Rahoituspäätökset yritysten avustuksista tehdään Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakuntien alueella toimiville yrityksille Hämeen ELY-keskuksessa.

Hämeen ELY-keskuksen tuet

Kehittämisavustus

Yritysten kehittämisavustusta myönnetään Etelä-Suomessa vain pk-yrityksille. Kehittämisavustus suunnataan erityisesti kasvuhakuisille ja kansainvälistyville sekä aloittamisvaiheessa oleville, uusia kehittyviä toimialoja edustaville mikro- ja pk-yrityksille. Kehittämisavustusta voidaan myöntää yritysten kehittämistoimenpiteisiin, kuten kansainvälistymiseen, liiketoimintaosaamisen kehittämiseen ja aineettomiin tai aineellisiin investointeihin. Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden sekä tutkimushankkeisiin tähtääviin toteutettavuusselvityksiin tai kansainvälistymishankkeiden valmisteluun.
Avustuksen perusteena tulee olla yrityksen normaalista toiminnasta poikkeava ja merkittävä, hankkeenomainen kehittämisprojekti, joka parantaa yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä ja uudistumista. Hankkeilla tulee tavoitella yrityksen kasvua, kansainvälistymistä tai materiaalitehokkuuden paranemista. Hankesuunnitelmassa on yksilöitävä aikataulu, kustannukset ja toimenpiteet, vaikutukset yrityksen toimintaan ja hankkeen rahoitus. Hankkeilla tulee olla erillinen hankekirjanpito. Pienin myönnettävä avustus on 5 000 euroa.

Kehittämisavustus investointeihin

Hämeen ELY-keskus myöntää avustusta investointeihin 10 - 20 %. Investoinnilla tarkoitetaan joko aineellista tai aineetonta investointia. Aineellisina investointeina tuetaan koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimista. Tukikelpoisia aineettomia investointeja ovat ohjelmistojen, valmistusoikeuksien, patenttien, tietotaidon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankinta. Aineellisina Investointeina tuetaan vain uusien koneiden ja laitteiden hankintaa. Erityisenä painopisteenä on vähähiiliseen talouteen kytkeytyvät hankkeet. Investointihankkeiden tuki edellyttää yritykseltä kasvusuunnitelmaa.

Avustus kehittämistoimenpiteisiin

Avustuksen enimmäismäärä voi olla 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Avustusta on mahdollista saada seuraaviin kehittämistoimenpiteisiin:

 • Yrityksen kansainvälistymisen tukeminen
 • Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen
 • Liiketoimintaosaamisen kehittäminen
 • Tutkimus- ja kehityshankkeiden valmistelu
 • Vähähiiliset innovaatiot ja energiatehokkuus

Rahoitusta ei pääsääntöisesti myönnetä:

 • Rakennustoimintaan ja urakointiin sisältäen suunnittelun, maanrakennuksen ja aliurakoinnin
 • Vähittäis- ja tukkukaupoille tai verkkokaupan hankkeille
 • Korjaustoimintaan ja huoltotoimintaan liittyviin hankkeisiin
 • Kuljetustoimintaan liittyviin hankkeisiin
 • Paikallisesti kuluttajapalveluja tarjoavien yritysten hankkeisiin
 • Yrityskauppoihin ja hankkeisiin, joissa on kyse olemassa olevan liiketoiminnan jatkamisesta

Tukea investointeihin ei pääsääntöisesti myönnetä:

 • Leasingrahoituksella hankittu omaisuuden hankkimiseen
 • Käytettyjen koneiden hankkimiseen
 • Korvausinvestointeihin
 • Ohjelmistojen lisenssi- ja ylläpitomaksuihin, laatujärjestelmien tai sertifikaattien hankkimiseen
 • Energia-avustuksen piiriin soveltuviin investointeihin

Hämeen ELY-keskuksen yhteystiedot:

Tukien myöntämisen yleisiä ehtoja

Yritystoiminnan tukien lähtökohdat ovat:

 • Avustuskohteella täytyy olla edellytykset jatkuvaan ja kannattavaan toimintaan, harrastusmuotoista toimintaa ei tueta
 • Avustusten saaminen tarkoittaa sitoutumista yritystoiminnan jatkamiseen 3 vuoden ajaksi pk-yrityksissä ja 5 vuoden ajaksi maaseutuyrityksissä viimeisestä tuen maksusta, muuten tuki voidaan periä osittain tai kokonaan takaisin
 • Avustuksella hankittua omaisuutta ei saa myydä tai luovuttaa ennen em. määräaikaa, poikkeuksena tarkoituksenmukaisuusnäkökulma tai työkyvyn menetys
 • Avustuksen saajan tulee rahoittaa investoinnin hankintamenosta vähintään 25 % sellaisella rahoituksella, jossa ei ole julkisen rahoittajan myöntämää rahoitusta

