ELY-keskuksen yritysrahoituksella pyritään madaltamaan kynnystä uusien yritysten perustamiseksi, kannustamaan yrityksiä kehittämään toimintaansa, hakemaan kasvua ja kannattavuutta. Avustusta voidaan myöntää kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin sekä valmistaville yrityksille kuljetuskustannuksiin.

Hakemusten arvioinnissa huomiota kiinnitetään mm. seuraaviin kohtiin:

 • Hankkeen yhteys yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan
 • Hankkeen vaikutukset yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteenja liiketoimintaosaamiseen
 • Yrityksen markkina-alue jakilpailutilanne
 • Yrityksen taloudellinen asema
 • Hankkeen toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden ja asiantuntijoiden osaaminen
 • Hankkeen kokonaisrahoituksentilanne

Investointituet

Pk-yritysten investointeihin voidaan myöntää avustusta asetuksessa säädettyjen enimmäisprosentti osuuksien mukaisesti mm., mikäli avustuksen myöntämisen voidaan katsoa nopeuttavan hankkeen tavoitteen mukaisen toiminnan käynnistymistä merkittävästi.

Investointien tukitasot yrityskoon mukaan:

 • Mikroyritykset (< 10 henkilöä) tukitaso on 35 %.
 • Pienyritykset (< 50 työntekijää) tukitaso on 30 %, erityisperustein 35 %.
 • Keskisuuret (50 -249 henkilöä) tukitaso on 20 %, erityisperustein 25 %.

Rakennuksiin kohdistuvaa rahoitusta voidaan pääsääntöisesti myöntää hakijayrityksen omaan käyttöön tulevien toimitilojen kustannuksiin. Rahoitusta voidaan myöntää silloin, kun rakennusinvestointi edistää merkittävästi yrityksen kilpailukykyä: esim. tehostamalla tuotantotoimintaa, nostamalla teknologian tasoa tai edistämällä uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien käyttöönottoa.
Lähtökohtaisesti ei tueta investointeja, jotka pohjautuvat pelkästään paikalliseen loppukysyntään. Yrityksen muuta kehittämistä, joka perustuu paikalliseen loppukysyntään, voidaan sen sijaan rahoittaa. Liikuteltavan kaluston hankinnan rahoittamiseen suhtaudutaan pidättyvästi. Avustusta voidaan myöntää paikallisilla markkinoilla toimivalle pienyritykselle investointeihin, jos yrityksen arvioidaan palveluillaan tai tuotteillaan täydentävän sellaista alueellista kysyntää, jota jo toimivat yritykset eivät saa tyydytetyksi.

Investointitukea ei pääsääntöisesti myönnetä:

 • Liikenteen toimialan investointeihin
 • Sosiaali- ja terveysalan tavanomaisiin kalusto- tai kiinteistöinvestointeihin (mm. päivä- ja hoivakodit, vanhuspalvelut)
 • Korvausinvestoinneiksi katsottaviin hankintoihin
 • Rakennetun kiinteistön tai maa-alueiden ostoon
 • Tavanomaisiin tietotekniikkahankintoihin (tietokoneet, puhelimet, tulostimet, ohjelmistopäivitykset)
 • Asiantuntijapalveluyrityksiin (mm. liikkeenjohto, markkinointi, yms. konsultointi)

Kehittämisavustukset

Kehittämistoimenpiteiden tukitaso on pk-yrityksille enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista.

Rahoitusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan kehittämishankkeeseen, kun yritys aloittaa toimintansa, laajentaa tai kehittää sitä. Kehittämishankkeen tulee olla merkittävä suhteessa yrityksen toiminnan volyymiin.Lisäksi sen toteutuksella tulee olla merkittävä vaikutus yrityksen käynnistämiseen, laajentamiseen / uudistamiseen, innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen, kasvuun tai kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai energia-tai materiaalitehokkuuteen.

Lue lisää rahoituslinjauksista: www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset...

