så att de inte innefattar stöd.Ansökningarna gällande finansiering av driftskapital under tillverkningstiden eller efter leveransen vid exportaffärer eller garantier i anknytning till leveransavtal, de så kallade exportgarantiansökningarna, handläggs vid Finnveras regionkontor.

Miljöborgen

Miljöborgen kan beviljas som säkerhet för krediter som används för investeringar i miljövård, för projekt i anslutning till förnybar energi eller för projekt som förbättrar energieffektiviteten. Borgen kan beviljas företag i alla storleksklasser och i hela landet.

Borgen lämpar sig bl.a. för investeringar i vattenvård, luftvård och återvinning av avfall samt för projekt i anslutning till förnybar energi, och ställs för företag som behöver finansiering till exempel för investeringar i vindparker, biobränsleanläggningar eller värmekraftverk som utnyttjar skogsenergi. Borgen kan även användas för projekt som syftar till att förbättra energieffektiviteten samt för ändringar, reparationer och förbättringar i ovan beskrivna projekt.

Borgen kan även beviljas sådana investeringar i utlandet som avsevärt förbättrar miljöns tillstånd i Finland.

Finnveras borgen kan utgöra högst 80 procent av det kreditbelopp som ska garanteras. Innan borgen kan ställas förutsätts en separat utredning av en expert och vid utländska investeringar dessutom utrikesministeriets utlåtande om projektets ändamålsenlighet och effektivitet.

Fartygsborgen

Fartygsborgen är en säkerhet som ställs för lån till finländska företag som bedriver rederi- eller skeppsbyggnadsverksamhet. Fartygsborgen kan beviljas företaget oavsett dess storlek eller ägarbas.