Suomessa on monia ammatteja ja palveluja, jotka ovat luvanvaraisia tai niistä pitää tehdä ilmoitus viranomaiselle ennen toiminnan aloittamista.

Elinkeinojen luvanvaraisuutta on kolmenlaista:

 • toiminnan käynnistämiseen toimitiloissa tai työntekemispaikalla voidaan tarvitaan esim. terveystarkastajan hyväksyntä tai ympäristölupa
 • lupa saatetaan tarvita varsinaisen elinkeinon harjoittamiseen
 • ammattitaitovaatimukseen liittyvä lupa

Luvanvaraiset elinkeinot

1. Korjaamot ja maalaamot Viranomainen
Ajo- ja digipiirturikorjaamot sekä taksamittarikorjaamot Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Raskaan kaluston jarrukorjaamot Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Automaalaamot Pelastusviranomainen ja ELY-keskus (ympäristölupa)
Nestekaasulaitteiden asennus ja korjaus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
2. Liikenne, posti ja tele Viranomainen
Ajoneuvojen katsastustoiminta Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Ammattimainen henkilö- ja tavaraliikenne Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Ansiolentotoiminta Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Autokoulu Aluehallintovirasto
Jätteenkeräys ja kuljetus ELY-keskus
Postitoiminta kirjelähetyksille. Lupaa ei tarvita kuriiritoimintaan tai vähäiseen kirjelähetysten jakelutoimintaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Teletoiminta Liikenne- ja viestintäministeriö
3. Rahoitus ja vakuutus Viranomainen
Arvopaperipörssit, arvopaperikeskus yms. Valtiovarainministeriö
Luotto- ja panttilainauslaitokset, sijoituspalvelu -yritykset, rahastoyhtiöt ja säilytysyhteisöt Finanssivalvonta
Vakuutuksenvälitystoiminta Finanssivalvonta
Perintätoiminta toisen lukuun Etelä-Suomen aluehallintovirasto
4. Hoiva-ala, laboratoriot Viranomainen
Lääkäripalvelut Paikallinen aluehallintovirasto
Hammaslääkäripalvelut ja hammashuollon palvelut Paikallinen aluehallintovirasto
Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palvelut Paikallinen aluehallintovirasto
Kuvantamistutkimukset Paikallinen aluehallintovirasto
Fysioterapeuttinen ja koulutetun hierojan toiminta (jos harjoitetaan yhtiömuodossa) Paikallinen aluehallintovirasto
Muu terveydenhuollon toiminta (mm.psykologi, jalkaterapia, optikko jne.) Paikallinen aluehallintovirasto
Sosiaaliset yritykset, jotka käyttävät vajaakuntoista työvoimaa Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
Laboratoriot Ruokavirasto
5. Vähittäiskauppa ja maahantuonti Viranomainen
Alkoholijuomien anniskelu ja myynti Paikallinen aluehallintovirasto
Alkoholivalmisteiden valmistus, maahantuonti, tukkumyynti sekä käyttölupaan perustava käyttö Valvira
Lääkevalmisteiden, eläinlääkevalmisteiden ja rohdosvalmisteiden myynti, maahantuonti ja valmistus Fimea
Jalometallituotteiden valmistus ja maahantuonti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Lannoitteiden ja valmistettujen rehujen valmistus sekä siementavaran kauppa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Valmismatkaliikkeet Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden myynti Terveystarkastaja
Elintarvikkeiden valmistaminen Terveystarkastaja
Teurastamot Ruokavirasto
Myyntitoiminta maantien varrella ELY-keskus
6. Muut Viranomainen
Sähköurakointi (vastuuhenkilöllä oltava riittävä pätevyys) Pätevyystodistus (Henkilö- ja Yritysarviointi SETI Oy). Toimintailmoitus ennen aloittamista: TUKES
Kaivostoiminta, kullanhuuhdonta ja malminetsintä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Vaarallisten aineiden käsittely ja varastointi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), ELY-keskus
Vartioimisliike, järjestyksenvalvoja Poliisihallitus
Turvasuojaustoiminta; korjaus,- asennus- tai muutostyö lukitus-, kulunvalvonta-, ja hälytysjärjestelmiin. Poliisihallitus
Hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Kotieläinpiha, sirkus, kiertävä eläinnäyttely Paikallinen aluehallintovirasto

Ilmoituksenvaraiset elinkeinot (ilmoituksen vastaanottaja)