Tukien myöntämisen yleisiä ehtoja

Yritystoiminnan tukien lähtökohdat ovat:

 • Avustuskohteella täytyy olla edellytykset jatkuvaan ja kannattavaan toimintaan, harrastusmuotoista toimintaa ei tueta
 • Avustusten saaminen tarkoittaa sitoutumista yritystoiminnan jatkamiseen 3 vuoden ajaksi pk-yrityksissä ja 5 vuoden ajaksi maaseutuyrityksissä viimeisestä tuen maksusta, muuten tuki voidaan periä osittain tai kokonaan takaisin
 • Avustuksella hankittua omaisuutta ei saa myydä tai luovuttaa ennen em. määräaikaa, poikkeuksena tarkoituksenmukaisuusnäkökulma tai työkyvyn menetys
 • Avustuksen saajan tulee rahoittaa investoinnin hankintamenosta vähintään 25 % sellaisella rahoituksella, jossa ei ole julkisen rahoittajan myöntämää rahoitusta

Kilpailullisista syistä tukea ei pääsääntöisesti voida myöntää:

 • Vähittäis- ja tukkukaupoille tai Internet-pohjaisille verkkokaupoille
 • Ravitsemistoimintaan (pl. toiminta osana laajempaa matkailuhanketta)
 • Yksityishenkilöille kuluttajapalveluja tarjoaville yrityksille
 • Maa-, metsä- ja rakennusurakointitoimintaan

Kehittämisavustuksen hakeminen

Rahoituksen hakemiseksi on tehtävä kehittämishankesuunnitelma, jossa kuvataan hanke yksityiskohtaisesti. Huolellisesti tehty sähköinen hakemus toimii hankesuunnitelma ja nopeuttaa käsittelyä oleellisesti. Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen ELY-keskuksen asiantuntijaan. Rahoitusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta ja hakemus tulee jättää ELY-keskukseen ennen hankkeen aloittamista.

Seuraavalla lomakkeella voit suunnitella avustushakemusta (hakemus jätetään sähköisesti):

Kuljetustuki

Kuljetustuen tavoitteena on tasoittaa kaukana markkinoista toimivan yrityksen kuljetuskustannuksia suhteessa markkinoiden lähellä toimivaan yritykseen. Tuen saamisen ehtona, on että tuote on valmistettu tukialueella ja kuljetus lähtee ammattiliikenteenharjoittajan kyydissä valmistuspaikkakunnalta eli ei yrityksen omalla kuljetuskalustolla suoritetuista kuljetuksista.

Tuen saantiehdot ovat pääpiirteittäin seuraavat:

 • Kuljetettavan tuotteen tulee olla valmistettu kuljetustukeen oikeuttavalla alueella.
 • Kuljetusmatkan pituuden tulee olla vähintään 266 km. Jos kuljetukseen liittyy edellä mainittuja satamatoimintoja, joista maksetaan satamatoimintojen tukea, matkan vähimmäispituus on tällöin 101 km.
 • Kuljetusmatka yli 101 km, jos toimitus Merikarvian pohjoispuolelle tai Saimaan satamiin silloin, kun mukana satamatoimintoja.
 • Tuki riippuu kuljetuksen pituudesta: 266 - 400 km tuki 9%, 401 - 600 km tuki 13%, 601-800 km tuki 17% ja yli 801 km tuki 20%

Hakeminen
Kuljetustukea haetaan ELY-keskuksesta kalenterivuosittain jälkikäteen kolmen kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä.

Kuljetustukea ei myönnetä seuraavien tuotteiden kuljetuksesta:

 • Jalostamattomat tuotteet, aineet ja ainekset
 • Raaka-aineet
 • Käytetyt tavarat
 • Maa- ja kiviainekset, malmit ja rikasteet, tuhka, turve, kuona, kalkki ja vastaavat ainekset
 • Jätteet, romut ja niihin rinnastettava aines
 • Kierrätettävät tavarat ja ainekset
 • Jalostamaton puutavara, raakapuu, puunkorjuun sivutuotteet
 • Hake, pelletit, briketit, puru, lastut, klapit ja muu polttopuu
 • Teollisten tuotantoprosessien vähäarvoiset sivutuotteet
 • Muut vastaavat jalostamattomat tai vain vähän jalostetut tavarat taikka ainekset

Kuljetustukea ei myöskään voida myöntää seuraaville toimialoille:

 • Terästeollisuus, hiiliala sekä kaivostoiminta ja louhinta
 • Laivanrakennusala
 • Synteettikuituteollisuus
 • Energian tuotannon, jakelun ja energiainfrastruktuurin ala
 • Maa- ja metsätalous
 • Kalatalouden ja kalanjalostuksen ala

Lisätietoa Kuljetustuesta: www.ely-keskus.fi/kuljetustuki...

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

Puhelin 0295 026 500
Kallanranta 11, Kuopio
www.ely-keskus.fi/ely-pohjois-savo