Investointitukea ei pääsääntöisesti myönnetä

 • Liikenteen toimialan investointeihin
 • Sosiaali- ja terveysalan tavanomaisiin kalusto- tai kiinteistöinvestointeihin (mm. päivä- ja hoivakodit, vanhuspalvelut)
 • Korvausinvestoinneiksi katsottaviin hankintoihin
 • Rakennetun kiinteistön tai maa-alueiden ostoon
 • Tavanomaisiin tietotekniikkahankintoihin (tietokoneet, puhelimet, tulostimet, ohjelmistopäivitykset)
 • Asiantuntijapalveluyrityksiin (mm. liikkeenjohto, markkinointi, yms. konsultointi)

Kilpailullisista syistä tukea ei pääsääntöisesti voida myöntää

 • Vähittäis- ja tukkukaupoille tai Internet-pohjaisille verkkokaupoille
 • Ravitsemistoimintaan (pl. toiminta osana laajempaa matkailuhanketta)
 • Yksityishenkilöille kuluttajapalveluja tarjoaville yrityksille
 • Maa-, metsä- ja rakennusurakointitoimintaan

Perustietoa ELY-keskuksen rahoituksesta

Valtion ja EU:n varoista maksettavat yritystoiminnan tukien myöntäminen on keskitetty maakunnallisille ELY-keskuksille.

Yrityksien kokomääritelmät

Yritystukia määritettäessä otetaan huomioon yrityksen koko seuraavasti:

 • Mikroyritys: palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja sen vuosiliikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa.
 • Pieni yritys: palveluksessa on vähemmän kuin 50 henkeä. Lisäksi joko sen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.
 • Keskisuuri yritys: palveluksessa on 50–249 henkeä. Alle 50 hengen yrityskin luetaan keskisuureksi, jos sekä sen vuosiliikevaihto että taseen loppusumma ylittävät 10 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi vaaditaan, että joko vuosiliikevaihto on enintään 50 tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.
 • Suuri yritys: henkilökuntaa vähintään 250 henkilöä.

De minimis- tuki

Kehittämiseen myönnettävät avustukset ovat pääosin de minimis-ehtoisia (pl. investointituki). De minimis-tuki voi olla suoraa avustusta, lainan korkoavusta, -takuuta tai pääomasijoitusta. De minimis – asetuksen puitteissa yritykselle on mahdollista maksaa tukea enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana. Summassa tulee huomioida kaikkien eri viranomaisten yhteensä de minimis- tukena kyseisenä ajanjaksona myöntämä rahoitus. Tuki voi olla lähtökohtaisesti tarkoitettu mihin tahansa yrityksen kustannuksiin, kunhan yrityksen kaikki eri lähteistä kolmen verovuoden aikana saama de minimis – tuki ei ylitä 200 000 euron rajaa. Tukea voi hakea ELY-keskukselta ja TEKESiltä. Tukea ei myönnetä maatalouden alkutuotantoon, kalastus- ja vesiviljelyyn sekä kivihiilialaan, eikä ajoneuvojen hankintaan. Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoaville yrityksille tuen määrä on rajattu 100 000 euroon kolmen vuoden aikana, eikä tukea saa myöntää ajoneuvojen hankintakustannuksiin.

Pääsäännöt:

 1. Suorat avustukset: Tuen määrä on suoraan avustuksen määrä.
 2. Lainat: Tuen määrä on markkinakoron ja yrityksen maksaman koron erotus diskontattuna tuen myöntämishetkeen.
 3. Takaukset: Tuen määräksi lasketaan 2 / 15 (noin 13,3 %) takauksen kohteena olevasta lainapääomasta. Lisäedellytyksenä on, että lainan ei saa olla täysin riskitön luotonantajalle. Takaus saa kattaa enintään 80 % lainan kokonaismäärästä.
 4. Pääomapanokset ja riskipääomasijoitukset: Nämä lasketaan de minimis–asetusta sovellettaessa kokonaisuudessaan tueksi, joten jos yritykseen sijoitetaan pääomapanoksena 200 000 euroa, voi yritys saada muuta de minimis–tukea aikaisintaan kolmantena myöntämispäivää seuraavana verovuonna. Pääomasijoituksia ei pidetä läpinäkyvänä, koska sijoitushetkellä on mahdotonta tietää, tuottaako sijoitus voittoa vai menetetäänkö se mahdollisesti kokonaan.