Keski-Suomen ELY-keskus tukee aloittavien yritysten investointeja ja kehityshankkeita harkinnanvaraisesti. Saarijärven-Viitasaaren seudulla sekä Konnevedellä ovat paremmat tukitasot kuin muualla Keski-Suomessa.

Investointituki

Investointien tukitasot vaihtelevat yrityskoon mukaan ja ovat enintään:

 • mikro-ja pienyritykset 30 %
 • keskisuuret 20 %
 • suuryritykset 10 %

Rakentamiseen tukea myönnetään pääsääntöisesti vain uusien tuotantotilojen rakentamiseen toimintaa käynnistettäessä tai merkittävästi laajennettaessa. Investointihankkeen tulee edistää merkittävästi esim. tuotantotoiminnan tehostamista ja uudistumista, teknologiatason nostoa, uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien käyttöönottoa sekä työllisyyttä. Erityisenä painopisteenä investoinneissa ovat kansainvälistyvät pk-yritykset sekä niiden toimintaa tukevien alihankintaverkostoyritysten uudenlaista liiketoimintaa sekä uusia työpaikkoja luovat hankkeet ja vähähiiliseen talouteen kytkeytyvät hankkeet.

Kone- ja laiteinvestoinneissa tuetaan vain kyseisen toimialan uutta teknologiaa edustavia koneita ja laitteita. Investointiavustusta ei pääsääntöisesti myönnetä, mikäli myönnettävä tuki jäisi alle 5000 euron.

Investointitukea ei pääsääntöisesti myönnetä:

 • Liikenteen toimialan investointeihin
 • Sosiaali- ja terveysalan tavanomaisiin kalusto- tai kiinteistöinvestointeihin (mm. päivä- ja hoivakodit, vanhuspalvelut)
 • Korvausinvestoinneiksi katsottaviin hankintoihin
 • Rakennetun kiinteistön tai maa-alueiden ostoon
 • Tavanomaisiin tietotekniikkahankintoihin (tietokoneet, puhelimet, tulostimet, ohjelmistopäivitykset)
 • Asiantuntijapalveluyrityksiin (mm. liikkeenjohto, markkinointi, yms. konsultointi)

Kehittämisavustukset

Tukitaso voi olla enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista.
Kehittämisavustus suunnataan erityisesti kasvuhakuisille ja kansainvälistyville sekä aloittamisvaiheessa oleville, uusia kehittyviä toimialoja edustaville mikro- ja pk-yrityksille.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää yritysten kehittämistoimenpiteisiin:

 • Kansainvälistymiseen
 • Tuotekehitykseen
 • Investointeihin
 • Haasteellisten investointi-ja kehittämishankkeiden sekä tutkimushankkeisiin tähtääviin toteutettavuusselvityksiin tai kansainvälistymishankkeiden valmisteluun
 • Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille kansainvälistymishankkeiden valmisteluun

Tarkemmin Keski-Suomen rahoituslinjauksista.

Kehittämisavustuksen hakeminen
Rahoituksen hakemiseksi on tehtävä kehittämishankesuunnitelma, jossa kuvataan hanke yksityiskohtaisesti. Huolellisesti tehty sähköinen hakemus toimii hankesuunnitelma ja nopeuttaa käsittelyä oleellisesti. Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen ELY-keskuksen asiantuntijaan. Rahoitusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta ja hakemus tulee jättää ELY-keskukseen ennen hankkeen aloittamista.

Seuraavalla lomakkeella voit luonnostella avustushakemusta (hakemus jätetään sähköisesti)

Tukien myöntämisen yleisiä ehtoja

Yritystoiminnan tukien lähtökohdat ovat:

 • Avustuskohteella täytyy olla edellytykset jatkuvaan ja kannattavaan toimintaan, harrastusmuotoista toimintaa ei tueta
 • Avustusten saaminen tarkoittaa sitoutumista yritystoiminnan jatkamiseen 3 vuoden ajaksi pk-yrityksissä ja 5 vuoden ajaksi maaseutuyrityksissä viimeisestä tuen maksusta, muuten tuki voidaan periä osittain tai kokonaan takaisin
 • Avustuksella hankittua omaisuutta ei saa myydä tai luovuttaa ennen em. määräaikaa, poikkeuksena tarkoituksenmukaisuusnäkökulma tai työkyvyn menetys
 • Avustuksen saajan tulee rahoittaa investoinnin hankintamenosta vähintään 25 % sellaisella rahoituksella, jossa ei ole julkisen rahoittajan myöntämää rahoitusta