 1. Päivittäistavarakauppa (terveysvalvontaviranomainen)
 2. Ravintolat, kahvilat ja biljardisalit sekä hotellit, matkustajakodit, retkeilymajat, täysihoitolat ja lomakeskukset ja vastaavat (sijaintipaikan poliisi ja terveystarkastaja)
 3. Kiinteistön- ja vuokrahuoneistonvälittäjät (paikallinen aluehallintovirasto)
 4. Työnvälitys ja työvoiman vuokraus (työsuojeluhallinto)
 5. Lasten päivähoito, päiväkoti, perhepäivähoitokoti, ryhmäperhepäivähoito, leikkitoiminta (kunnan tai kaupungin päivähoidosta vastaava ja terveystarkastaja)
 6. Sosiaalialan palvelut (kunnan tai kaupungin sosiaalitoimisto ja terveystarkastaja). Lisätietoja Valvira.
  - Kotipalvelu
  - Päivätoiminta; aikuisten päivähoito, päiväkeskus/palvelukeskus, työ- ja toimintakeskus)
  - Tukiasuminen
  - Avomuotoinen päihdekuntoutus
  - Perhetyö
  - Ensisuojat
  - Selviämisasemat
  - Muut sosiaalialan avopalvelu
 7. Hierojat, fysioterapeutit, parturit, kampaamot, jalka- ja kauneushoitolat, tatuointiliikkeet ja kuntosalit
  - Fysioterapeuttinen ja koulutetun hierojan toiminta, jos harjoitetaan ammatinharjoittajana tai yksityisenä elinkeinonharjoittajana (paikallinen aluehallintovirasto ja terveystarkastaja)
  - Parturit, kampaamot, jalka- ja kauneushoitolat sekä tatuointiliikkeet (terveystarkastaja).
  - Kuntosali tai muu liikuntatila, jonka käyttöoikeutta ei ole rajoitettu (terveystarkastaja).
 8. Autokorjaamoala (Liikenneturvallisuusvirasto Trafi ja terveystarkastaja)
  - Dieselkäyttöisten autojen pakokaasumittaajat
  - Bensiinikäyttöisten autojen pakokaasumittaajat
  - Nopeudenrajoittimen asetusnopeuden tarkastajat
  - Vetolaitetarkastajat
  - Alkolukkokorjaamot
 9. Kylmälaite- ja sammutuslaitteistoliikkeet (TUKES)
 10. Mielipide- ja markkinatutkimukset (Tietosuojavaltuutetun toimisto)
 11. Verkkopalvelinvuokraustoimintaa harjoittavat yritykset (Tietosuojavaltuutetun toimisto)

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville. Suunnitelmassa on otettava huomioon palvelun luonne ja toiminnan laajuus. Jos samaa palvelua varten on muun lain nojalla laadittava pelastus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, 1 momentissa tarkoitettua turvallisuusasiakirjaa ei tarvitse laatia, vaan turvallisuusasiakirjassa selvitettäviä tietoja vastaavat tiedot voidaan koota muun lain nojalla laadittavaan suunnitelmaan. Palvelun tarjoaja, joka tarjoaa monenlaisia palveluja taikka samaa palvelua useassa paikassa, voi laatia palveluille yhteisen turvallisuusasiakirjan, jossa tarpeen mukaan esitetään palvelun turvallisuusasioihin liittyvät erityispiirteet.Turvallisuusasiakirja on pidettävä ajan tasalla. Palvelun tarjoajan on varmistauduttava siitä, että palvelun tarjoamisessa mukana olevat tuntevat turvallisuusasiakirjan sisällön. Tarvittaessa palvelun tarjoajan on järjestettävä palvelun tarjoamisessa mukana oleville koulutusta. Turvallisuusasiakirja on näytettävä ja toimitettava valvontaviranomaiselle tämän sitä pyytäessä. Kuluttajaturvallisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES).

Palvelut, joissa tarvitaan turvallisuusasiakirja:

 • tapahtuma, joka sisältää merkittävän riskin tai vaaraa
 • huvipuisto, perhepuisto, eläintarha, kotieläinpuisto, tivoli, sirkus
 • kuntosali
 • kiipelykeskus
 • kartingrata
 • laskettelukeskus ja rinnekeskus
 • leikkikenttä ja siihen rinnastettava sisäleikkipaikka
 • rullalautailu- ja/tai pyöräilypaikka
 • uimahalli, uimaranta, maauimala, kylpylä, talviuintipaikka
 • ratsastustalli ja muu ratsastuspalvelu
 • seikkailu, elämys ja luontopalvelu sekä niihin rinnastettava muu ohjelmapalvelu, jollei siihen sisältyvää riskiä arvioida vähäiseksi
 • tatuointi-, lävistys- ja muu kehonmuokkauspalvelu
 • turvapuhelinpalvelu ja muu vastaava palvelu

Ympäristölupa

Ympäristö­luvan vaati­vaa toimintaa ovat kaikki toimenpiteet, jotka voivat pilata maaperää, vesistöjä tai ilmaa. Niitä ei saa harjoittaa ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman eli vali­tusaika on päätty­nyt. Luvan käsittelyyn kannattaa varata riittä­västi aikaa ja hyvät sel­vitykset lupaha­kemuk­sen yhteydessä helpotta­vat luvan käsittelyä.

Näitä toimintoja ovat esimerkiksi:

 • metsäteollisuus
 • metalliteollisuus
 • kemianteollisuus
 • energiantuotanto
 • kemikaalien tai polttoaineiden varastointi, käyttö tai käsittely
 • malmien ja mineraalien kaivaminen ja mineraalituotteiden valmistus sekä turvetuotanto
 • elintarvikkeiden ja rehujen valmistus
 • jätevesien käsittely
 • jätteen käsittely ja hyötykäyttö
 • eläinsuojat ja turkistarhat
 • kalankasvatus
 • satamat ja lentoasemat.

Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muassa se, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ympäristöluvassa käsitellään

 • sijoituspaikka
 • jäteasiat
 • ilmansuojeluasiat
 • naapu­ruussuhdelain mukainen sijoi­tusrat­kaisuongelmajät­teiden käsitte­lylupa

Maa-aineslain mukainen ilmoitus velvoittaa maa-ainesluvan haltijan ilmoittamaan lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrän ja laadun. Myös kotitarveotosta tulee ottajan ilmoittaa valvontaviranomaiselle ottopaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, jos ottamisalueelta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Lupa- ja valvontaviranomainen toimittaa ottotiedot elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Maa-ainesluvassa käsitellään

 • määrä
 • laatu
 • sijainti

Lisätietoa ympäristöasioista Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta www.ely-keskus.fi/ymparisto