Var och en som idkar affärs- eller yrkesverksamhet är bokföringsskyldig för sin verksamhet

Dubbel bokföring måste på grund av företagsformen föras i personbolag (öppet och kommanditbolag) och aktiebolag. En yrkesutövare är inte skyldig att hålla sig med dubbel bokföring.

Betydelsen av bokföring
Bokföringen har en mycket större betydelse för företaget och företagaren än bara en bokföring av utgifter och inkomster i kronologisk ordning. Bokföringen utgör en del av redovisningen och dess uppgift är att producera viktig information för ägare och andra referensgrupper gällande fördelningen av resultatet. En annan uppgift för bokföringen är att hålla isär inkomster, utgifter, tillgångar och skulder mellan ägare och företag eller andra företag. Ansvarig för att bokföringen fungerar är den ansvariga företagaren.

Bokföringsbyråer

Största delen av företagarna ger bokföringen till någon bokföringsbyrå. På samma ställe kan man också sköta löneutbetalningshändelserna. Tyvärr är det vanligt att man vid valet av bokföringsbyrå fäster större uppmärksamhet vid de kostnader som bokföringsbyrån uppbär än vid bokföringsbyråns förmåga att på bästa sätt sköta ärendena för företagaren och företaget. Därför är det skäl för en företagare i beråd att starta sin verksamhet att före valet av bokföringsbyrå diskutera med företagarna på orten och lyssna på deras synpunkter i ärendet. Det är till fördel för kunden själv att för företaget viktiga uppföljningsuppgifter rörande ekonomin kommer kunden till godo. Man måste också komma ihåg att fråga efter uppgifterna såvida inte bokföringsbyrån självmant bjuder ut dem. I regel gäller det för företagaren att koncentrera sig på den egna affärsverksamheten och utvecklandet av den. En bokförare som är yrkeskunnig och väl förtrogen med företagsverksamhet utgör också ett betydande tilläggsvärde vid utvecklandet av företagarens egen affärsverksamhet. Det lönar sig att göra ett skriftligt avtal med bokföringsbyrån, där man överenskommer om de uppgifter som ska skötas.

Prestationsprincip, betalningsprincip
I en bokföring grundad på betalningsprincipen bokförs utgifter och inkomster i enlighet med betalningens datering. Endast en yrkesutövare har rätt att använda sig av bokföring enligt kassaprincipen under hela redovisningsperioden. I den prestationsbaserade bokföringen, som utgör utgångspunkten för bokföringen, bokförs händelserna i enlighet med den dag då de har inträffat (försäljning) eller i enlighet med den dag då de har mottagits (köp). Andra än yrkesutövare uppgör sitt bokslut i enlighet med prestationsprincipen. Detta innebär emellertid inte att den prestationsbaserade metoden skulle behöva användas under hela bokföringsperioden, utan då bokföringsperioden tar slut bokför man enligt den prestationsbaserade principen. Härvid återgår man till realtid.

Kräv av bokföringsbyrån att den iakttar prestationsbaserad registrering hela bokföringsperioden, i synnerhet då företagets betalningsberedskap har försvagats och fakturorna betalas försenade. Det kan bli aktuellt att betala mervärdesskatten för tidigt. Mellanboksluten håller inte heller streck. Om era kunder är långsamma betalare, lönar sig det också att använda prestationsbaserad registrering.