Työaikalaki koskee lähes kaikkea työtä, jota tehdään työ- tai virkasuhteen perusteella. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia erilaisista työajan joustoista työaikalain ja työehtosopimuksen puitteissa. Uusi työaikalaki toi työaikapankin kaikkien yritysten käyttöön.

Uuden työaikalain pääuudistukset

 • Työaikapankki kaikille yrityksille
 • Normaali työaika voi olla 10 h/pv (4 kk aikana tasoitettava 40 h viikossa)
 • Joustotyöaika antaa työntekijälle ja työnantajalle mahdollisuuden sopia työn tekemisestä työntekijän haluamassa paikassa
 • Liukuvassa työajassa voidaan työaikaa pitentää tai lyhentää 4 tuntia (4 kk jaksossa ylitys max. 60 h, alitus max. 20 h)

Työaikalaki edellyttää, että työnantaja etukäteen suunnittelee työntekijöiden työajan ja laatii sitä varten työtuntijärjestelmän. Noudatettaessa keskimääräistä työaikaa, pitää etukäteen laatia työajan tasoittumisjärjestelmä. Alle 18-vuotiaita nuoria koskee lisäksi laki nuorista työntekijöistä.

Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Poikkeuksena jaksotyö tai työsopimukseen perustuva työaika sekä paikallinen sopimus.

Ylityötuntien enimmäismäärät (ei ajoneuvokuljettajat, hätätyö)
4 kuukauden jakson aikana Kokonaistyöaika laskettuna keskimäärin 48 h/viikossa
Kalenterivuodessa Ylitöitä enintään 250 tuntia + paikallisesti sopien 80 h (max. 138 h/4 kk jaksossa)

Työaika on järjestettävä niin, että työntekijä saa kerran viikossa vähintään 35 tuntia kestävän keskeytymättömän vapaa-ajan, joka on mikäli mahdollista sijoitettava sunnuntain yhteyteen. Viikoittainen vapaa-aika voidaan järjestää keskimäärin 35 tunniksi 14 vuorokauden ajanjakson aikana. Vapaa-ajan tulee olla kuitenkin vähintään 24 tuntia viikossa.

Keskeytymättömässä vuorotyössä vapaa-aika voidaan järjestää keskimäärin 35 tunniksi, enintään 12 viikon aikana. Vapaa-ajan tulee olla kuitenkin vähintään 24 tuntia viikossa. Teknisten olosuhteiden tai työn järjestelyjen niin edellyttäessä voidaan menetellä vastaavalla tavalla, jos siihen on työntekijän suostumus.

Tässä pykälässä säädetystä voidaan poiketa, jos säännöllinen työaika on vuorokaudessa enintään kolme tuntia, sekä maatalouden kotieläinten hoitotyössä ja kiireellisessä kylvö- ja sadonkorjuutyössä.

Lakiin perustuva paikallinen sopimus säännöllisestä työajasta

Jollei työehtosopimuksesta muuta johdu, työnantaja ja työntekijä voivat sopia vuorokautisen säännöllisen työajan pidentämisestä enintään kahdella tunnilla. Säännöllisen työajan tulee tällöin tasoittua keskimäärin 40 tunniksi viikossa enintään neljän kuukauden ajanjakson aikana. Viikoittainen työaika saa olla enintään 48 tuntia.

Moottoriajoneuvon kuljettajan työaika

Moottoriajoneuvon kuljettajan vuorokautinen työaika saa olla enintään 11 tuntia vuorokausilepoa seuraavan 24 tunnin yhdenjaksoisen ajanjakson aikana. Jos moottoriajoneuvon kuljettajan työtä ei voida muulla tavoin järjestää tarkoituksenmukaisesti, saadaan vuorokautista työaikaa pidentää enintään 13 tunniksi, jos työaika ei ylitä 22 tuntia pidennetyn työajan jälkeistä vuorokausilepoa seuraavan 48 tunnin ajanjakson aikana.

Jaksotyöaika

Jaksotyössä säännöllinen työaika saadaan normaalista poiketen järjestää niin, että se on kolmen viikon pituisena ajanjaksona enintään 120 tuntia tai kahden viikon pituisena ajanjaksona enintään 80 tuntia.

Työaikalain perusteet nuorille työntekijöille alle 18 vuotta

Työhön saadaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja joka on suorittanut oppivelvollisuutensa.

Lisäksi saadaan 14 vuotta täyttänyt tai saman kalenterivuoden aikana sanotun iän täyttävä henkilö ottaa sellaiseen kevyeen työhön, joka ei vahingoita hänen terveyttään tai kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen:

 • Enintään puoleksi hänelle kulloinkin koulusta annettavasta loma-ajasta; sekä
 • Koulutyön aikana tilapäisesti tai muutoin kulloinkin kestoltaan lyhytaikaiseen työsuoritukseen.
 • Alle 14 -vuotias voi erityistapauksissa työskennellä tilapäisesti esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä sekä muissa vastaavanlaisissa tilaisuuksissa

Työntekijä 13 - 14-vuotias:

 • Loma-aikana 7 h/vrk, 35 h/viikko
 • Kouluaikana: koulupäivinä 2 h/vrk ja vapaapäivinä 7 h/vrk
 • 13 - 15 vuotiaiden koulupäivän ja työajan pituus yhteensä enintään 8 h/vrk (poikkeuslupa mahdollinen ammattillisen kehityksen takia)
 • Ylityöt kielletty
 • Työajansijoittelu: klo 8 - 20, kotitaloustyö klo 23 saakka
 • Ruokatunti 0,5 h, jos työaika yli 4,5 h/vrk
 • Viikkolepo nuorelle työntekijälle vähintään 38 tuntia kestävä viikoittainen vapaa-aika keskeytymättömänä

Työntekijä 15 - 17-vuotias:

 • Loma-aikana 8 h/vrk, 40 h/viikko
 • 13 - 15-vuotiaiden koulupäivän ja työajan pituus yhteensä enintään 8 h/vrk (poikkeuslupa mahdollinen ammattillisen kehityksen takia), 15 – 17-vuotiaiden työaika enintään 9 h/vrk
 • Ylityöt enintään 80 h/vuodessa, (poikkeusluvalla lisäksi 40 h/v) max. 48 h/vko
 • Työajansijoittelu: Klo 6 – 22, kotitaloustyössä klo 23 saakka
 • Ruokatunti 0,5 h, jos työaika yli 4,5 h/vrk
 • Viikkolepo nuorelle työntekijälle vähintään 38 tuntia kestävä viikoittainen vapaa-aika keskeytymättömänä

Työaikalaki kokonaisuudessaan osoitteessa www.finlex.fi