Kilpailullisista syistä tukea ei pääsääntöisesti voida myöntää:

 • Vähittäis- ja tukkukaupoille tai Internet-pohjaisille verkkokaupoille
 • Ravitsemistoimintaan (pl. toiminta osana laajempaa matkailuhanketta)
 • Yksityishenkilöille kuluttajapalveluja tarjoaville yrityksille
 • Maa-, metsä- ja rakennusurakointitoimintaan

Kuljetustuki

Kuljetustuen tavoitteena on tasoittaa kaukana markkinoista toimivan yrityksen kuljetuskustannuksia suhteessa markkinoiden lähellä toimivaan yritykseen. Tuen saamisen ehtona, on että tuote on valmistettu tukialueella ja kuljetus lähtee ammattiliikenteenharjoittajan kyydissä valmistuspaikkakunnalta eli ei yrityksen omalla kuljetuskalustolla suoritetuista kuljetuksista.

Tuen saantiehdot ovat pääpiirteittäin seuraavat:

 • Kuljetettavan tuotteen tulee olla valmistettu kuljetustukeen oikeuttavalla alueella.
 • Kuljetusmatkan pituuden tulee olla vähintään 266 km. Jos kuljetukseen liittyy edellä mainittuja satamatoimintoja, joista maksetaan satamatoimintojen tukea, matkan vähimmäispituus on tällöin 101 km.
 • Kuljetusmatka yli 101 km, jos toimitus Merikarvian pohjoispuolelle tai Saimaan satamiin silloin, kun mukana satamatoimintoja.
 • Tuki riippuu kuljetuksen pituudesta: 266 - 400 km tuki 9%, 401 - 600 km tuki 13%, 601-800 km tuki 17% ja yli 801 km tuki 20%

Hakeminen
Kuljetustukea haetaan ELY-keskuksesta kalenterivuosittain jälkikäteen kolmen kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä.

Kuljetustukea ei myönnetä seuraavien tuotteiden kuljetuksesta:

 • Jalostamattomat tuotteet, aineet ja ainekset
 • Raaka-aineet
 • Käytetyt tavarat
 • Maa- ja kiviainekset, malmit ja rikasteet, tuhka, turve, kuona, kalkki ja vastaavat ainekset
 • Jätteet, romut ja niihin rinnastettava aines
 • Kierrätettävät tavarat ja ainekset
 • Jalostamaton puutavara, raakapuu, puunkorjuun sivutuotteet
 • Hake, pelletit, briketit, puru, lastut, klapit ja muu polttopuu
 • Teollisten tuotantoprosessien vähäarvoiset sivutuotteet
 • Muut vastaavat jalostamattomat tai vain vähän jalostetut tavarat taikka ainekset

Kuljetustukea ei myöskään voida myöntää seuraaville toimialoille:

 • Terästeollisuus, hiiliala sekä kaivostoiminta ja louhinta
 • Laivanrakennusala
 • Synteettikuituteollisuus
 • Energian tuotannon, jakelun ja energiainfrastruktuurin ala
 • Maa- ja metsätalous
 • Kalatalouden ja kalanjalostuksen ala

Lisätietoa Kuljetustuesta: www.ely-keskus.fi/kuljetustuki...

Yhteystiedot


Keski-Suomen ELY-keskus

Käyntiosoite: Cygnaeuksenkatu1, JYVÄSKYLÄ
www.ely-keskus.fi/yhteystiedot-keski-suomi

Asiantuntijat

Paula Kerttunen (yrityksen kehittämisavustus) yritysasiantuntija, puh. 0295 024 557

Juha Keurulainen (yrityksen kehittämisavustus) yritysasiantuntija, puh. 0295 024558

Janne Nummi (yrityksen kehittämisavustus) rahoitusasiantuntija, puh. 0295 024672

Pirjo Suhonen (kehittämispalvelut) kehittämispäällikkö, puh. 0295 024601

Jouni Hynynen (kansainvälistyminen) Team Finland -koordinaattori, puh. 0295 024 545

Panu Kässi (maaseutuohjelma) yritysasiantuntija, puh. 0295 024567

Tiia Rantanen (maaseutuohjelma) maaseutukoordinaattori, puh. 0295 024999

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi